Upravni odbor

Upravni odbor Fakultete za arhitekturo odloča o gospodarjenju s sredstvi in skrbi za nemoteno materialno poslovanje članice v primerih, ko ta nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Delovne naloge

  • potrdi Letni program dela Fakultete ter spremlja in tekom leta potrjuje njegovo uresničevanje na finančnem področju v delu, določenem v prejšnjem členu,
  • nadzira upravljanje s premoženjem Fakultete in sprejema sklepe o upravljanju premoženja fakultete v skladu s prejšnjim členom,
  • odloča o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin Fakultete ali opreme večje vrednosti ob predhodnem soglasju upravnega odbora univerze,
  • določa prispevke za študij in druge storitve, če niso ali so samo deloma financirane v okviru nacionalnega programa,
  • določa cenik storitev za dejavnost iz 26. člena Statuta UL oziroma 9. člena teh Pravil, 
  • predlaga Upravnemu odboru Univerze spremembe šolnin in drugih prispevkov za študij,
  • odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje fakultete v delu, določenem v prejšnjem členu,
  • sprejme enotna merila in kriterije za odločanje o vlogah študentov v zvezi s plačilom šolnine ali drugih prispevkov za študij,
  • na prvi stopnji odloča o vlogah študentov v zvezi z oprostitvijo plačila šolnine ali drugih prispevkov za študij, oziroma njihovega obročnega plačevanja na predlog Komisije za študijske zadeve,
  • sprejema druge odločitve v zvezi z materialnim poslovanjem Fakultete in skrbi, da se izpolnjujejo izhodišča in odločitve Upravnega odbora Univerze v Ljubljani.

Koledar sej

Sklepi

O sejah Upravnega odbora se vodi zapisnik, ki je objavljen na intranetnih straneh fakultete.