Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Diplomsko delo (UŠU)

Diplomsko delo je pisno zaključno delo, ki je rezultat samostojnega dela študenta/-ke in izkazuje med študijem pridobljeno znanje o teoretičnih in praktičnih vidikih urbanističnega načrtovanja in oblikovanja

Diplomanti in diplomantke z zaključkom študija pridobijo kompleksna znanja o teoretičnih in praktičnih vidikih urbanističnega načrtovanja in oblikovanja, o metodologiji planiranja, pravnih temeljih urejanja prostora, elementih akcijskega planiranja in strateškega presojanja, o osnovah komunalnega in stanovanjskega gospodarstva ter globinsko poznavanje delovanja javnega sektorja, od ravni države preko lokalnih skupnosti do gospodarskih javnih služb. Pridobijo znanja projektnega dela in urbanističnega načrtovanja ter oblikovanja.

Vloga urbanistov in urbanistk v gospodarskem in kulturnem razvoju države je nedvoumna, saj je tako v urbanizmu kot v arhitekturi, po besedah evropske direktive »arhitekturno oblikovanje, kakovost zgradb, njihova usklajenost z okoljem, spoštovanje naravne in mestne krajine« zadeva »javnega interesa« vseh evropskih držav.

Odobritev teme diplomskega dela

Vlogo za odobritev teme diplomskega dela kandidati izpolnijo in oddajo v ŠIS-u. Vlogo potrdi Komisija za študijske zadeve na redni mesečni seji in je veljavna 1 leto od potrditve. Kandidat/-ka lahko podaljša veljavnost teme za dodatno leto, vendar največ enkrat.

Pregled in zagovor diplomskega dela

Formalno ustreznost diplomskega dela pred zagovorom preveri Komisija za pregled, zagovor in oceno zaključnega dela.

Vlogo za odobritev pregleda zaključnega dela kandidat/-ka odda v Referat za študentske zadeve, na e-naslov katja.knez@fa.uni-lj.si.

Predstavitveni plakati

Zaključno delo mora biti predstavljeno na plakatih v velikosti 70 x 100 cm. 

Datumi pregledov in zagovorov

Datumi pregledov in zagovorov so objavljeni v študijskih koledarjih posameznih študijskih smeri. Aktualne zagovore zaključnih del je mogoče spremljati v koledarju dogodkov.

Študijska pravila in pravilniki

Plačilo diplomskega dela

Na podlagi določila v 128. členu Statuta Univerze v Ljubljani morajo študentje brez statusa, ki dokončujejo študij po prekinitvi, plačati stroške dokončanja študija in stroške zagovora zaključnega dela. Statut Univerze v Ljubljani v 128. členu dodaja pojasnilo, da lahko brez plačila zaključnega dela študij zaključi kandidat:

  • ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela,
  • je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela,
  • od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti.