Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve obravnava in sklepa o vprašanjih, za katera je pristojna, na rednih enomesečnih sejah oziroma na dopisnih sejah po elektronski pošti.

Naloge komisije

 • Obravnava študijske in študentske zadeve s področja študija prve in druge stopnje.
 • Odloča o prošnjah študentov za peto opravljanje izpita.
 • Izvaja dolgoročne naloge v razvijanju študijskih programov fakultete in tehnologije študija na študiju prve in druge stopnje (redni študij, izredni študij).
 • Pripravlja predloge novih študijskih programov študija prve in druge stopnje in predloge za spremembo in dopolnitev obstoječih.
 • Senatu fakultete predlaga razpis za vpis na študijske programe prve in druge stopnje ter pripravi predloge o omejitvi vpisa.
 • Pripravlja analize učinkovitosti študija ter predloge in ukrepe za učinkovitejši in sodobnejši študij na fakulteti.
 • Spremlja in daje pobude za izboljševanje pedagoškega dela.
 • Nadzira izvajanje organiziranega študijskega dela, obravnava študijse uspehe in skrbi za nemoteno izvedbo urnikov.
 • Senatu fakultete predlaga pravila študija prve in druge stopnje o študijskem redu, zaključnih delih, vzporednem študiju, prehodih med programi, hitrejšem napredovanju študentov in drugo.
 • Usmerja, vodi in nadzoruje praktično izobraževanje študentov.
 • Pripravi merila in kriterije za nagrade in priznanja študentom fakultete.
 • Predlaga senatu kandidate za nagrade in priznanja s pedagoškega področja.

Oddaja vlog

Komisiji za študijske zadeve se vloge oddaja preko študentskega informacijskega sistema (ŠIS). Oddana vloga bo obravnavana po koledarju sej.

Kontaktni osebi za morebitna dodatna vprašanja: andreja.anzin@fa.uni-lj.si in mojca.rozman@fa.uni-lj.si

Koledar sej

Oktober

Rok za oddajo vlog
19. oktober 2023
Datum seje
24. oktober 2023

November

Rok za oddajo vlog
23. november 2023
Datum seje
28. november 2023

December

Rok za oddajo vlog
14. december 2023
Datum seje
19. december 2023

Januar

Rok za oddajo vlog
25. januar 2024
Datum seje
30. januar 2024

Februar

Rok za oddajo vlog
29. februar 2024
Datum seje
5. marec 2024

Marec

Rok za oddajo vlog
21. marec 2024
Datum seje
26. marec 2024

April

Rok za oddajo vlog
11. april 2024
Datum seje
16. april 2024

Maj

Rok za oddajo vlog
23. maj 2024
Datum seje
28. maj 2024

Junij

Rok za oddajo vlog
20. junij 2024
Datum seje
26. junij 2024

Avgust

Rok za oddajo vlog
22. avgust 2024
Datum seje
27. avgust 2024

September

Rok za oddajo vlog
15. september 2024
Datum seje
17. september 2024
Obveščanje o sklepih
17. in 18. september 2024
Pritožbe na sklepe zadnje seje KŠZ

Sprejem pritožb na sklepe: (skrajni rok za pritožbo bo viden v ŠIS-u študenta na koncu vloge)

Obravnava pritožb:

Obveščanje o sklepih na pritožbe:

Zadnji dan vpisa na 1. in 2. stopnji:

Obvestilo o prilagojenem opravljanju študijskih obveznosti zaradi poplav

Študente obveščamo, da je Senat Univerze v Ljubljani na 11. korespondenčni seji, ki je trajala od 22. 8. 2023 do 24. 8. 2023, na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spremembami in dopolnitvami), sprejel naslednje sklepe:

SKLEP št. 1:

Senat UL poziva članice, da obvestijo študente in študentke o možnosti oddaje prošenj zaradi izjemnih razmer, med katere sodijo za š. l. 2023/2024 tudi poplave, plazovi in odpravljanje njihovih posledic. Študenti lahko na tej podlagi uveljavljajo možnost za:

– ponavljanje letnika

– podaljšanje statusa iz naslova izrednih razmer (poplave) na podlagi 126. člena Statuta UL

– napredovanje v višji letnik na podlagi 125. člena Statuta UL

– podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov do 30.10.2023.

Obravnava prošenj in ustreznosti dokazil (stalno/začasno bivališče študenta na prizadetih območjih, posnetki, vloge za povračilo škode…) so v pristojnosti članice.

SKLEP št. 2:

V študijskem koledarju UL za študijsko leto 2022/2023 se lahko podaljša jesensko izpitno obdobje. Članice UL lahko razpišejo dodatne izpitne roke do 15. 10. 2023 za vse študente in študentke, ki so bili prizadeti v zadnjih poplavah, in bodo za dodatni rok/e zaprosili pri izvajalcu učne enote.

SKLEP št. 3:

Vpis v študijsko leto 2023/2024 se iz naslova izrednih razmer zaradi poplav in odprave njihovih posledic lahko podaljša do 30. 10. 2023 za prizadete študente in študentke.

SKLEP št. 4:

Senat UL poziva članice, da lahko za š. l. 2023/2024 izjemoma znižajo pogoje za napredovanje v višje letnike v š. l. 2023/2024 ne glede na to, kaj je potrjeno v vsakem akreditiranem programu, vendar tako, da znaša pogoj najmanj 40 KT ECTS (125. člen Statuta UL). Pogoj bo veljal samo v primeru sprejetja določbe v interventnem zakonu in za študente, ki bodo v tem zakonu navedeni. Članice lahko sklep o tem sprejmejo na svojih senatih in obvestijo Senat UL na enaslov rektorat@uni-lj.si in sprememb ne vlagajo v EŠP, sklep pa bo veljal samo v primeru, če bo sprejet interventni zakon z navedeno določbo. Senat UL o tem obvesti NAKVIS. Pri interdisciplinarnih programih druge stopnje, potrdi članica koordinatorica, pri doktorskih interdisciplinarnih programih pa sklep sprejmejo vse sodelujoče članice.

SKLEP št. 5:

Na podlagi prošnje študentk in študentov, ki so bili kakorkoli prizadeti v zadnjih poplavah, in ugotovljenih upravičenih razlogov, se tem študentom in študentkam podaljša status v študijskem letu 2023/2024, ne glede na to, ali so pravico do podaljšanja statusa že izkoristili, če bo to sprejeto z interventnim zakonom. Če to z interventnim zakonom ne bo omogočeno, podaljšanje statusa za študente in študentke, ki so to možnost že izkoristili, ne bo mogoče.