Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

doc. dr.
David Koren

univ. dipl. inž. grad.

Diplomiral je leta 2006 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, podiplomski študij pa nadaljeval kot mladi raziskovalec na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2011 zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Potresna izolacija in nesimetrična konstrukcijska zasnova v arhitekturi (mentor prof. dr. Vojko Kilar).

Od maja 2013 je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani znanstveno habilitiran kot docent za področje arhitekturna tehnologija.

Raziskovalno deluje na področju zasnove in analize konstrukcij v arhitekturi, konstrukcijske nesimetrije, potresne izolacije, potresne odpornosti energijsko učinkovitih stavb, modeliranja in vrednotenja potresne odpornosti urbanih sistemov.

V soavtorstvu je objavil več kot 20 znanstvenih člankov, 1 znanstveno monografijo, 2 poglavji v znanst. monografiji in približno 20 prispevkov na mednarodnih znanst. konferencah. V mednarodnem prostoru je prejel več kot 300 citatov (h-indeks = 10). Je tudi član uredniškega odbora več znanst. revij in deluje kot recenzent (opravljenih več kot 60 recenzij znanst. člankov za več kot 25 različnih revij). Pri Uradu RS za intelektualno lastnino ima (v soavtorstvu) prijavljen en patent.

Kot somentor ali konzultant za konstrukcije redno sodeluje pri zaključnih delih študentov ter pri seminarskih in natečajnih projektih na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Je redni član v komisijah za zagovore zaključnih del EMŠA ter mentor in somentor na doktorskem študiju FA.

Kot strokovnjak in inženir gradbeništva sodeluje s projektivnimi biroji. Sam ali v soavtorstvu je pripravil več projektnih dokumentacij PGD in PZI za različne gradbene konstrukcije.

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

The potential of open space for enhancing urban seismic resilience : a literature review
Znanstveni članek
2019

KOREN, David, RUS, Katarina. The potential of open space for enhancing urban seismic resilience : a literature review. Sustainability. 2019, vol. 11, iss. 21 (art. 5942), 20 str. [COBISS.SI-ID 3806596]

Resilience assessment of complex urban systems to natural disasters : a new literature review
Znanstveni članek
2018

RUS, Katarina, KILAR, Vojko, KOREN, David. Resilience assessment of complex urban systems to natural disasters : a new literature review. International journal of disaster risk reduction. 2018, vol. 31, str. 311-330. [COBISS.SI-ID 3615364]

Seismic aspects of the application of thermal insulation boards beneath the foundations of buildings
Poglavje v znanstveni monografiji
2016

KOREN, David, KILAR, Vojko, AZINOVIĆ, Boris. Seismic aspects of the application of thermal insulation boards beneath the foundations of buildings. V: ALMUSAED, Amjad (ur.), ALMSSAD, Asaad (ur.). Insulation materials in context of sustainability. Rijeka: InTech. 2016, str. 59-84. [COBISS.SI-ID 3331972]

The applicability of the N2 method to the estimation of torsional effects in asymmetric base-isolated buildings
Znanstveni članek
2011

KOREN, David, KILAR, Vojko. The applicability of the N2 method to the estimation of torsional effects in asymmetric base-isolated buildings. Earthquake engineering & structural dynamics. 2011, vol. 40, no. 8, str. 867-886. [COBISS.SI-ID 2472324]

Seismic behaviour of asymmetric base isolated structures with various distributions of isolators
Znanstveni članek
2009

KILAR, Vojko, KOREN, David. Seismic behaviour of asymmetric base isolated structures with various distributions of isolators. Engineering structures. 2009, letn. 31, št. 4, str. 910-921. [COBISS.SI-ID 2258052]

Assessment of energy-efficient building details for seismic regions
Znanstvena monografija
2022

AZINOVIĆ, Boris, KILAR, Vojko, KOREN, David. Assessment of energy-efficient building details for seismic regions, (Springer Tracts in civil engineering (Online)). Cham: Springer, cop. 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IX, 206 str.)), ilustr. ISBN 978-3-030-97556-2. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-97556-2, doi: 10.1007/978-3-030-97556-2. [COBISS.SI-ID 106287619]


Povezava