Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Vodstvo

Poslanstvo vodstva UL FA je izvajanje visokošolskega izobraževanja na področju arhitekture in urbanizma ter implementacija fakultetnih ter univerzitetnih strateških ciljev.

Dekan

Dekan je vodilna in integracijska oseba, ki povezuje pedagoško, raziskovalno in strokovno osebje ter koordinira izobraževalno, znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost na UL FA.

Prodekani

Prodekani so področno imenovani in neposredno skrbijo za nemoteno delovanje in razvoj posameznih področij (študijsko, znanstveno raziskovalno delo, meduniverzitetno sodelovanje, umetniško delo).

Prodekan za študijsko področje

Prodekanja za področje znanstveno raziskovalnega dela

Prodekan za področje meduniverzitetnega sodelovanja

Tajnik

Tajnik UL FA vodi in usklajuje delo tajništva in strokovnih služb fakultete.