Študijska praksa EMŠA 2

 • Urna obremenitev
  • Druge oblike študija
   45
  • Samostojno delo
   75
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Vpis v letnik študija.

Predmet E Študijska praksa 2 se izvaja na predmetniku EMŠA, in sicer:

v prenovljenem študijskem programu od študijskega leta 2022/23 dalje: E Študijska praksa 2 (2022), v obsegu 2 ECTS v 4. letniku

V starem študijskem programu od študijskega leta 2007/08 do 2021/22: E Študijska praksa 2 (2007), v obsegu 4 ECTS v 5. letniku.

Nova pravila za prijavo in opravljanje študijske prakse 2 veljajo za vse študente starega in prenovljenega študijskega programa EMŠA.

Splošno

Študijsko prakso II študenti opravijo v 5. letniku (po novem predmetniku za vpisane v š.l. 22/22 pa v 4 letniku) v eni od izbranih oblik doma ali v tujini. Časovni obseg prakse je 120 ur, izvede pa se v času zimskega ali letnega študijskega semestra (ne v času počitnic) kot del rednega študijskega procesa.

Študenti imajo pred opravljanjem prakse možnost, da sami izberejo eno od spodaj opisanih oblik prakse, se dogovorijo z organizacijo, v kateri bi jo opravljali ter preko ŠIS-a v skladu z navodili v nadaljevanju pridobijo potrdilo za opravljanje prakse. Pridobitev potrdila se hkrati šteje tudi kot prijava k predmetu. Študenti s potrdilom pri izbranem izvajalcu študijske prakse dokazujejo svoj status, izvajalci ga po opravljeni praksi podpišejo in s tem potrdijo, da je bila praksa pri njih opravljena. Potrdilo oz. obrazec pridobite preko ŠISa po tem, ko se prijavite v zavihku OPRAVLJANJE PRAKSE.

Če študent-ka želi opravljati prakso v tujini, o tem predhodno obvesti UL FA oz. nosilca predmeta, ki preveri primernost izbrane organizacije.

Opravljena študijska praksa se izkazuje z oddanim poročilom (knjižica dimenzij 21x21cm, v kateri opiše dela in naloge, ki jih je opravil ter znanja, ki jih je pridobil) in podpisanim prej omenjenim potrdilom o izvedbi študijske prakse, ki so ga pridobili preko ŠIS-a. Potrdilo podpiše in žigosa pooblaščeni predstavnik izbrane organizacije. Študijska praksa II v študijskem programu EMŠA UL FA nastopa kot samostojni predmet in se ovrednoti z ‘opravil’ oziroma ‘ni opravil’.

Študenti POROČILO in sken PODPISANEGA POTRDILA o opravljeni Študijski praksi naložijo preko ŠIS-a v .pdf formatu. V primeru pomanjkljivega poročila so obveščeni preko ŠIS-a oz. spletne učilnice.

Pregled in ocenjevanje oddanih poročil in potrdil poteka vsakega 15. in 30. v mesecu in šteje kot prijava k izpitu.

Cilji predmeta

Redni predmet Študijska praksa II, ki se je do 2017-18 opravljal le v arhitekturnih projektantskih organizacijah, se razširja tudi na druga področja. Glavni namen je boljše povezovanje UL FA z različnimi strokovnimi področji, ki imajo neposreden vpliv na področje arhitekturnega delovanja, načrtovanja, gradnje, ohranjanja stavb in okolja.

Študenti ob koncu študija s predmetom pridobijo vpogled v različne možnosti opravljanja poklica arhitekta, kar lahko prispeva k izboljšanju njihove zaposljivosti in integraciji arhitekturne stroke v družbo.

Tri oblike opravljanja študijske prakse

1 Študijska praksa v arhitekturnih projektivnih organizacijah

Študenti so v tej obliki prakse vključeni v delo arhitekturnih projektivnih organizacij, v katerih spoznavajo proces načrtovanja grajenega okolja in stavb ter pridobivajo praktične izkušnje projektantskega dela. Njihovo izobraževanje usmerja mentor, ki ga dodeli projektantska organizacija.

Ustrezne naloge v arhitekturnem projektantskem podjetju so sledeče:

 • risanje arhitekturnih načrtov (IDZ, IDP, PGD in PZI),
 • risanje načrtov notranje opreme in scenografije,
 • izdelava vodilne mape,
 • priprava tehničnih poročil,
 • sodelovanje pri izdelavi popisa del (izmere, izračuni),
 • sodelovanje pri arhitekturnih natečajih ter
 • izdelava 3D predstavitev in maket.

Izbor projektivnih organizacij

Študenti imajo v letu 2022-23 možnost, da opravijo Študijsko prakso II v projektantski organizaciji po lastnem izboru in glede na osebne študijske interese (načrtovanje stavb, notranja oprema, scenografija idr.). Z izbrano organizacijo se dogovorijo za izvedbo in mentoriranje.

Za nasvete se lahko obrnejo na nosilca predmeta.

2 Študijska praksa v obliki sodelovanja pri projektih po načelu »načrtuj–zgradi«, s poudarkom na socialnem angažmaju, participativnih oblikah načrtovanja in razumevanju procesa nastajanja grajenega okolja.

Študenti pri tovrstnih projektih spoznajo proces gradnje okolja in stavb od zamisli, vključevanja raličnih deležnikov v proces načrtovanja, izdelave načrtov, izvedbe, upravljanja investicije in vodenja projektov. Njihovo izobraževanje usmerja mentor, ki vodi projekt. Študenti lahko opravijo Študijsko prakso II v okviru razvojno-humanitarnih projektov na UL FA ali v drugih izobraževalnih in razvojno – humanitarnih organizacijah. O nameri predhodno obvestijo FA oz. nosilca predmeta, ki presodi primernost projekta in izbrane organizacije.

Možnosti opravljanja prakse:

 • Projekti razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v manj razvitih državah. Izvaja jih UL FA v sodelovanju z drugimi izobraževalnimi institucijami in nevladnimi organizacijami.
 • Sorodni projekti v Sloveniji. Izvaja jih UL FA v sodelovanju z vladnimi sektorji, nevladnimi organizacijami, kulturnimi institucijami in drugimi fakultetami. Izvajajo jih lahko tudi druge organizacije.
 • Krajši fokusni projekti, ki rešujejo probleme lokalnih skupnosti na področju urejanja prostora. V ta sklop sodi tudi reševanje kriznih situacij (nastanitev/sanacija stavb ob naravnih in drugih nesrečah, nastanitev migrantov ipd.). Izvaja jih UL FA in/ali druge organizacije.

Ustrezne naloge v sklopu projektov »načrtuj–zgradi« so sledeče:

 • izvedba participativnih načrtovalskih procesov (od konceptualnih do izvedbenih faz gradnje),
 • risanje arhitekturnih načrtov (IDZ, IDP, PGD in PZI) in načrtov notranje opreme,
 • priprava tehničnih poročil,
 • sodelovanje pri izdelavi popisa del (izmere, izračuni),
 • praktično delo na gradbišču – izgradnja stavb / instalacij / struktur ter
 • vključenost v vodenje investicije in vodenje gradbišča.

3 Študijska praksa v okviru organizacij za varstvo kulturne dediščine

Študenti v tej obliki prakse sodelujejo pri postopkih evidentiranja, vrednotenja, dokumentiranja in predstavitve stavbne dediščine na področju konservatorstva, restavratorstva, preventivne arheologije in muzealstva. Njihovo izobraževanje usmerja mentor, ki ga določi izbrana organizacija.

Izbor organizacij na področju varstva kulturne dediščine

Študenti imajo v letu 2022-23 možnost, da opravijo Študijsko prakso II s področja varstva kulturne dediščine v organizaciji po lastnem izboru in glede na osebne študijske interese (konservatorstvo, restavratorstvo, arheologija, dokumentiranje idr.). Z izbrano organizacijo se dogovorijo za izvedbo in mentoriranje. Za nasvete se lahko obrnejo na nosilca predmeta.

Možnosti opravljanja prakse:

 • Sodelovanje v konservatorskih postopkih in projektih
 • Sodelovanje v restavratorskih postopkih in projektih
 • Sodelovanje v postopkih in raziskavah preventivne arheologije v primeru odkritja ostankov stavbne dediščine

Ustrezne naloge v okviru dela v organizacijah za varstvo kulturne dediščine so sledeče:

 • meritve objektov, izrisovanje načrtov,
 • risanje načrtov za različne vrste in faze projektov (IDP, PGD, PZI),
 • obdelava podatkov,
 • 3D skeniranje,
 • fotodokumentiranje itd.
 • oblikovanje in postavitev razstav ter
 • ostale naloge, ki se jih določi v sodelovanju z vodstvi zavodov in strokovnimi sveti.