Gregorski

PROSTOR ZA SODOBNE NOMADE

»Ritem življenja in dela je včasih narekovala hoja: korak človeka, konja ali osla: štirje kilometri v eni uri. Gibanje in delo sta bila rezultat aktivnosti telesa in želje človeka. Potem se nenadoma pojavi lokomotiva! Mehanična hitrost! Pomeni revolucijo: najprej prikrito, ki nato izbruhne v tisočih točkah, dokler ne postane samoumevna sestavina našega življenja. Začetni štirje kilometri na uro narastejo na petdeset, sto (lokomotiva, avto), petsto (letalo) in nenazadnje neskončnost (telegraf, telefon, radio,…)«
Le Corbusier, Manière de penser l’urbanisme, 1946

Za Slovenijo je značilna geografska raznolikost ter prostorska razpršenost poselitve, katero zaznamujejo dnevne migracije in potrebe po vedno večji mobilnosti* prebivalcev. Železniško infrastrukturo, ki je predstavljala hrbtenico urbanega razvoja ter močno spremenila zasnovo, podobo in identiteto naselij, je nadomestila nova struktura avtocestne mreže. Nato je pandemija nepričakovano porušila vsa pričakovanja in utečene navade komunikacij ter postavila v ospredje hitro rastoče brezžično komunikacijsko omrežje, ki je povsem spremenilo vzorce mobilnosti.

»teams« or »Teams«?
»interRAIL« or »interNET«?
»mobile house« or »mobile phone«?

V okviru seminarja bomo zato raziskovali pojme (tele)komunikacije, interakcije, mobilnosti in vpliv razvoja infrastrukture na urbanizem, arhitekturo in okolje. V kolikšni meri so se uresničili vizionarski projekti arhitektov, urbanistov in filozofov, ki so pod vplivom fenomena mobilnosti in komunikacije snovali mesta prihodnosti (Roadtown (Edgar, C., 1910), Plan Obus (Le C., 1939), Walking city (Archigram, 1964), Dynapolis (C.A.Doxiadis, 1959), Meta city (Virilio), City of bits (W.J.Mitchell, 1995),… )? Kakšni naj bodo prostori (so)bivanja in dela v času tehnoloških, infrastrukturnih in okoljskih sprememb? Kje in kako zasnovati okolja za (inter)akcije in (tele)komunikacije? Kakšen naj bo razvoj naselij in oblikovanje prostora ob obstoječi cestni in železniški infrastrukturi? Kako (pre)oblikovati obstoječo mrežo 128 stavb železniških postaj v Sloveniji v kontekstu sprememb mobilnosti ter novih razvojnih paradigm podeželja?

Teoretsko, raziskovalno in projektno delo, ki bo potekalo skozi celotno šolsko leto, se bo dopolnjevalo z ekskurzijami (Bienale – oktober, Slovenija – november in december, tujina – spomladi), gostujočimi predavanji in kritikami, ogledi gradbišč in manjšim natečajem.

*MOBILEN (lat.MOBILIS): gibljiv, premičen, prenosljiv, nestalen