Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Prvi vpis v študijski program

Doktorski študijski program Arhitektura (DRŠA)

Prijavno-sprejemni in vpisni postopek

Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2023/2024 je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani: https://www.uni-lj.si/doktorska_sola/razpis/razpis2324 in https://www.uni-lj.si/study/doctoral_school/call/call2324

Doktorski študijski program ARHITEKTURA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

Več informacij nahttps://www.fa.uni-lj.si/studiji/doktorski-studij-arhitekture/

Število vpisnih mest:
- za vpis v 1. letnik-  15 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 2 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tu.
- za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 2 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
- za vpis po merilih za prehode v 4. letnik: 2 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Arhitektura se lahko vpiše, kdor je končal:

 • Študijski program 2. stopnje;
 • Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • Študijski program za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu, če je opravil študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS, in sicer predmete enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura:
  • Arhitekturna teorija in kritika,
  • Osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu,
  • Teorija prostorskega in urbanističnega načrtovanja,
  • Akcijsko planiranje in strateško presojanje,
  • Oblikovne zasnove,
  • Naselbinska kultura podeželja,
  • Umetnostna zgodovina,
  • Celovito varstvo stavbne dediščine,
  • Računalniško podprta arhitektura in
  • Zasnova konstrukcij.

Skladno z merili za prehode se lahko v doktorski študijski program Arhitektura vpiše, kdor je končal:

 • magisterij znanosti po zaključenem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe; ob vpisu se kandidatu v skladu z zakonom prizna najmanj 60 kreditnih točk,
 • dosedanji študijski program specializacije po zaključenem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe; ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna najmanj 60 kreditnih točk.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Kadar je sprejet sklep o omejitvi vpisa (kadar se prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:

Uspeh na študijskem programu (skupaj 20% teže celotne ocene) 2. stopnje oz.
na enovitem magistrskem študijskem programu, ki obsega 300 kreditnih točk po ECTS oz. na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe oz. na študijskem programu za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu in pri dodatnih izpitih, ki so določeni v četrti alineji pogojev za vpis;

Upoštevata se:

 • povprečna ocena študija (15 %) in
 • ocena diplomske oz. magistrske naloge (5%);

  in
 • uspeh pri izbirnem izpitu (skupaj 80% teže celotne ocene). Izbirni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Ocenjujejo se:
 • Pisna in ustna predstavitev Osnutka načrta doktorskega študija, v skladu s Pravili o postopku za pridobitev naslova doktor znanosti na Fakulteti za arhitekturo (60%);
 • Priporočila uglednih raziskovalcev (10%);
 • Dokazila o raziskovalnem delu pred vpisom v program (10 %).

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do vključno ponedeljka, 21. avgusta 2023, na spletnem portalu eVŠ.

Datum predstavitve osnutka načrta doktorskega študija bo objavljen na spletni strani Fakultete za arhitekturo. Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali na spletnem portalu eVŠ. Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2023.

Informativni dan bo v sredo, 17. maja 2023 ob 17. uri v Plečnikovi predavalnici UL FA, Zoisova 12, Ljubljana.

Mentorstvo / Supervision

Seznam potencialnih mentorjev doktorskega študija na FA / List of Potential PhD Supervisors at the Faculty

Senat Univerze v Ljubljani je na 32. seji 22. novembra 2016 in na 33. seji 20- decembra 2016 sprejel sklepa, s katerima je dopolnil veljavna pravila o doktorskem študiju, ki se nanašajo na mentorstvo, in sicer: 

Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja/somentorja, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po Sicris in se uvršča v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 več kot 0.

V primeru umetniških raziskav mora biti mentor/somentor izvoljen v naziv visokošolskega učitelja s področja umentosti v skladu s habilitacijskimi merili (2. odstavek 40. člena habilitacijskih meril); v tem primeru se imenuje mentorska skupina, v kateri obvezno sodeluje tudi mentor oz. somentor z znanstvenoraziskovalnega področja, ki izpolnjuje minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti. 

Spremembe pogojev za izkazovanje raiziskovalne aktivnosti mentorjev oz. somentorjev iz prvega odstavka tega sklepa, bodo začele veljati pri mentorstvih/somentorstvih doktorskih študentov, ki se bodo prvič vpisali v doktorski študij na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2017/18. 

Seznam mentorjev za prvi vpis  / List of potential supervisors for the 1st enrollment into the programme

Prvi vpis v program do vključno 2016/17 / First enrolment into the programme until 2016/17

Zaposleni na Fakulteti za arhitekturo, ki izkazujejo raziskovalno aktivnost v zadnjih petih letih v skladu s pogoji Univerze v Ljubljani (seznam posodobljen aprila 2012, deloma za  leto 2013/14 novembra 2012, maja in junija 2013, junija 2014, marca in maja 2015, februarja in marca 2016), raziskovalne reference, kontakt in število prostih mest za mentorstvo 2015/2016 (somentorstvo številčno ni omejeno) ...bibliografija SICRIS: gl. 'Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS:

Employees of the Faculty of Architecture, fulfilling the condition of recent research activities (up-date April 2012; partial addition November 2012, May and June 2013, June 2014, March and May 2015, February and March 2016), research bibliographies, contacts, places available for 2015/2016 (places for co-mentorship are not limited) ...bibliography SICRIS: follow the link: 'Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS':

Pogoji za mentorstvo - prvi vpis v program do vključno 2016/17

Mentor doktorske disertacije je lahko izbran/imenovan izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo. Ob preverjanju 'raziskovalne aktivnosti mentorjev' (minimalno število točk v COBISS-u) ne smemo pozabiti KLJUČNIH VSEBINSKIH POGOJEV, da so znanstveno-raziskovalne reference mentorjev skladne s tematskim predlogom raziskovalnega dela kandidatov oz. njihovih tem doktorskih disertacij. ZA VSAKEGA MENTORJA/SOMENTORJA JE POTREBNO IZBRATI 3-5 REFERENC S PODROČJA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE. Raziskovalne reference iz zadnjih petih let v COBISS-u (izvirni in pregledni znanstveni članki, znanstvene monografije in poglavja v njih) so v pomoč kandidatom pri izbiri mentorjev glede na željene tematske okvire njihovega inidividualnega raziskovalnega dela. / Mentors/comentors should fulfill the conditions of the University of Ljubljana: active in research within the last 5 years period (minimum defined by the University of Ljubljana), active within the field of the proposed doctoral thesis (3-5 selected RESEARCH references from the wider thematic area).

Kandidat izbere mentorja, lahko tudi somentorja, med redno zaposlenimi učitelji oz. znanstvenimi delavci FA. Mentorja ali somentorja lahko kandidat izbere tudi iz druge institucije, če izpolnjuje pogoje za mentorstvo Univerze v Ljubljani, in če je tematika, ki jo raziskuje, v skladu z doktorskim študijskim programom ARHITEKTURA in v interesu znanosti s področja arhitekture. / Mentors or co-mentors can be selected from other institutions when the conditions of the University of Ljubljana are fulfilled, and the relevance of his/her research for the doctoral programme and the field of architecture can be explained.

Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRISS-u oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso. Mentor ima na doktorskem študiju lahko največ pet doktorandov, ki so vpisani v doktorski študijski program in v njem redno napredujejo. V to število ne štejejo doktorandi, ki so opravili vse obveznosti doktorskega
študijskega programa razen zagovora doktorske disertacije, od vpisa v začetni letnik doktorskega študijskega programa pa je minilo že več kot štiri leta.

Dodatne informacije potencialnim kandidatom in mentorjem:

Iz obrazcev v postopku prijav doktorskih disertacije na UL je razvidno, da univerza upošteva SICRIS točke Z zadnjih petih let. Iz Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta ARRS ...več pa sledi, da raziskovalna 'sfera' v Sloveniji kot dokazilo prenosa znanstvenih rezultatov v prasko upošteva sledeče kategorije del v COBISS-u / SICRISU: (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24). To so univerzitetni ali visokošolski UČBENIKI z recenzijo, srednješolski, osnovnošolski in drugi učbeniki z recenzijo, enciklopedije, slovarji, leksikoni, PRIROČNIKI, atlasi, zemljevidi, bibliografije, končna POROČILA o rezultatih raziskav, ELABORATI, predštudije, študije, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (idejni projekt, izvedbeni projekt), izvedensko mnenje, arbitražna odločba, UMETNIŠKO DELO!, KATALOG RAZSTAVE, zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus, programska oprema, patent. Glede na to, da se NAGRADE ne vpisujejo v COBISS, na področju arhitekture pa predstavljajo pomembno družbeno priznanje kakovosti dela in so obenem v primeru izkazane raziskovalne aktivnosti lahko tudi dokazujejo prenos raziskovalnega dela v prakso, lahko kot dokazilo o prejetih nagradah služijo npr. povezave na spletne strani institucij, ki so nagrade podelile potencialnim mentorjem. Glede na to, da se za izkazovanje znanstvene odličnosti s citati upoštevajo citati, objavljeni v zadnjih desetih letih, so med dokazili o prenosu raziskovalnih doseškov v prakso navedene nagrade, podeljene v zadnjih desetih letih.

Navodila za pripravo referenc / template for the preparation of the mentor's references ...več/more

Information guide for international students - Living in the Republic of Slovenia - Temporary resident permit