Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Študijska praksa EMŠA 2

 • Urna obremenitev
  • Druge oblike študija
   45
  • Samostojno delo
   75
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Vpis v letnik študija.

* Trenutno so v pripravi spletni obrazci za vnašanje in tiskanje preko ŠISa.
Nov način oddaje in več informacij v zvezi s tem bo na voljo predvidoma konec septembra 2022.

Opravljanje Študijske prakse v času pandemije

Študente obveščamo, da v skladu z navodili vodstva Fakultete za arhitekturo, katerih podlaga izhaja iz veljavne zakonodaje v času pandemije korona virusa obveznosti predmeta Študijska praksa 2 opravijo na daljavo, v kolikor je možen dogovor z delovno organizacijo. Če to ni mogoče in študent ne bo uspel opraviti obveznosti, bo prošnje za prijavo teme zaključnega dela brez opravljene Študijske prakse 2 posebej obravnavala Komisija za študijske zadeve.

Potrdila in poročila za opravljanje Študijske prakse 2 v času veljave prilagojenega študijskega procesa oddajte v za to pripravljeno rubriko na spletni učilnici.

Hvala za razumevanje,
prof. mag. Anja Planišček in doc. Rok Žnidaršič

Splošno

Študijsko prakso II študenti opravijo v 5. letniku v eni od izbranih oblik doma ali v tujini. Časovni obseg prakse je 120 ur, izvede pa se v času zimskega ali letnega študijskega semestra (ne v času počitnic) kot del rednega študijskega procesa.

Študenti imajo pred opravljanjem prakse možnost, da sami izberejo eno od spodaj opisanih oblik prakse, se dogovorijo z organizacijo, v kateri bi jo opravljali ter v referatu pridobijo potrdilo, da so študenti 5. letnika UL FA. Izdaja potrdila se hkrati šteje tudi kot prijava k predmetu. Študenti s potrdilom pri izbranem izvajalcu študijske prakse dokazujejo svoj status.

Če študent-ka želi opravljati prakso v tujini, o tem predhodno obvesti UL FA oz. nosilca predmeta, ki preveri primernost izbrane organizacije.

Opravljena študijska praksa se izkazuje z oddanim poročilom (knjižica dimenzij 21x21cm, v kateri opiše dela in naloge, ki jih je opravil ter znanja, ki jih je pridobil) in podpisanim potrdilom o izvedbi študijske prakse. Potrdilo podpiše in žigosa pooblaščeni predstavnik izbrane organizacije in mentor prakse. Študijska praksa II v študijskem programu EMŠA UL FA nastopa kot samostojni predmet in se ovrednoti z ‘opravil’ oziroma ‘ni opravil’.

Študenti poročilo in podpisano potrdilo o opravljeni Študijski praksi skenirajo in oddajo preko spletne učilnice. V primeru pomanjkljivega poročila so obveščeni po e-pošti.

Za vpis v ŠIŠ so objavljeni roki 15. in zadnjega vsak mesec. Študenti se na rok prijavijo sami.

Cilji predmeta

Redni predmet Študijska praksa II, ki se je do 2017-18 opravljal le v arhitekturnih projektantskih organizacijah, se razširja tudi na druga področja. Glavni namen je boljše povezovanje UL FA z različnimi strokovnimi področji, ki imajo neposreden vpliv na področje arhitekturnega delovanja, načrtovanja, gradnje, ohranjanja stavb in okolja.

Študenti ob koncu študija s predmetom pridobijo vpogled v različne možnosti opravljanja poklica arhitekta, kar lahko prispeva k izboljšanju njihove zaposljivosti in integraciji arhitekturne stroke v družbo.

V prihodnjem študijskem letu bo FA UL v sodelovanju z ZAPS in drugimi strokovnimi združenji pripravila nabor projektivnih organizacij na podlagi strokovnih meril.

UL FA načrtuje v prihodnjem letu uvedbo “akreditacijskega” postopka za organizacije, v katerih bodo študenti lahko opravljali prakso. Postopek bo na podlagi strokovnih meril izvedla v sodelovanju z ZAPS in drugimi strokovnimi združenji (nabor projektivnih organizacij) ter ZVKDS in strokovnimi združenji s področja varstva kulturne dediščine (nabor organizacij s slednjega področja). UL FA bo tako zagotavila kakovost izvajanja predmeta in hkrati spodbudila kakovostno sodelovanje fakultete kot izobraževalne ustanove s strokovnimi organizacijami, razvojnimi institucijami in podjetji.

Tri oblike opravljanja študijske prakse

1 Študijska praksa v arhitekturnih projektivnih organizacijah

Študenti so v tej obliki prakse vključeni v delo arhitekturnih projektivnih organizacij, v katerih spoznavajo proces načrtovanja grajenega okolja in stavb ter pridobivajo praktične izkušnje projektantskega dela. Njihovo izobraževanje usmerja mentor, ki ga dodeli projektantska organizacija.

Ustrezne naloge v arhitekturnem projektantskem podjetju so sledeče:

 • risanje arhitekturnih načrtov (IDZ, IDP, PGD in PZI),
 • risanje načrtov notranje opreme in scenografije,
 • izdelava vodilne mape,
 • priprava tehničnih poročil,
 • sodelovanje pri izdelavi popisa del (izmere, izračuni),
 • sodelovanje pri arhitekturnih natečajih ter
 • izdelava 3D predstavitev in maket.

Izbor projektivnih organizacij

Študenti imajo v letu 2022-23 možnost, da opravijo Študijsko prakso II v projektantski organizaciji po lastnem izboru in glede na osebne študijske interese (načrtovanje stavb, notranja oprema, scenografija idr.). Z izbrano organizacijo se dogovorijo za izvedbo in mentoriranje.

Za nasvete se lahko obrnejo na nosilca predmeta.

2 Študijska praksa v obliki sodelovanja pri projektih po načelu »načrtuj–zgradi«, s poudarkom na socialnem angažmaju, participativnih oblikah načrtovanja in razumevanju procesa nastajanja grajenega okolja.

Študenti pri tovrstnih projektih spoznajo proces gradnje okolja in stavb od zamisli, vključevanja raličnih deležnikov v proces načrtovanja, izdelave načrtov, izvedbe, upravljanja investicije in vodenja projektov. Njihovo izobraževanje usmerja mentor, ki vodi projekt. Študenti lahko opravijo Študijsko prakso II v okviru razvojno-humanitarnih projektov na UL FA ali v drugih izobraževalnih in razvojno – humanitarnih organizacijah. O nameri predhodno obvestijo FA oz. nosilca predmeta, ki presodi primernost projekta in izbrane organizacije.

Možnosti opravljanja prakse:

 • Projekti razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v manj razvitih državah. Izvaja jih UL FA v sodelovanju z drugimi izobraževalnimi institucijami in nevladnimi organizacijami.
 • Sorodni projekti v Sloveniji. Izvaja jih UL FA v sodelovanju z vladnimi sektorji, nevladnimi organizacijami, kulturnimi institucijami in drugimi fakultetami. Izvajajo jih lahko tudi druge organizacije.
 • Krajši fokusni projekti, ki rešujejo probleme lokalnih skupnosti na področju urejanja prostora. V ta sklop sodi tudi reševanje kriznih situacij (nastanitev/sanacija stavb ob naravnih in drugih nesrečah, nastanitev migrantov ipd.). Izvaja jih UL FA in/ali druge organizacije.

Ustrezne naloge v sklopu projektov »načrtuj–zgradi« so sledeče:

 • izvedba participativnih načrtovalskih procesov (od konceptualnih do izvedbenih faz gradnje),
 • risanje arhitekturnih načrtov (IDZ, IDP, PGD in PZI) in načrtov notranje opreme,
 • priprava tehničnih poročil,
 • sodelovanje pri izdelavi popisa del (izmere, izračuni),
 • praktično delo na gradbišču – izgradnja stavb / instalacij / struktur ter
 • vključenost v vodenje investicije in vodenje gradbišča.

3 Študijska praksa v okviru organizacij za varstvo kulturne dediščine

Študenti v tej obliki prakse sodelujejo pri postopkih evidentiranja, vrednotenja, dokumentiranja in predstavitve stavbne dediščine na področju konservatorstva, restavratorstva, preventivne arheologije in muzealstva. Njihovo izobraževanje usmerja mentor, ki ga določi izbrana organizacija.

Izbor organizacij na področju varstva kulturne dediščine

Študenti imajo v letu 2022-23 možnost, da opravijo Študijsko prakso II s področja varstva kulturne dediščine v organizaciji po lastnem izboru in glede na osebne študijske interese (konservatorstvo, restavratorstvo, arheologija, dokumentiranje idr.). Z izbrano organizacijo se dogovorijo za izvedbo in mentoriranje. Za nasvete se lahko obrnejo na nosilca predmeta.

Možnosti opravljanja prakse:

 • Sodelovanje v konservatorskih postopkih in projektih
 • Sodelovanje v restavratorskih postopkih in projektih
 • Sodelovanje v postopkih in raziskavah preventivne arheologije v primeru odkritja ostankov stavbne dediščine

Ustrezne naloge v okviru dela v organizacijah za varstvo kulturne dediščine so sledeče:

 • meritve objektov, izrisovanje načrtov,
 • risanje načrtov za različne vrste in faze projektov (IDP, PGD, PZI),
 • obdelava podatkov,
 • 3D skeniranje,
 • fotodokumentiranje itd.
 • oblikovanje in postavitev razstav ter
 • ostale naloge, ki se jih določi v sodelovanju z vodstvi zavodov in strokovnimi sveti.