Napredovanje v višji letnik

Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)

Pogoji za napredovanje v višji letnik (v skladu z akreditiranim študijskim programom)

Iz 1. v 2. letnik

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti predmet Urbanistično projektiranje 1 in zbrati najmanj 48 kreditnih točk iz 1. letnika.

Iz 2. v 3. letnik

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora imeti opravljene vse izpite 1. letnika, predmet Urbanistično projektiranje 2 in zbrati najmanj 48 kreditnih točk iz 2. letnika.

Vpisni postopek

Študijsko leto 2023/2024

Rok za vpisi v višji letnik na 1. in 2. stopnji
Ponedeljek, 25. september 2023

Odpiranje vpisnih listov

Študentom, ki bodo izpolnili pogoje za vpis v višji letnik, bodo v referatu odprli vpisni list v sistemu ŠIS.

Do elektronskega vpisnega lista študenti dostopajo v ŠIS-u (»VPIS – Vpisni list«). Na vpisnem listu je potrebno natančno preveriti pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolniti ter podatke na koncu vnosa potrditi.

V primeru, da vpisni list ne bo odprt v dveh dneh od izpolnitve pogojev za vpis, to sporočite na e-naslov: vpisni.list@fa.uni-lj.si

Vpisni stroški

Račun za plačilo vpisnine študent/-ka prejme po elektronski pošti.

Priloge k vpisu

Ob vpisu študent/-ka v ŠIS naloži predpisane priloge. Priloge morajo biti v .pdf ali .jpeg datoteki:

  • potrdilo o plačilu vpisnine (izredni in redni študenti),
  • potrdilo o plačilu šolnine (izredni in redni študenti, ki so plačniki študija) in
  • pogodba o izobraževanju (izredni in redni študenti, ki so plačniki študija).

Če ste prilogo že dodali in bi jo radi zamenjali, se obrnite na referat za študentske zadeve, kjer bodo neustrezno prilogo odstranili, da boste lahko dodali novo.

Potrdilo o vpisu


O zaključku vpisnega postopka bo študent/-ka obveščen/-a po elektronski pošti. Potrdilo o vpisu v naslednje šolsko leto si lahko natisne sam/-a iz ŠIS-a (»Razno – Potrdilo o vpisu«).

Potrdilo o opravljenih izpitih

Prav tako si lahko iz ŠIS-a sam/-a natisne potrdilo o opravljenih izpitih (»Razno – Potrdilo o opravljenih izpitih«).

Študentska izkaznica – pridobitev nalepke za vpisano študijsko leto

Študentsko izkaznico študent/-ka pošlje na naslov:

Fakulteta za arhitekturo
Referat za študentske zadeve

»ZA VPIS«

Zoisova 12
1000 Ljubljana

ali jo v kuverti odda v nabiralnik pred referatom (ne v referat!).

Študentsko izkaznico z nalepko za vpisano študijsko leto študent/-ka prejme po navadni pošti.

Vpis v višji letnik brez izpolnjenih pogojev

Študenti, ki iz opravičljivih razlogov niso izpolnili pogojev za vpis v višji letnik, lahko v ŠIS-u oddajo »Vlogo za prehod v višji letnik brez izpolnjenih pogojev«. K vlogi morajo biti priložena uradna dokazila za razloge, na katere se sklicujejo. O prošnji odloča Komisija za študijske zadeve UL FA.

Rok za oddajo vlog za vpis v študijsko leto 2023/24: ponedeljek, 11. september 2023.
Komisija bo o vlogah odločala 13. septembra 2023.
Študenti bodo o sklepih obveščeni v ŠIS-u 14. septembra 2023.

Pritožba na sklep bo možna od 14. do 21. septembra 2023.
Pritožbe bodo obravnavane v petek, 22. septembra 2023.
O sklepih bodo študenti obveščeni do nedelje, 24. septembra 2023.

Zadnji dan vpisa na 1. in 2. stopnji bo ponedeljek, 25. september 2023.