Samo dobre vibracije

Vita Kocjan, Isidora Marinković, Gaja Žgank

  • Seminarska tema
  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Letnik
    4. letnik
  • Študijsko leto
    2021/22

Ohranjanja, varovanja in ponovne uporabe industrijskih objektov, pa tudi ostalih, je ključnega pomena za trajnostno prihodnost. Hkrati pa ohranjanje dediščine -tudi industrijske ni le poetična misel, ampak je pomembna za našo kulturno krajno in njeno identiteto. Industrija je ključno zaznamovala razvoj zadnjih dvesto let, nekatera mesta, so se razvila prav zaradi nje. Tudi Velenje. Je pa industrija prinesla ob vsem razvoju tudi številne negativne posledice.

Današnja družba se že zaveda posledic intenzivnega izkoriščanja fosilnih goriv in naravnih virov, zato je pomembno da prihodnji razvoj načrtujemo trajnostno. Res je, da so industrijski objekti grajeni z določeno funkcionalno, specifično shemo posamezne industrije, ampak to še ne pomeni, da so po življenjski dobi programa primerni za odpis.

Želja po tem, da se industrijsko dediščino vpiše v register varstva pred njeno prenovo je velika. Slovenija je nekaj dobrih industrijskih objektov že izgubila, za veliko pa je še upanje, da se v prostoru ohranijo in dobijo novo življenjsko funkcijo. Najpomembnejše pa je, da v prostoru ostanejo, saj so pomemben del kulturne krajine ter velik del zgodb domačinov, ki so soustvarjali svoj kraj.
Z našim projektom želimo opozoriti na pomen industrijskih objektov in kako je mogoče do njih pristopiti v sedanjosti in jih ohraniti za prihodnost. Tu je ključna njihova nova raba in upravljanje, saj je za obstoj nujno, da stavba deluje z ljudmi in jim ponudi kvaliteten, udoben in okoljsko sprejemljiv prostor.

širši kontekst in razvoj energije vibracij

Trajnostna načela, ekonomičnost, ugodno bivalno okolje niso odvisni samo od načina gradnje objektov, ampak tudi od načina njihove oskrbe z energijo. Kolikokrat pomislimo na kakšen način je pridobljena električna energija? Še manj pa ali je to iz obnovljivih virov in ali lahko jaz k pridobitvi energije pripomorem! Naše življenje je zelo dinamično, mobilno in ob tem ustvarjamo veliko vibracij (posredno in neposredno).

Vprašanje odnosa do prihodnosti in oblikovanje zdravega okolja je bilo naše vodilo. V prihodnje bo Šaleška dolina deležna velikih in pomembnih sprememb, ki ne bodo vplivale samo lokalno temveč tudi na državnem nivoju in širše. Projekt temelji na pridobivanju energije po trajnostnih načelih in predvsem ohranjanju ter približevanju industrijske dediščine ljudem.

Programska zasnova in vpliv programa klasirnice globalno

Ob misli, da bo preko Velenja potekala tretja razvojna os, kot hitra povezava, nam ni dalo miru, da tega ne bi izkoristili kot nov začetek razvoja energetike. Vibracije, ki jih proizvedemo s prevoznimi sredstvi so zelo velike in energija vibracij ima veliko potencial za razvoj. Uporaba energije vibracij je še v raziskovalnih fazah in tukaj se nam je zdelo smiselno vključiti Klasirnico kot razvojni center energije vibracij.
Naš projekt s centrom dogajanja v Klasirnici se povezuje z raziskovanjem, preizkušanjem in vzpostavljanjem energije vibracij, interakcijo z javnostjo skozi predstavitveno umetnost in možnost najemanja posameznih prostorov, ki delujejo na omenjeno energijo. Poleg tega je raziskovalni del razširjen z intervencijami, ki pridobivajo, prezentirajo vibracijsko energijo po širšem območju Klasirnice in se lahko preko tega širi in ozavešča, izobražuje javnost (otroški parki, poti, ki pridobivajo energijo s hojo, tekom, vožnja s kolesom …).

Pristopi k prenovi

Program se v obstoječe prostore umesti na podlagi analiziranih ambientov in tipa programa (introvertirano, ekstravertirano). Pri tem celotna konstrukcija s specifičnimi izrezi v ploščah ostaja takšna kot je. Nova intervencija se od nje distancira in omogoči funkcionalno uporabo z dodajanjem tehničnega tlaka, ki pridobiva energijo iz vibracij hoje; stropna konstrukcija, ki s pomočjo tlaka omogoča pripenjanje premičnih panelov za vzpostavitev različnih prostorov in pregraditev po potrebi programa. Ideja o doživetju objekta kot celote je vzpostavljena preko komunikacij, ki potekajo razpršeno po celotnem objektu in dajejo obiskovalcu celostno izkušnjo prostora (stopnice in klančine). Poleg tega je dodan nov servisni volumen, ki služi hitrim povezavam in sanitarijam. Mostna zveza Klasirnice z vzhodnim objektom se delno prenovi v vzpenjajočo pot s premogovniškim vozom, kar nudi obiskovalcu posebno doživetje vzpona na Velenjsko dominanto. Kar se tiče samega izgleda objekta ostaja nespremenjena severna fasada, ki se odpira proti jezeru, južna pa postane tehnološka inštalacija kinetične fasade vetrnih panelov in priložnost za raziskovanje energije vibracij vetra.