Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Podaljšan status

Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)

Upravičeni razlogi za dodelitev podaljšanega statusa

Študentu se lahko iz upravičenih razlogov podaljša status za največ eno leto:

  • če ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
  • če ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, ali
  • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester (na prvi, drugi in tretji stopnji).

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov (npr. daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo, študent s posebnim statusom) odloča Komisija za študijske zadeve UL FA.

Za študente na študijskih programih I. in II. stopnje, enovitih magistrskih in doktorskih študijskih programov velja, da lahko podaljšajo status le enkrat in največ za eno študijsko leto in ob tem ne izgubijo pravice do dodatnega leta po zaključenem zadnjem letniku študija.

Leto plus

Tuji študent, ki v prvem študijskem letu na Univerzi v Ljubljani pridobi najmanj 30 ECTS kreditnih točk, od tega vsaj 6 ECTS kreditnih točk pri slovenščini (Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 in Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2), ima pravico do enoletnega podaljšanja statusa študenta.

Leto plus je namenjeno rednim tujim študentom, prvič vpisanim na Univerzo v Ljubljani, v študijske programe prve ali druge stopnje. Ponuja brezplačno učenje slovenščine za lažje vključevanje v študij in življenje v Sloveniji, v obsegu 6 ECTS (2 predmeta po 3 ECTS) in tudi druge vsebine.

Na UL deluje tudi Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki ponuja programe slovenščine za tujce. Več: http://centerslo.si/.

Starševstvo

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Velja splošno pravilo, da se pravica do podaljšanja statusa začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po rojstvu otroka ali drugem upravičenem razlogu.

Status je mogoče podaljšati tudi v zadnjem letniku študija in tudi v času dodatnega leta, kar velja za vse tri stopnje študija in tudi za enovite magistrske študijske programe.

Ponavljanje letnika oziroma sprememba študijskega programa ali smeri, ne vpliva na podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov, ne glede na stopnjo študija.