Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

O fakulteti

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani je vodilna državna visokošolska institucija na področju arhitekture in urbanizma v Sloveniji. Zaposluje pedagoge in strokovne sodelavce, ki s svojim strokovnim in z ustvarjalnim delom skrbijo za doseganje vrhunskih državnih in mednarodnih dosežkov na področju umetnosti in znanosti.

Z neposrednim pedagoškim pristopom, ki vključuje aktivne ustvarjalce iz prakse, znanje iz gospodarstva in kulture neposredno in brez časovnega zamika prenaša v študijsko okolje. Kakovostna izobrazba bodočih arhitektov in urbanistov je temeljno poslanstvo fakultete. Mednarodno je fakulteta močno vpeta v širše regionalne okvire. Študentska populacija v večini prihaja iz matične in zamejske Slovenije, vse večji delež pa predstavljajo tudi študenti iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Severne Makedonije.

Z raziskovalnim delom fakulteta skrbi za ohranjanje arhitekturne tradicije, tehnike ter razvoj sodobnih prostorskih teorij. Izobražuje kritično misleče ustvarjalce, ki so sposobni tako samostojnega vodenja nalog na področju arhitekturnega in urbanističnega načrtovanja kakor tudi v drugih ustvarjalnih poklicih.

Skupaj z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje Slovenije, Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in arhitekturnimi društvi skrbi za ohranjanje, promocijo in širitev nacionalne pomembnosti arhitekture. Fakulteta za arhitekturo je partnerica pri vseh večjih arhitekturnih dogodkih v državi. S svojo pluralnostjo, širino in skrbjo za kakovost stalno spodbuja razpravo o temeljnih vrednotah arhitekture, prostora in prostorske kulture.

V sodelovanju z Urbanističnim inštitutom Slovenije, Zavodom za gradbeništvo in drugimi inštituti ter organizacijami s svojim znanstvenoraziskovalnim delom fakulteta bistveno prispeva pri identifikaciji in opredelitvi ključnih prostorskih izzivov urejenega in trajnostnega razvoja, sodobne urbanizacije, prostorske politike, varnosti in kakovosti bivanja. S svojim delom in z raziskovanjem zato že desetletja dejavno prispeva pri opredmetenju in uveljavljanju ciljev, določenih z Arhitekturno politiko Slovenije.

Nagovor dekana

prof. dr. Matej Blenkuš

»Čas, v katerem živimo, je prelomen z več vidikov. Pomemben je tako s političnega, z družbenega, ekonomskega kot tudi okoljskega vidika. Verjamemo, da ima lahko prav slednje – preobrazba družbe, ki ji botruje spremenjen odnos do okolja – še najbolj daljnosežne posledice tudi v prostoru, ekonomiji in politiki. Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani s svojim znanstvenim, umetniškim in pedagoškim delom naslavlja temeljna vprašanja družbene preobrazbe.

Arhitekturne in urbanistične ideje se morajo rojevati skozi kritično analizo sodobne družbe in prostora, in ne skozi posnemanje že videnih vzorcev in sorodnih primerov. Zgodovinsko izkušnjo moramo razumeti kot osnovo za analizo in ponovni razmislek o temeljnih resnicah naše stroke. Visokošolski študij arhitekture je bil sočasno z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani v Sloveniji ustanovljen leta 1919, sprva kot del Tehniške fakultete in Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, od leta 1995 dalje pa Fakulteta za arhitekturo deluje kot samostojna članica Univerze v Ljubljani.

Na Fakulteti za arhitekturo prepoznavamo študentke in študente arhitekture kot raziskovalce, vizionarje in iskalce novih, lastnih strokovnih poti. Da bi ta cilj dosegli, morajo biti oziroma postati kritični opazovalci sveta, v katerem živijo, in okolja, ki jih obkroža. Študentke in študente zato vzgajamo v misleče posameznike, ki bodo prepoznali probleme sedanjosti in znali razmišljati za prihodnost. V študijski proces so vključeni vodilni strokovnjaki s področja arhitekture, urbanizma in oblikovanja, prejemniki številnih nacionalnih strokovnih priznanj in mednarodnih nagrad, strokovno aktivni in družbeno angažirani posamezniki. Skrbimo za stalen razvoj in odličnost svojega akademskega in raziskovalnega kadra.

Študij in raziskovanje sta na fakulteti tesno prepletena. Na podlagi projektnega in raziskovalnega sodelovanja z okoljem, lokalnimi skupnostmi, javnimi zavodi, institucijami in gospodarstvom fakulteta ohranja svojo aktualnost in družbeno pomembnost. Sodelovanje poteka v obliki strokovnih dogodkov, znanstvenih in umetniških projektov ter arhitekturnih in urbanističnih delavnic.

Fakulteta je v mednarodno okolje vpeta preko sodelovanja v skupnih mednarodnih projektih, evropske mobilnosti študentov in pedagogov, vsakoletnega večtedenskega gostovanja tujih predavateljev, serije gostujočih predavanj ter neposrednega pedagoškega sodelovanja s fakultetami za arhitekturo iz regije v obliki skupnih seminarjev in design studijev.

Izobrazba arhitekta in urbanista sta ena redkih še univerzalnih izobrazb, ki hkrati vključuje ustvarjalna, tehnična in družboslovno-humanistična znanja. Arhitekti in urbanisti so se zato sposobni prilagoditi marsikateremu poklicnemu izzivu, za katerega predhodno niti niso bili neposredno izobraženi. Da to sposobnost razvijemo in ohranimo, skozi študij in raziskovanje pri študentkah in študentih krepimo njihovo intelektualno širino, sposobnost prilagajanja in ustvarjalnost.«

Vizija fakultete

Najvišja kakovost in aktualnost študijskega programa

Fakulteta skrbi za študijsko odličnost in visoko stopnjo zaposljivosti svojih diplomantov ter hkrati vzpostavlja mehanizme stalnega posodabljanja študijskega okolja.

Družbena kritičnost ter pomen arhitekture in urbanizma

S svojim družbeno aktivnim delovanjem prispeva k sooblikovanju globalne bivalne kulture kot etične prostorske prakse ter k pomenu in razumevanju posegov v prostor v širšem družbenem kontekstu.

Aktivno sodelovanje z okoljem

Fakulteta sodeluje z lokalnimi skupnostmi in gospodarstom, s poudarkom na raziskovalnih in praktičnih rešitvah.

Mednarodna prepoznavnost

Fakulteta sodeluje s številnimi mednarodnimi inštitucijami in združenji. Svojo prepoznavnost v mednarodnem okolju nadgrajuje z umetniškimi in raziskovalnimi projekti.

Sodobna prostorska in informacijska infrastruktura

Fakulteta s stalnim nadgrajevanjem informacijskega okolja in postopno prostorsko reorganizacijo, izboljšuje pogoje študija ter umetniškega in znanstvenoraziskovalnega dela.

Študent Fakultete za arhitekturo se s poklicem arhitekta in urbanista spoznava preko študijskih programov ter praktičnega dela v seminarjih in na različnih projektih.

Odnos s stroko pa študent goji v udeleževanju na ekskurzijah ter aktualnih dogodkih znotraj in zunaj sveta fakultete.

Področja delovanja