Napredovanje v višji letnik

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)

Pogoji za napredovanje v višji letnik (v skladu z akreditiranim študijskim programom)

Iz 1. v 2. letnik

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti predmete Projektiranje 1, Arhitekturno oblikovanje 1, Materiali in oblike in zbrati najmanj 48 kreditnih točk iz 1. letnika.

Iz 2. v 3. letnik

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora imeti opravljene vse izpite iz prvega letnika, predmeta Projektiranje 2, Arhitekturno oblikovanje 2 in zbrati najmanj 48 kreditnih točk iz 2. letnika.

Iz 3. v 4. letnik

Za napredovanje iz tretjega v četrti letnik mora imeti opravljene vse izpite iz prvega in drugega letnika, predmeta Projektiranje 3, Arhitekturno oblikovanje 3 ter najmanj 48 kreditnih točk iz 3. letnika.

Iz 4. v 5. letnik

Za napredovanje iz četrtega v peti letnik mora imeti opravljene vse izpite iz prvega, drugega in tretjega letnika, predmet Projektiranje 4 in zbrati najmanj 48 kreditnih točk iz četrtega letnika.

Vpisni postopek

Študijsko leto 2023/2024

Rok za vpis v višji letnik na 1. in 2. stopnji
Ponedeljek, 25. september 2023

Odpiranje vpisnih listov

Študentom, ki bodo izpolnili pogoje za vpis v višji letnik, bodo v referatu odprli vpisni list v sistemu ŠIS.

Do elektronskega vpisnega lista študenti dostopajo v ŠIS-u (»VPIS – Vpisni list«). Na vpisnem listu je potrebno natančno preveriti pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolniti ter podatke na koncu vnosa potrditi.

V primeru, da vpisni list ne bo odprt v dveh dneh od izpolnitve pogojev za vpis, to sporočite na e-naslov: vpisni.list@fa.uni-lj.si

Vpisni stroški

Račun za plačilo vpisnine študent/-ka prejme po elektronski pošti.

Priloge k vpisu

Ob vpisu študent/-ka v ŠIS naloži predpisane priloge. Priloge morajo biti v .pdf ali .jpeg datoteki:

  • potrdilo o plačilu vpisnine (izredni in redni študenti),
  • potrdilo o plačilu šolnine (izredni in redni študenti, ki so plačniki študija) in
  • pogodba o izobraževanju (izredni in redni študenti, ki so plačniki študija).

V primeru, da ste prilogo že dodali in bi jo radi zamenjali, se obrnite na Referat za študentske zadeve, kjer bodo neustrezno prilogo odstranili, da boste lahko dodali novo.

Potrdilo o vpisu


O zaključku vpisnega postopka bo študent/-ka obveščen/-a po elektronski pošti. Potrdilo o vpisu v naslednje šolsko leto si lahko natisne sam/-a iz ŠIS-a (»Razno – Potrdilo o vpisu«).

Potrdilo o opravljenih izpitih

Prav tako si lahko iz ŠIS-a sam/-a natisne potrdilo o opravljenih izpitih (»Razno – Potrdilo o opravljenih izpitih«).

Študentska izkaznica – pridobitev nalepke za vpisano študijsko leto

Študentsko izkaznico študent/-ka pošlje na naslov:

Fakulteta za arhitekturo
Referat za študentske zadeve

»ZA VPIS«

Zoisova 12
1000 Ljubljana

ali jo v kuverti odda v nabiralnik pred referatom.

Študentsko izkaznico z nalepko za vpisano študijsko leto študent/-ka prejme po navadni pošti.

Vpis v višji letnik brez izpolnjenih pogojev

Študenti, ki iz opravičljivih razlogov niso izpolnili pogojev za vpis v višji letnik, lahko v ŠIS-u oddajo »Vlogo za prehod v višji letnik brez izpolnjenih pogojev«. K vlogi morajo biti priložena uradna dokazila za razloge, na katere se sklicujejo. O prošnji odloča Komisija za študijske zadeve UL FA.

Rok za oddajo vlog za vpis v študijsko leto 2023/24: ponedeljek, 11. september 2023.
Komisija bo o vlogah odločala 13. septembra 2023.
Študenti bodo o sklepih obveščeni v ŠIS-u 14. septembra 2023.

Pritožba na sklep bo možna od 14. do 21. septembra 2023.
Pritožbe bodo obravnavane v petek, 22. septembra 2023.
O sklepih bodo študenti obveščeni do nedelje, 24. septembra 2023.

Zadnji dan vpisa na 1. in 2. stopnji bo ponedeljek, 25. september 2023.