FA – založništvo (FA-ZA)
 

Poslanstvo FA-ZA je produkcija in založništvo znanstvene in strokovne literature s področij arhitekture, urbanizma in kulturne dediščine kot sooblikovalke kakovostnega bivanjskega okolja.

Svet za založništvo: ddr. Petra Čeferin (predsednica), dr. Ilka Čerpes, Tadej Glažar, Maruša Zorec, predstavnica / predstavnik ŠS

Komisija za založništvo: ddr. Petra Čeferin (predsednica), dr. Ilka Čerpes, Vid de Gleria, dr. Nika Grabar, Jure Henigsman, Mina Hiršman, Ana Kosi, Uroš Rustja, dr. Špela Verovšek, Anja Vidic, Maruša Zorec

Izvršna urednica založniške dejavnosti UL FA:
- Nika Grabar / nika.grabar@fa.uni-lj.si

Urednici spletne strani založniške dejavnosti UL FA:
- Ana Kosi / ana.kosi@fa.uni-lj.si
- Anja Vidic / anja.vidic@fa.uni-lj.si

V okviru Fakultete za arhitekturo izhajata reviji:
- Igra ustvarjalnosti ...več / Creativity Game ...more 
- AR-Arhitekturne raziskave ...več / AR-Architecture Research ...more

1. Zbirka PREMISLEKI / REFLECTIONS
Zbirka je namenjena objavam izvirnih znanstvenih in strokovnih besedil, ki se osredotočajo predvsem na slovensko arhitekturo, in ki ne le predstavljajo, ampak tudi razvijajo področji arhitekturne teorije in zgodovine arhitekture kot nepogrešljivih sestavnih delov celovito razvite prakse arhitekture in načrtovanja prostora. Namen zbirke je spodbujanje in razvijanje tako znanstvene in strokovne, kakor tudi širše družbene razprave o arhitekturi in urbanizmu.

2. Zbirka DIALOGI / DIALOGUES
Zbirka Dialogi je namenjena krajšim študijam in zapisom o arhitekturi, urbanizmu kot tudi umetnosti, kolikor se ta dotika vprašanj prostora in prebivanja. Namen zbirke je sprožanje premisleka in odpiranje dialoga o odprtih problemih sodobne arhitekture in urbanizma.

3. Zbirka TEMELJNA DELA
Zbirka temeljna dela vključuje ponatise pomembnih arhitekturnih knjižnih del slovenskih avtoric/avtorjev in prevode besedil tujih avtorjev/avtoric, ki bodo služila tudi kot študijsko gradivo v učnem procesu. Vsako delo, ki bo izšlo v tej zbirki, mora vsebovati spremno oziroma uvodno študijo, ki bo predstavila pomen ponatisnjenega ali prevedenega dela za razmišljanje o arhitekturi/urbanizmu in pokazala na njegovo aktualnost.

4. Sekcija in zbirka PROCES
V to sekcijo in zbirko sodijo publikacije, v katerih so objavljeni rezultati študijskega procesa in/ali služijo promociji študijskih rezultatov na UL FA. Nujni sestavni del publikacij, ki se uvrščajo v zbirko Proces, je spremna študija, v kateri urednica/urednik podrobno predstavi osrednji problem, ki ga delo obravnava in ga umesti v širši družbeni in arhitekturni kontekst. 
Neodvisno od zbirk izhajajo publikacije študentskih delavnic, vodniki, ki jih izdelajo študentje za ekskurzije, in drug drobni tisk. Oblikovanje in prelom sta v primeru tovrstnih publikacij le okvirno opredeljena.

5. INTRO
Vsakoletna publikacija, ki predstavlja delo študentk in študentov ter izobraževalni proces na UL FA v preteklem letu.

6. Zbirka GRADIVA / MATERIALS
Zbirka je namenjena objavam, ki so po svoji vsebini, metodologiji in uporabnosti strokovna učna gradiva na področjih arhitekture in urbanizma. Zbirka združuje univerzitetne učbenike, zbirke vaj in berila, ki študentke in študente celovito in sistematično uvajajo v ključna področja naštetih strok in njunih metodologij. Namen zbirke je prenos strokovnega znanja v študijski proces.


 

 

 

 

PUBLIKACIJE
- zbirka publikacij na FA ...več

STRUKTURA ZALOŽNIŠTVA
- struktura FA-ZA ...več

NAVODILA ZA PRIPRAVO PUBLIKACIJ
- navodila za pripravo VSEH publikacij ...več
- recenzentski obrazec ...več
- citiranje (družboslovje, teh. in naravoslovje) ...več
- citiranje - CMOS (humanizem) ...več
- kolofon (SLO/ENG) ...več, (SLO) ...več

CIP
- CIP-kataložni zapis o publikaciji ...več
- izjava o avtorstvu (študentske publikacije) ...več
- izjava lektorja (študentske publikacije) ...več
- izjava o avtorstvu (ostale publikacije) ...več 
- izjava lektorja (ostale publikacije) ...več

ZAKLJUČNO POROČILO ...več

RAZPIS 2021 / 2022
- podrobnosti razpisa ...več
- prijava na razpis ...več

RAZPIS 2020 / 2021
-
podrobnosti razpisa ...več
- prijava na razpis ...več
- poročilo ...več

RAZPIS 2019 / 2020
- podrobnosti razpisa ...več
- prijava na razpis ...več
- poročilo ...več

RAZPIS 2018 / 2019
- podrobnosti razpisa ...več
- prijava na razpis ...več
- poročilo ...več