Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Ponovni vpis

Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)

Pogoji za ponovni vpis oz. ponavljanje letnika

Študent/-ka, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

V skladu s 124. in 125. členom Statuta UL se lahko študent izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge.

Vpisni postopek

Študenti, ki v septembru izpolnjujejo pogoje za ponovni vpis v letnik, o tem obvestijo Referat na e-naslov: vpisni.list@fa.uni-lj.si.

Vpisni list

Do vpisnega lista študenti dostopajo v ŠIS-u (»VPIS – Vpisni list«). Na vpisnem listu je potrebno natančno preveriti pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolniti ter podatke na koncu vnosa potrditi.

Vpisnega lista ne pošiljajte po navadni pošti.

Vpisni stroški

Račun za plačilo vpisnine študent/-ka prejme po elektronski pošti.

Priloge k vpisu

Ob vpisu študent/-ka v ŠIS naloži prilogo, predvideno za vpis (dokazilo o plačilu vpisnine). Priloge morajo biti v .pdf ali .jpeg datoteki.

V primeru, da ste prilogo že dodali in bi jo radi zamenjali, se obrnite na Referat za študentske zadeve, kjer bodo neustrezno prilogo odstranili, da boste lahko dodali novo.

Potrdilo o vpisu

O zaključku vpisnega postopka bo študent/-ka obveščen/-a po elektronski pošti. Potrdilo o vpisu v naslednje šolsko leto si lahko natisne sam/-a iz ŠIS-a (»Razno – Potrdilo o vpisu«).

Potrdilo o opravljenih izpitih

Prav tako si lahko iz ŠIS-a sam/-a natisne potrdilo o opravljenih izpitih (»Razno – Potrdilo o opravljenih izpitih«).

Študentska izkaznica – pridobitev nalepke za vpisano študijsko leto

Študentsko izkaznico študent/-ka pošlje na naslov:

Fakulteta za arhitekturo
Referat za študentske zadeve

»ZA VPIS«

Zoisova 12
1000 Ljubljana

ali jo v kuverti odda v nabiralnik pred referatom (ne v referat!).

Študentsko izkaznico z nalepko za vpisano študijsko leto študent/-ka prejme po navadni pošti.

Ponovni vpis v letnik brez izpolnjenih pogojev

Študenti, ki iz opravičljivih razlogov niso izpolnili pogojev za ponovni vpis, lahko v ŠIS-u oddajo »Vlogo za ponovni vpis brez izpolnjenih pogojev«. K vlogi morajo biti priložena uradna dokazila za razloge, na katere se sklicujejo. O prošnji odloča Komisija za študijske zadeve UL FA.

Rok za oddajo vlog za vpis v študijsko leto 2023/24: ponedeljek, 11. september 2023.
Komisija bo o vlogah odločala 13. septembra 2023.
Študenti bodo o sklepih obveščeni v ŠIS-u 14. septembra 2023.

Pritožba na sklep bo možna od 14. do 21. septembra 2023.
Pritožbe bodo obravnavane v petek, 22. septembra 2023.
O sklepih bodo študenti obveščeni do nedelje, 24. septembra 2023.

Zadnji dan vpisa na 1. in 2. stopnji bo ponedeljek, 25. september 2023.