Akademski zbor

Akademski zbor obravnava poročila dekana Fakultete in drugih organov Fakultete o delu Fakultete ter daje predloge in pobude Senatu Fakultete. V razpravi sodelujejo tudi predstavniki študentov Fakultete. Akademski zbor na predlog kateder voli člane Senata Fakultete, pri čemer predstavniki študentov nimajo glasovalne pravice.

Člani

Sklepi

O sejah Akademskega zbora se vodi zapisnik, ki je objavljen na intranetnih straneh fakultete.