Senat

Senat fakultete razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela fakultete ter predlaga senatu univerze sprejem ustreznih sklepov. Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Za člane senata fakultete so lahko izvoljeni zaposleni z nazivom visokošolskega učitelja ali znanstvenega delavca, ki so zaposleni na fakulteti za polni delovni čas, in študentje.

Delovna telesa Senata

Delovne naloge

 • sprejme Pravila Fakultete, ki morajo biti usklajena s Statutom Univerze v Ljubljani,
 • predlaga Senatu Univerze v sprejem študijske programe za pridobitev izobrazbe in za izpopolnjevanje,
 • daje soglasje k merilom za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev članice,
 • sprejema programe neformalnega izobraževanja,
 • v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ter visokošolskega in raziskovalnega sodelavca imenuje poročevalce o usposobljenosti kandidata,
 • voli v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec ter visokošolski in raziskovalni sodelavec, razen v naziv redni profesor in znanstveni svetnik,
 • predlaga Senatu Univerze kandidate za izvolitev v naziv redni profesor in znanstveni svetnik,
 • sprejme letni program dela in letno poročilo Fakultete,
 • za študijske programe prve in druge stopnje določi pogoje za mentorja, postopek prevzema, izdelave, zagovora in ocene zaključnega dela,
 • odloča o morebitnem odvzemu vseh strokovnih in znanstvenih naslovov na študijskih programih, ki jih je izvajala Fakulteta, po katerem je diplomant pridobil naslov, razen o odvzemu znanstvenega naslova doktor znanosti.
 • imenuje komisijo za spremljanje doktorskega študenta,
 • odloča o podaljšanju roka veljavnosti teme doktorske disertacije,
 • predlaga Senatu Univerze v potrditev teme doktorskih disertacij,
 • sprejema oceno doktorske disertacije in imenuje komisijo za zagovor predložene doktorske disertacije,
 • imenuje delovna telesa Senata Fakultete,
 • oblikuje predloge za univerzitetna priznanja, 
 • obravnava mnenja Študentskega sveta Fakultete s področja njegove pristojnosti,
 • zagotavlja spremljanje kakovosti izobraževalne, znanstveno-raziskovalne strokovne in umetniške dejavnosti in sprejme samoevalvacijska poročila vseh študijskih programov, ki jih izvaja Fakulteta,
 • sklepa o številu vpisnih mest na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
 • predlaga Univerzi kandidate za rektorja, prorektorje in člane komisij,
 • kot drugostopenjski organ dokončno odloča o pritožbah študentov v študijskih zadevah, ko gre za pritožbo zoper odločbo organa Fakultete na prvi stopnji,
 • ustanavlja, ukinja ali spreminja organizacijske enote in podenote Fakultete,
 • daje soglasje o študijski odsotnosti pedagoga nad 30 dni,
 • opravlja druge naloge in odloča v drugih zadevah, za katere ni določeno, da o njih odloča drug organ Fakultete.

Koledar sej

Sklepi

O sejah senata se vodi zapisnik, ki je objavljen na intranetnih straneh fakultete.