Študenti s posebnim statusom

Študenti s posebnim statusom so študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, študenti starši in študenti s posebnimi potrebami, kamor se uvrščajo tudi študenti v izrednih socialnih razmerah

Tutorstvo
doc. dr. Lara Slivnik
+386 1 200 07 57
lara.slivnik@fa.uni-lj.si  
Tutorstvo – kontakt
Mojca Rozman
+386 1 200 07 82
mojca.rozman@fa.uni-lj.si

Vloga in pravilnik

Za vse informacije v zvezi s pridobitvijo posebnega statusa in uveljavljanjem prilagoditev, ki izvirajo iz statusa, se lahko študenti obrnejo na vodjo referata za študentske zadeve ga. Mojco Rozman.

S pridobitvijo statusa študenta s posebnimi potrebami ali statusa študenta s posebnim statusom študenti
pridobijo pomoč in različne prilagoditve pri opravljanju študijskih obveznosti, saj se srečujejo z
dodatnimi aktivnostmi ali ovirami, ki vplivajo na njihovo vključevanje v študijski proces in opravljanje
študijskih obveznosti.

Po predhodnem svetovalnem pogovoru, študenti v svojem ŠIS-u izpolnijo Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami ali posebnega statusa in priložijo ustrezno vlogo in dokazila.

Po skrbnem pregledu oddane vloge tutor posreduje predlog odločitve o pridobitvi statusa Komisiji za študijske zadeve, ki odloči o pridobitvi statusa na naslednji seji KŠZ.

Pogoji za pridobitev posebnega statusa

Pogoji za pridobitev statusa študenta – športnika

Študent pridobi status študenta športnika, če izpolnjuje enega od naštetih pogojev:

 • kategorizacija, ki jo potrdi Olimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju OKS) v naziv športnika olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine,
 • vrhunski dosežki na nacionalni ali mednarodni ravni v športnih panogah in disciplinah, ki skladno s pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji niso razvrščene s strani OKS in ki jih potrdi posamezna nacionalna športna zveza, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine,
 • uradno imenovanje študenta s strani posamezne nacionalne športne zveze za trenerja reprezentance ali posameznega kategoriziranega športnika in njegova neposredna vključenost v pripravo in realizacijo programov kategoriziranih športnikov, ki ga potrdi posamezna nacionalna športna zveza ali drug ustrezni športni organ, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine,
 • vrhunski dosežki športnika invalida, ki jih potrdi Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja Slovenije o športnih dosežkih na državni in mednarodni ravni ali potrdilo posamezne nacionalne športne zveze o športnih dosežkih na nacionalni in mednarodni ravni za športne panoge in discipline, ki skladno s pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji niso razvrščene s strani Paraolimpijskega komiteja Slovenije, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine.
 • Pristojni organ članice za dodeljevanje statusov, lahko ob ustrezni dokumentaciji študentu, katerega športna disciplina ni priznana s strani OKS, Nacionalne športne zveze oz. Zveze za šport invalidov, športniku dodeli status študenta športnika.

Pogoji za pridobitev statusa študenta priznanega umetnika

Študent pridobi status študenta priznanega umetnika, če izpolnjuje naslednja dva pogoja:

 • članstvo v nacionalnem ali mednarodnem društvu ali zvezi društev s področja umetnosti, ki se dokazuje s potrdilom o članstvu ustreznega društva (likovnega, glasbenega, filmskega, plesnega, gledališkega, literarnega, fotografskega ali drugega) ali status samostojnega umetnika ali kulturnega delavca in
 • avtorstvo ali udejstvovanje pri izvajanju javnega umetniškega dela, ki se dokazuje s prejetimi nagradami oz. priznanji za izjemne dosežke na umetniškem področju, ki jih podeljujejo ustrezne ustanove na nacionalnem ali mednarodnem nivoju.

Pogoji za pridobitev statusa študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj

Študent pridobi status študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj, če izpolnjuje naslednji pogoj:

 • se v času študija dokazano udeleži vsaj dveh (področnih) mednarodnih tekmovanj na področju, na katerega sodi študijski program, v katerega je vpisan in je v času vloge za pridobitev statusa, prijavljen za udeležbo na tekmovanju.

Pogoji za pridobitev statusa študenta starša

 • Študent pridobi status starša z rojstvom otroka v času vpisa v študijski program in letnik.
 • Status starša se dokazuje z rojstnim listom živorojenega otroka.

Pogoji za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami

Študent pridobi status študenta s posebnimi potrebami iz razlogov, navedenih v 5. alineji 3. člena Pravilnika o študentih s posebnim statusom na UL, če priloži ustrezna dokazila. Dokazila o težavah oziroma ovirah so zlasti izvidi zdravstvene oz. druge ustanove (bolnišnice, rehabilitacijski centri; svetovalni centri) o kronični ali dalj časa trajajoči bolezni, okvari oziroma motnji, primanjkljaju, odločbo o statusu invalida, mnenja invalidske komisije, oziroma komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov oziroma mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem zdravju oziroma odločbo o statusu otroka s posebnimi potrebami (odločba o usmeritvi oziroma razvrstitvi).

Študent pridobi status študenta s posebnimi potrebami, če priloži dokazila o izrednih socialnih razmerah, starševstvu dolgotrajno bolnega, telesno poškodovanega otroka ali otroka s posebnimi potrebami, ki vplivajo na njegov študij in opravljanje obveznosti.

5. alineja 3. člena Pravilnika o študentih s posebnim statusom:

Študenti s posebnimi potrebami so študenti, ki zaradi dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev ali bolezni (v nadaljevanju: težave), potrebujejo pomoč in prilagoditve za njihovo učinkovito vključitev v študij in opravljanje študijskih obveznosti. To so zlasti študenti z delno ali popolno izgubo vida (slabovidni in slepi študenti), študenti z delno ali popolno izgubo sluha (naglušni in gluhi študenti), študenti z govorno-jezikovnimi težavami (težavami v komunikaciji), študenti z gibalno oviranostjo, študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo, študenti s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja (težave na področju branja in pisanja, npr. disleksija ipd.), študenti z motnjami avtističnega spektra, telesnimi poškodbami in in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo, z motnjami v telesnem in duševnem zdravju ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Status študenta s posebnimi potrebami ima lahko tudi študent na podlagi izrednih socialnih razmer.

Vpis na Univerzo v Ljubljani kot kandidat s posebnim statusom

Če želite uveljavljati posebni status pri vpisu na 1. stopnjo oz. enoviti magistrski študij, ga boste morali dokazovati že pri vpisnem postopku. Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na Univerzo v Ljubljani najdete tukaj.

Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami

Priročnik je namenjen dijakom, ki se šele vpisujejo na študij in študentom. V njem najdete koristne napotke o tem:

 • kako se znajti v univerzitetnem okolju;
 • kako, komu in kdaj razkriti svoje posebne potrebe;
 • kako komunicirati s profesorji o prilagoditvah;
 • kako krepiti samozagovorništvo;
 • kako krepiti druge veščine in znanje za samostojno odločanje pri študiju

Poučevanje študentov s posebnimi potrebami

Priročnik ponuja temeljne informacije o različnih skupinah študentk in študentov s posebnimi potrebami, smernice za poučevanje, prilagajanje študijskega procesa in za komunikacijo s študentkami in študenti s posebnimi potrebami. V posameznih poglavjih so predstavljene naslednje skupine študentk in študentov s posebnimi potrebami:

slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, gibalno ovirani, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z govorno-jezikovnimi motnjami, z motnjami avtističnega spektra, dolgotrajno bolni ter s psihosocialnimi težavami. Vsaka skupina je predstavljena tudi z osebno zgodbo študentke ali študenta.

Priročnik vsebuje temeljne informacije za pomoč pri delu, ki temelji na spoznanju, da so strokovno ustrezne prilagoditve študijskega procesa nujen pogoj za enakopravno in aktivno vključitev študentk in študentov s posebnimi potrebami v akademsko skupnost.