Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Habilitacijska komisija

Habilitacijska komisija obravnava in sklepa o vprašanjih, za katera je pristojna, na sejah, izjemoma pa tudi na dopisnih sejah po elektronski pošti. Redne seje so praviloma enkrat mesečno, ob torkih v tednu pred Senatom UL FA.

Naloge komisije

  • Obravnava prispele vloge za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev ter vloge za pridobitve PPUD, skladno s Statutom Univerze v Ljubljani.
  • Zagotavlja enotno uporabo meril za izvolitve v naziv in pridobitve PPUD.
  • Preverja popolnost vlog kandidatov in jim svetuje o morebitnih dopolnitvah.
  • Predlaga senatu imenovanje članov strokovne komisije poročevalcev za izdelavo strokovne ocene usposobljenosti kandidata v postopkih izvolitve v naziv oz. pridobitve PPUD.
  • Opravlja druge naloge, ki jih določi dekan ali senat fakultete.