asist.
Petra Prašnikar

mag. inž. arh.

Od leta 2022 je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani zaposlena kot mlada raziskovalka pod mentorstvom doc. dr. Simona Petrovčiča. Njeno raziskovalno delo obsega raziskave arhitekturnih in konstrukcijskih značilnosti večstanovanjskih večetažnih stavb obstoječega stavbnega fonda v Sloveniji, zgrajenih v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni, ter preučevanje ukrepov za povečanje njihove potresne varnosti.

Na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani je diplomirala decembra 2020. V času študija je bila aktivna na področju poučevanja, kjer je sodelovala z Zavodom 1-2-3 pri poučevanju otrok z delom z Lego robotom Mindstorms. Sodelovala je z nekaterimi ljubljanskimi arhitekturnimi biroji in opravila prakso  v biroju RO_AR Archicects v Brnu v času mednarodnega študija v programu Erasmus +. Po končanem študiju je bila zaposlena kot grafična oblikovalka v mednarodnem računalniškem podjetju, kjer je skrbela za izdelavo grafičnih vsebin, animacij, oblikovanje spletne strani in promocijskega gradiva.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Vseevropski projekt Transromanca
Projekt
2017

Pod mentorstvom izr. Prof. dr. Ljuba Lahom univ. dipl. inž. Arh. Smo leta 2017 v Burgundiji sodelovali na projektu, kjer smo izvedli izmero dveh romanskih cerkva in naredili njune popolne arhitekturne posnetke. V sklopu delavnice smo uporabljali natančna orodja za izmero, saj je organizacija Le Centre d'Etudes des Patrimoines Culturels en Charolais-Brionnais za katero smo izdelali projekt ti dve cerkvi umestila v register romanskih cerkva v Burgundiji.