V krožišču razvoja

Ema Hribar

  • Seminarska tema
  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Letnik
    5. letnik
  • Študijsko leto
    2021/22

Predlog V krožišču razvoja se osredotoča na ureditev in povezovanje območje elektrarne obravnavanim. Za razumevanje ožjega prostor smo se najprej osredotočili na urbanistično zasnovo širšega območja zahodnega dela Velenja, med dvema dominantama, staro elektrarno in Klasirnico.

Velenje je modernistično mesto v parku. Ima veliko zelenih površin, jasnih cestnih linji in kvalitetne modernistične arhitekture, ki pa se ob prehodu na zahodni obravnavan del Velenja izgubijo. V mesto je že veliko kakovostnih zelenih površin ter peš in kolesarskih poti. Prav tako se mesto usmerja v trajnostne oblike mobilnosti, zato je urbanistični predlog le nadgradnja obstoječega in povezovanje razdrobljenih območji med seboj.

Večji poseg v prostor je nov industrijski park, ki temelji na visokotehnološki industriji in krožnem gospodarstvu. Organiziran je po principih trajnostnega razvoja. Prostor se fizično kot tudi programsko povezuje z območjem premogovniškega muzeja in prenovljene elektrarne. Park je prometno organiziran, tako da je zaključena celota in ima le dve vhodni točki.

Predlog prostorskega razvoja območja stare elektrarne temelji na dveh povezavah. Prva poveže vzhodni del od Škalskega jezera proti zahodu, kjer se nahaja nov hotel. Druga pa severni del z južnim, od šolskega centra preko stare elektrarne proti novemu tehnološkemu parku in Velenjskemu jezeru na drugi strani. Trenutno je programsko prostor zelo raznolik, del programov ohranim in priključim novi javni programi. Manjši del, ki je vezan na industrijo pa postopoma preselim v nov tehnološki park. V Velenju je velika potreba po novih nastanitvah, zato na območje umestim nov hotel, ki je namenjen športnikom, turistom in podjetnikom. Nove povezave se prilagajajo razgibanemu terenu in izkoriščajo višenjske razlike za ustvarjanje novih odprtih javnih prostorov. Te površine so namenjene tako uporabi šolskega centra za prireditve in ob odmorih, kot tudi za ostale zaposlene in obiskovalce elektrarne. S celostno ureditvijo območja in prenovo stare elektrarne v center krožnega gospodarstva se oblikuje nov javni prostor, ki sledi načelom trajnostnega razvoja.