Pogosta vprašanja študentov (FAQ)

Odgovori na vprašanja študentov, ki jih pogosto naslavljajo na Referat za študentske zadeve

Komisija za študijske zadeve

Kdaj bo naslednja seja Komisije za študijske zadeve?

Člani Komisije za študijske zadeve se sestajajo enkrat mesečno po objavljenem koledarju sej.

Rok za oddajo vlog: 19. oktober 2023
Datum seje: 24. oktober 2023

Rok za oddajo vlog: 23. november 2023
Datum seje: 28. november 2023

Rok za oddajo vlog: 14. december 2023
Datum seje: 19. december 2023

Rok za oddajo vlog: 25. januar 2024
Datum seje: 30. januar 2024

Rok za oddajo vlog: 29. februar 2024
Datum seje: 5. marec 2024

Rok za oddajo vlog: 21. marec 2024
Datum seje: 26. marec 2024

Rok za oddajo vlog: 11. april 2024
Datum seje: 16. april 2024

Rok za oddajo vlog: 23. maj 2024
Datum seje: 28. maj 2024

Rok za oddajo vlog: 20. junij 2024
Datum seje: 26. junij 2024

Rok za oddajo vlog: 22. avgust 2024
Datum seje: 27. avgust 2024

Rok za oddajo vlog: 15. september 2024
Datum seje: 17. september 2024

Vnos in oddaja študentskih vlog in prilog poteka izključno elektronsko v študentskem informacijskem sistemu ŠIS (zavihek Vloge za KŠZ), ki omogoča spremljanje različnih faz reševanja vlog in vpogled v sklep o dokončni rešitvi vloge.

KŠZ bo obravnavala samo vloge, ki bodo oddane v ŠIS-u. V kolikor bo oddana vloga nepopolna, bo študent pozvan k dopolnitvi. Vloge, ki bodo oddane po roku, ki je predviden za oddajo, bodo obravnavane na naslednji seji.

Vpis

Kakšen je postopek prijave in vpisa v 1. letnik?

Kakšen je postopek vpisa v višji letnik?

Roki za vpis so določeni z razpisom za vpis v vzačetne študijske programe in s študijskim koledarjem UL FA.

ODPIRANJE VPISNIH LISTOV

Ko bo študent/-ka izpolnil/-a pogoje za vpis v višji letnik, bo lahko v svojem ŠIS-u v zavihku VPIS / VPISNI LIST dostopal/-a do elektronskega vpisnega lista.

V kolikor vaš vpisni list ne bo odprt v dveh dneh od izpolnitve pogojev za vpis, lahko to sporočite na e-naslov: vpisni.list@fa.uni-lj.si.

Študent/-ka vpisni list pregleda (v primeru sprememb dopolni) in potrdi.

VPISNI STROŠKI
Račun s položnico za vpisne stroške študent/-ka prejme na svoj UL e-naslov. Izdane položnice so vidne tudi v ŠIS-u v zavihku PODATKI / Moje finance.

PRILOGE K VPISU
Ob vpisu je potrebno naložiti priloge (v pdf, jpeg obliki):

 • potrdilo o plačilu vpisnine – izredni in redni študenti
 • potrdilo o plačilu šolnine – izredni in redni študenti, ki so plačniki študija
 • pogodba o izobraževanju – izredni in redni študenti, ki so plačniki študija

Študent/-ka, ki želi zamenjati že oddano prilogo, naj to sporoči referatu za študentske zadeve. Neustrezna priloga bo odstranjena in možno bo naložiti novo.

POTRDILO O VPISU
Ko bo referat za študentske zadeve zaključil vpisni postopek, bo študent/-ka o tem obveščen/-a po e-pošti. V ŠIS-u si bo lahko iz zavihka “RAZNO/Potrdilo o vpisu” natisnil/-a potrdila o vpisu za naslednje študijsko leto.

POTRDILO O OPRAVLJENIH IZPITIH
Prav tako si lahko študenti v ŠIS-u iz zavihka “RAZNO/Potrdilo o opravljenih izpitih”, sami natisnejo potrdilo o opravljenih izpitih.

ŠTUDENTSKA IZKAZNICA
Študentsko izkaznico pošljite na naslov:
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
»ZA VPIS«
Zoisova 12
1000 Ljubljana

ALI jo v kuverti oddajte v nabiralnik pred referatom. Študentsko izkaznico z nalepko z naslednje študijsko leto vam bomo vrnili po pošti.

Ali se lahko vpišem v višji letnik brez izpolnjenih vpisnih pogojev?

Študent/-ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge:

 • izjemne družinske in socialne okoliščine (potrdilo Centra za socialno delo)
 • daljša bolezen (potrdilo specialistične ambulante s časovno opredelitvijo odsotnosti) ali priznan status osebe s posebni potrebami (sklep KŠZ FA)
 • starševstvo (kopija rojstnega lista otroka)
 • status vrhunskega športnika (potrdilo o doseženem statusu – olimpijski, mednarodni, perspektivni, državni, mladinski razred
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih športnih, kulturnih, strokovnih prireditvah; v organih univerze
  Študentsko delo se samo po sebi ne smatra kot aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih prireditvah.

O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Komisija za študijske zadeve na podlagi vloge študenta. Vlogo z dokazili študent/-ka odda v ŠIS-u.

Roki za oddajo vlog / pritožb so objavljeni v študijskem koledarju UL FA za tekoče študijsko leto in na podstrani Komisije za študijske zadeve.

Zadnja seja Komisije za študijske zadeve  v študijskem letu 2022/23, bo v sredo, 13.9.2023.

Rok za oddajo vlog je 11.9.2023.

Kakšna je razlika med ponavljanjem letnika in pavziranjem?

Študent/-ka, ki ponavlja letnik, obdrži status študenta. V času študija lahko letnik ponavlja enkrat.

Študent/-ka pavzira, če ni izpolnil/a pogojev za vpis v višji letnik ali za ponovni vpis. V času pavziranja lahko opravlja manjkajoče študijske obveznosti. Študent/ka poravna strošek pristopa k izpitu po veljavnem ceniku UL.

Kdaj se lahko vpišem?

Vpisi v 1. letnik EMŠA in UŠU potekajo prvi teden avgusta, vpisi v višje letnike trajajo od druge polovice avgusta do konca septembra.

Vpisi v 1. letnik MŠU potekajo v drugi polovici septembra, vpis v višji letnik pa prav tako od druge polovice avgusta do konca septembra.

Vpisi na DRŠA potekajo v drugi polovici septembra.

Pavzerji se ne vpisujejo.

Kakšna je časovnica uvajanja sprememb študijskega programa EMŠA (od 2022/23)?

Študente enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje ARHITEKTURA obveščamo, da bo UL FA z novim študijskim letom 2022/23 v 1. letniku začela postopoma uvajati spremembe študijskega programa EMŠA.

Študenti, ki bodo redno napredovali v višji letnik, bodo študij lahko zaključili po vpisanem študijskem programu.

Spremembe študijskega programa EMŠA se bodo začele uvajati postopoma po naslednji časovnici:

Študijsko leto: 2022/23: posodobljeni EMŠA se bo izvajal v 1. letniku za vse prvič vpisane študente in študente, ki ne bodo redno napredovali v višji letnik (vpisani ponovno, brez statusa)

Študijsko leto 2023/24: posodobljeni EMŠA se bo izvajal v 1. in 2. letniku za vse prvič vpisne študente in študente, ki ne bodo redno napredovali v višji letnik (vpisani ponovno, brez statusa)

Študijsko leto 2024/25: posodobljeni EMŠA se bo izvajal v  1., 2. in 3. letniku za vse prvič vpisane študente in študente, ki ne bodo redno napredovali v višji letnik (vpisani ponovno, brez statusa)

Študijsko leto 2025/26: posodobljeni EMŠA se bo izvajal v 1., 2., 3. in 4. letniku za vse prvič vpisane študente in študente, ki ne bodo redno napredovali v višji letnik (vpisani ponovno, brez statusa)

Študijsko leto 2026/27: posodobljeni program EMŠA se bo izvajal v 1., 2., 3., 4. in 5. letniku.

Študenti, ki bodo v študijskem letu 2026/27 vpisali DODATNO leto po starem programu (in morda nato v študijskem letu 2027/28 iz upravičenih razlogov še podaljšali status), bodo študij lahko zaključili po vpisanem študijskem programu.

Prav tako bodo lahko po vpisanem študijskem programu EMŠA dokončali študij v primeru, da bodo po dodatnem letu izgubili status študenta (prekinitev študija ne sme biti daljša od dveh let).

V primeru prekinitve študija, ki bo daljša kot 2 leti, bo moral študent nasloviti vlogo za nadaljevanje študija po prekinitvi na Komisijo za študijske zadeve, ki mu bo določila pogoje za dokončanje študija.

Prehod v spremenjen študijski program bo potekal po primerjalni tabeli priznavanja že opravljenih predmetov, ki jo bo potrdil Senat UL FA.

Referat za študentske zadeve je študentom na voljo za vsa morebitna dodatna vprašanja glede časovnice prehajanja na spremenjeni EMŠA in nudi dodatna pojasnila glede postopka priznavanja že opravljenih izpitov v primeru prehoda na nov EMŠA.

Katere izbirne predmete lahko izberem v študijskem letu 2023/24?

Kakšen je postopek izbora mentorja seminarja na EMŠA, UŠU in MŠU?

Kako prevzeti oziroma aktivirati digitalno identiteto?

Digitalno identiteto UL-ID, to je uporabniško ime in geslo, prevzamete na ID portalu tako, da vnesete vaše osebne podatke: ime, priimek, datum rojstva, vpisna številka, fakulteta. Za prevzem morate dvakrat vnesti tudi geslo.

Pri vnosu imena in priimka bodite pozorni, da ju vnesete natanko tako, kot ste  ju navedli na vpisnem listu in sta shranjena v evidenci na Fakulteti za arhitekturo. V polju Fakulteta izberite akademijo oziroma fakulteto, na katero se vpisujete oziroma ste vpisani. Novinci dobite vaše osebne podatke za prevzem zapisane na vabilu za prevzem, ki jih prejmete skupaj z vabilom za vpis, in jih brez sprememb vpišite v ustrezna polja.

Uporabniško ime je oblike

    ab1234(5)@student.uni-lj.si

Pri vnosu uporabniškega imena pazite, da uporabniškemu imenu ne sledijo znaki kot so npr. presledki ali pike, ki ste jih mogoče pomotoma prekopirali iz obvestila.

Kje lahko prijavim napake, ki so se pojavile pri uporabi informacijskih storitev UL?

Izpolnite lahko obrazec, ki je objavljen ID portalu – Prijava napak in je namenjen posredovanju sporočil o napakah, na katere ste naleteli pri uporabi informacijskih storitev UL. Podatki bodo posredovani Univerzitetni službi za pomoč uporabnikom, ki vam bo skušala kar najhitreje pomagati.

Univerzitetna služba za pomoč uporabnikom potrebuje za učinkovito reševanje vaših težav čim več podatkov in čim natančnejši opis napake, s katero se srečujete. Prosimo, izpolnite vsa obvezna polja.

Izpis

Kako se izpišem iz vpisanega študijskega programa?

Študent/-ka odda izpolnjeno in podpisano Prošnjo za izpis v Referat za študentske zadeve strokovni delavki, ki pokriva študijski program na katerega je študent/-ka vpisan/a:

 • Andreja Anžin: EMŠA
 • Danijela Šinkovec: UŠU in MŠU
 • Katja Knez: DRŠA

Na vlogi knjižnica UL FA potrdi, da je študent/-ka poravnal/-a vse obveznosti do knjižnice. Pred oddajo vloge študent/-ka v ŠIS-u preveri, če je poravnal/-a vse finančne obveznosti do fakultete.

Izpiti

Kako in do kdaj se lahko prijavim na opravljanje izpita?

Na izpit se študent/-ka prijavi v ŠIS-u vsaj 5 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

Do kdaj se lahko odjavim od opravljanja izpita?

Študent/-ka se od izpita lahko odjavi najkasneje en dan pred razpisanim datumom izpita do 12:00.

V primeru, da se študent/-ka ne odjavi pravočasno, mu vpisovalec ocene na izpitno prijavnico vpiše oznako ‘ni pristopil’. Študent/-ka s tem izgubi en izpitni rok.

Če študent/-ka ni pristopil/-a k izpitu zaradi opravičljivega razloga in je v roku 3 delovnih dni po izpitu oziroma takoj po prenehanju obstoja opravičljivega razloga v referat dostavil/-a ustrezna dokazila, se šteje, da se je od izpita odjavil/-a pravočasno.

Kolikokrat lahko opravljam izpit?

Študent/-ka, ki izpita ni opravil/-a, lahko izpit ponavlja trikrat, na študiju 3. stopnje pa enkrat.

Če študent/-ka ponavlja letnik, se šteje, da izpit posamezne učne enote tega letnika opravlja prvič, ko po ponovnem vpisu prvič pristopi k izpitu.

Kdaj je izpit komisijski?

Komisija za študijske zadeve lahko študentu na njegovo obrazloženo prošnjo izjemoma dovoli peto oz. KDRŠ lahko na doktorskem študiju dovoli tretje opravljanje izpita. Na prošnjo študenta se lahko odobri tudi drugo in tretje opravljanje izpita pred komisijo.

Kakšen je postopek prijave na komisijski izpit?

Vlogo za opravljanje komijskega izpita študent/-ka izpolni v ŠIS-u vsaj 14 dni pred predvidenim izpitnim rokom.

Ocena komisijskega izpita je dokončna. Strošek opravljanja četrtega in petega izpita ter tretjega na študiju 3. stopnje se poravna po veljavnem ceniku UL.

Ali imam pravico izboljšati oceno?

Študent/-ka, ki je izpit pri predmetu že opravil/-a in želi izboljšati oceno, lahko pred zaključkom študija izpit opravlja še enkrat. Upošteva se višja ocena. Študent/-ka ne more izboljšati pozitivne ocene pri izpitu, pri katerem je bil/-a neuspešen/-na več kot dvakrat.

Kaj se zgodi, če petič na EMŠA, UŠU in MŠU (oz. tretjič na DRŠA) ne opravim izpita?

Študent/-ka, ki tudi pri zadnjem možnem opravljanju v skladu s Statutom UL izpita ne opravi, ne more dokončati študija v tem študijskem programu, lahko pa opravlja druge študijske obveznosti po programu, v katerega je vpisan/-a, do izteka tekočega študijskega leta. Študent/-ka se v nadaljnjih študijskih letih ne more ponovno vpisati v isti letnik tega programa, prav tako ne more v tem programu napredovati v višji letnik.

Ali imam možnost priznavanja izpitov, ki sem jih opravil/a na drugi fakulteti?

Študenti in študentke, ki so izpit(e) opravili na predhodno vpisani fakulteti, lahko vlogo za priznavanje izpita oziroma izpitov oddajo v ŠIS-u in priložijo učne načrte opravljenih predmetov.

Vlogo obravnava Komisija za študijske zadeve na redni mesečni seji.

Razno

Kje dobim informacije glede mednarodne študentske izmenjave?

Informacije o mednarodnih študentskih izmenjavah so objavljene na podstrani o mednarodnih izmenjavah.

Erasmus koordinator je doc. dr. Matevž Juvančič (matevz.juvancic@fa.uni-lj.si, +386 1 2000 715).

Erasmus koordinator na Fakulteti za arhitekturo
doc. dr. Matevž Juvančič
matevz.juvancic@fa.uni-lj.si
T: +386 1 2000 715
F: +386 1 425 74 14


Kako pridobim novo študentsko izkaznico, če jo izgubim ali spremenim priimek?

Študent/-ka odda izpolnjeno in podpisano vlogo v Referat za študentske zadeve ga. Danijeli Šinkovec. Pri spremembi priimka je potrebno predložiti veljaven osebni dokument.

Kako pridobim status študenta s sposebnim statusom

Za vse informacije v zvezi s pridobitvijo posebnega statusa in uveljavljanjem prilagoditev, ki izvirajo iz statusa, se lahko študenti obrnejo na vodjo referata za študentske zadeve ga. Mojco Rozman.

S pridobitvijo statusa študenta s posebnimi potrebami ali statusa študenta s posebnim statusom študenti
pridobijo pomoč in različne prilagoditve pri opravljanju študijskih obveznosti, saj se srečujejo z
dodatnimi aktivnostmi ali ovirami, ki vplivajo na njihovo vključevanje v študijski proces in opravljanje
študijskih obveznosti.

Po predhodnem svetovalnem pogovoru, študenti v svojem ŠIS-u izpolnijo Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami ali posebnega statusa in priložijo ustrezno vlogo in dokazila.

Po skrbnem pregledu oddane vloge tutor posreduje predlog odločitve o pridobitvi statusa Komisiji za študijske zadeve, ki odloči o pridobitvi statusa na naslednji seji KŠZ.

Podrobnejše informacije so objavljene na podstrani Študenti s posebnim statusom.

Duševno zdravje – pomoč v stiski