Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Zunanji izbirni predmeti

Študenti UL FA

Študenti UL FA, ki želijo v skladu z vpisanim študijskim programom izbrati zunanji izbirni predmet na drugem visokošolskem zavodu UL, morajo izpolniti obrazec »Vloga za zunanji izbirni predmet”, ga potrditi v referatu za študentske zadeve na fakulteti, kjer se bo predmet izvajal (žig in podpis odgovorne osebe) in oddati v svojem ŠIS-u za obravnavo na naslednji seji Komisije za študijske zadeve UL FA (KŠZ obravnava te vloge na sejah od junija do septembra).

Roki za oddajo vlog za obravnavo na Komisiji za študijske zadeve UL FA

Izbirni predmeti, ki jih za zunanje študente ponujajo članice Univerze v Ljubljani

Informacije o učnem načrtu željenega predmeta in urniku izvedbe študenti pridobijo na spletnih straneh fakultete, ki izvaja predmet oz. v njihovem referatu za študentske zadeve. O ostalih podrobnostih izvedbe predmeta se študenti sami dogovorijo z nosilcem predmeta. Ko študent/ka uspešno zaključi izbrani predmet, mu/ji referat za študentske zadeve fakultete, kjer je izpit opravil/a, izda Potrdilo o opravljenih obveznostih. Potrdilo študent/ka posreduje referatu UL FA, ki poskrbi za vpis ocene v elektronski indeks.

Študenti drugih visokošolskih zavodov

Študenti zunanjih visokošolskih zavodov, ki želijo v skladu z vpisanim študijskim programom izbrati izbirni predmet na študijskih programih UL FA, morajo izpolniti obrazec »Vloga za vpis izbirnega predmeta na UL FA za zunanje študente« in priložiti Potrdilo o vpisu, ki ga izda matična fakulteta.

Roki za oddajo vlog za obravnavo na Komisiji za študijske zadeve UL FA

Izbirni predmeti, ki jih za zunanje študente ponujajo članice Univerze v Ljubljani

Podrobne informacije o učnem načrtu željenega predmeta in urniku izvedbe študenti pridobijo na spletnih straneh UL FA ali v Referatu za študentske zadeve UL FA.

Ko študent uspešno zaključi izbrani predmet dobi v Referatu za študente UL FA Potrdilo o opravljenih obveznostih, ki ga posreduje referatu na matični fakulteti.

Pooblaščeni osebi  v referatu za študentske zadeve UL FA sta:

EMŠA: Andreja Anžin, andreja.anzin@fa.uni-lj.si, 01/200 07 10

UŠU in MŠU: Danijela Šinkovec, danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si, tel. 01/200 07 80