Prvi vpis v študijski program

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)

Prijavno-sprejemni in vpisni postopek

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 je objavljen na spletnih straneh:
- Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije,
- Visokošolske prijavno-informacijske službe (VPIS) in
- na spletnem portalu eVŠ.

Information for foreign candidates

Admission process

All important information on the application and acceptance procedure for undergraduate and single cycle master's study programmes will be published in the »Call for enrolment« around January 31st 2024 for academic year 2024/25 on the Ministry of Higher Education, Science and Innovation website (in English).

The »Call for enrolment« will contain information on number of places available for enrolment, deadlines for applications and acceptance procedures, which are conducted by the Higher Education Application and Information Service of the University of Ljubljana.

For furher information, please contact our Office of student affairs, referat@fa.uni-lj.si.

Information guide for international students - Living in the Republic of Slovenia - Temporary resident permit

RAZPIS ZA VPIS 2024/25

Razpis EMŠA in UŠU 2024/25 bo objavljen 31.1.2024.

Način prijave

Prijavo za vpis kandidat/-ka odda elektronsko v času odprtih prijavnih rokov na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/

bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SIPASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi kandidat/ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2024/2025 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka določenega z razpisom.

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komumnikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

Visokošolski zavodi in visokošolske prijavno-informacijske službe vročajo oziroma posredujejo kandidatom v seznanitev dokumente in obvestila v zvezi z razpisom za vpis z odložitvijo dokumenta oziroma obvestila v spletni portal eVŠ (v skladu s 40. členom Zakona o visokem šolstvu). Dokumenti in obvestila se vročajo oziroma posredujejo kandidatom v seznanitev z odložitvijo dokumenta oziroma obvestila v spletni portal eVŠ v skladu s 40. členom Zakona o visokem šolstvu. O vložitvi dokumenta oziroma obvestila preko portala eVŠ je kandidat obveščen z informativnim sporočilom, ki ga prejme na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil ob prijavi za vpis ter s sporočilom na številko mobilnega telefona, če jo je sporočil ob prijavi za vpis. Kandidat prevzame dokument oziroma obvestilo s spletnega portala eVŠ v elektronski obliki po predhodni avtentikaciji. Ob osebni vročitvi dokumenta preko portala eVŠ kandidat elektronsko potrdi elektronsko vročilnico. Dan elektronske potrditve elektronske vročilnice se šteje za dan vročitve dokumenta. Če kandidat dokumenta ne prevzame v petih dneh od dneva prejema informativnega sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na portalu eVŠ, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.

Prijavni roki za slovenske državljane/-ke in državljane/-ke držav članic EU ter Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva

Prijavo lahko oddajo:

 • Državljani/-ke Republike Slovenije in državljani/-ke držav članic Evropske unije ter Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva.
 • Državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/e ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti RS za davčne namene.
 • Osebe s priznanim statusom mednarodne ali začasne zaščite in prosilci/-ke za mednarodno ali začasno zaščito, ki status pridobijo do začetka izbirnega postopka.
 • Tuji državljani (ne-EU), ki so v Republiki Sloveniji dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo.

Prvi prijavni rok

20. 2. 2024 – 20. 3. 2024

Število vpisnih mest

Redni: 110
Izredni: 10

Postopek prijave in vpisa

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 20. marec 2024.
Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.

Drugi prijavni rok

21. 8. 2024 – 27. 8. 2024

Število vpisnih mest

Število prostih vpisnih mest v drugem prijavnem roku bo objavljeno 20. avgusta 2024.
Redni:
Izredni:

Postopek prijave in vpisa

Prijavo lahko oddajo:

 • kandidati/-ke, ki se niso prijavili/-e v prvem prijavnem roku,
 • kandidati/-ke, ki se niso uvrstili/-e v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov,
 • kandidati/-ke, ki se niso vpisali/-e v študijski program, v katerega so bili/-e sprejeti/-e v prvem prijavnem roku in
 • kandidati/-ke, ki so se iz študijskega programa, v katerega so bili/-e sprejeti/-e v prvem prijavnem roku, izpisali/-e do vključno .......

Prijavo za vpis kandidat odda elektronsko na spletnem portalu eVŠ v času odprtih prijavnih rokov na spletni povezavi: https://portal.evs.gov.si/prijava/

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 27. avgust 2024.
Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.

Preizkus sposobnosti

Preizkus sposobnosti preverja naslednje temeljne spretnosti, talent in znanje kandidatov in kandidatk:

 • sposobnost in posluh za prostorsko dojemanje in likovno izražanje ter
 • kritično poznavanje in vrednotenje arhitekturnega okolja.

Vsak kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij arhitekture opravlja samo enkrat v istem študijskem letu.

Datumi preizkusa sposobnosti

Prvi prijavni rok:  sreda, 3. julij 2024

Drugi prijavni rok: četrtek, 5. september 2024

Obvestilo kandidatom za pristop k preizkusu sposobnosti

PRVI PRIJAVNI ROK:

Obvestilo preizkusu sposobnosti za študij arhitekture za vpis v štud. leto 2024/25 bo objavljeno v začetku junija.

Prijavni roki za tujce/-ke iz držav nečlanic EU

Prijavijo se lahko državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije.
Tuji državljani morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.
Na podlagi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja so državljani/-ke Črne gore, Kosova, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Srbije za vpis v študijskem letu 2024/25 izenačeni/-e z državljani/-kami Slovenije in državljani/-kami držav članic Evropske unije glede plačila stroškov študija, torej so oproščeni/-e plačila šolnine za tujce/-ke za redni študij.

Prvi prijavni rok

Prijavni rok bo objavljen 31.1.2024.

20. 2. 2024 - 19. 4. 2024

Število vpisnih mest

Redni: 20

Postopek prijave in vpisa

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 19. 4. 2024 za kandidate/-ke, ki že imajo zaključna spričevala, in do 1.avgusta 2024 za kandidate/-ke, ki jim bo zaključno spričevalo izdano v letu 2024.
Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.

Drugi prijavni rok

Prijavni rok bo objavljen 31.1.2024.

3. 9. 2024 - 4. 9. 2024

Število vpisnih mest

Redni: /

Postopek prijave in vpisa

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 4. september 2024.
Kandidati/-ke lahko oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo.

Preizkus sposobnosti za študij arhitekture

Preizkus sposobnosti za študij arhitekture preverja naslednje temeljne spretnosti, talent in znanje kandidatov in kandidatk:

 • sposobnost in posluh za prostorsko dojemanje in likovno izražanje ter
 • kritično poznavanje in vrednotenje arhitekturnega okolja.

Vsak kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij arhitekture opravlja samo enkrat v istem študijskem letu.

Datum preizkusa sposobnosti

Prvi prijavni rok: sreda, 3. julij 2024

Drugi prijavni rok: četrtek, 5. september 2024

Obvestilo kandidatom za pristop k preizkusu sposobnosti

Prijavni rok za vpis v višji letnik po merilih za prehode

Prijavijo se lahko vsi kandidati, ne glede na državljanstvo.

Kandidati/-ke, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, v spodaj navedenih rokih pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ.

Prijave za vpis v višji letnik obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov:

 • ob upoštevanju meril za prehode, kot so navedena pri posameznem študijskem programu za študente/-ke, ki želijo spremeniti študijske programe, akreditirane po 11. juniju 2004 (tako imenovani bolonjski študijski programi), ali
 • v skladu s postopki visokošolskega zavoda za hitrejše napredovanje za kandidate/-ke, ki prejšnjega študija niso končali/-e in se želijo vpisati v isti ali nižji letnik, kot so že bili/-e vpisani/-e v prejšnjem študijskem programu, vendar ne v prvi letnik.

Kandidati/-ke, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat/-ka lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat/-ka označil/-a v prijavi za vpis.

Prvi prijavni rok

20.2.2024 - 20.3.2024

Število vpisnih mest

Redni: 2. letnik: 5 mest  / 3. letnik: 5 mest / 4. letnik: 5 mest

Izredni: 2. letnik: 5 mest / 3. letnik: 5 mest  / 4. letnik: 5 mest / 5. letnik: 5 mest

Rok za oddajo elektronske prijave na spletnem portalu eVŠ je 20. marec 2024.

Preizkus sposobnosti za študij arhitekture

Preizkus sposobnosti preverja naslednje temeljne spretnosti, talent in znanje kandidatov in kandidatk:

 • sposobnost in posluh za prostorsko dojemanje in likovno izražanje ter
 • kritično poznavanje in vrednotenje arhitekturnega okolja.

Vsak kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij arhitekture opravlja samo enkrat v istem študijskem letu.

Preizkus za kandidate, ki se vpisujejo v višji letnik po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje je sestavljen iz dveh delov:

1. Ocena osebne mape (portfelja) kandidata, ki vključuje njegove lastne reprezentativne študijske naloge dosedanjega študija, iz katerega se kandidat prepisuje.

2. Razgovor s kandidatom, katerega namen je prepoznati kandidatove interese, motive, osveščenost, osebnostne značilnosti ter kritično poznavanje in vrednotenje arhitekturnega okolja.

Datum preizkusa sposobnosti:

Prvi prijavni rok:  sreda, 3. julij 2024

Obvestilo kandidatom za pristop k preizkusu sposobnosti