Oblikovanje smernic kakovostne zasnove sodobne šolske arhitekture s ciljem podpore celovitemu trajnostnemu načinu življenja in dela v šoli

  • Vrsta projekta
    Nacionalni
  • Trajanje
    1. 9. 202131. 8. 2023
  • SICRIS

O projektu

Raziskovalni projekt obravnava celostno in interdisciplinarno presojo za podporo celovitemu trajnostnemu načinu življenja in dela v šoli, na podlagi katere bodo oblikovane smernice za kakovostno zasnovo sodobne šolske arhitekture v Sloveniji.

Grajeni prostor šole vpliva na proces učenja, na odnose in kulturo, na povezovanje ali partnerstvo, zato velja v sodobnem pristopu k vzgoji kot tretji vzgojitelj. Zato spada načrtovanje šol med najodgovornejše naloge arhitekturne stroke. Nove funkcije sodobnega šolskega prostora zahtevajo posodobitev smernic za njegovo načrtovanje in oblikovanje. Prostorski normativi terjajo vse večje površine, spodbuja se gibanje, pojavljajo se zahteve po fleksibilno zasnovanih prostorih ter druge zahteve, kot je na primer izboljšanje potresne odpornosti, kar narekuje celovito in interdisciplinarno presojo za oblikovanje smernic za kakovostno zasnovo sodobne šolske arhitekture, v podporo celovitemu trajnostnemu načinu življenja in dela v šoli.

Raziskovalni projekt se celostno osredotoča na proučevanje šolskih stavb na primerih iz tujine in Slovenije. Izveden bo v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok, kar zagotavlja interdisciplinarno obravnavo problema in uporabo različnih metod dela.

Osrednje raziskovalne vsebine bodo v prvi fazi projekta usmerjene na oblikovanje izhodišč za analizo, s preučevanjem relevantne literature, z namenom oblikovati merila za izbor referenčnih primerov kakovostne sodobne trajnostne arhitekturne prakse na področju šolske infrastrukture v tujih državah, ki so širše prepoznavne po dosežkih na področju trajnostnega oblikovanja šolskega prostora ter v mednarodnih raziskavah primerljive s Slovenijo po dosežkih znanja. V tej fazi je cilj oblikovati merila za analizo izbranih objektov ter izvedba usmerjenih intervjujev s tujimi (en del) in domačimi uporabniki (dva dela). Analiza kakovostnih primerov sodobne trajnostne arhitekturne prakse v tujih državah bo obsegala pregled normativnih dokumentov, izvedbo usmerjenih intervjujev z uporabniki z analizo ter sistematično pridobivanje podatkov o objektih s kvantitativno in kvalitativno analizo gradiva. Vrednotenje referenčnih objektov bo izvedeno po merilih, disciplinarno in interdisciplinarno, s poudarki na vzpostavitvi arhitekturne zasnove vključujočega prostora, integraciji elementov telesne vzgoje v šolski vsakdan, potresni odpornosti šolskih objektov, s ciljem možnosti prenosa rešitev v slovensko prakso, ki bi podprla celovitejši trajnostni način življenja in dela v šoli. 

V okviru raziskovalnega procesa se bo pripravil interdisciplinarni posvet z analizo rezultatov in vrednotenjem, s ciljem opredelitve osnovnih elementov in oblikovalskih načel zasnove sodobne trajnostne šole. V zaključni fazi se bodo oblikovane arhitekturne smernice oziroma priporočila za oblikovanje sodobne trajnostne šole v Sloveniji, s poudarki na vzpostavitvi arhitekturne zasnove vključujočega prostora, integraciji elementov telesne vzgoje v šolski vsakdan ter splošnih priporočilih za potresno odpornost šolskih objektov za pomoč in usmeritev šolam, oblikovalcem in investitorjem pri manjših in večjih intervencijah v šolski prostor, pri prenovah obstoječih in zasnovah novih šolskih objektov. V zaključni fazi bo izvedena diseminacija neposrednih rezultatov raziskovalnega projekta, ki bodo predstavljeni na razstavi.

Raziskovalni problem

Šole so bile od nekdaj svojevrsten odraz družbe, stopnje njenega razvoja in ekonomije, v kateri je delovala. Družbene, ekonomske in tehnološke spremembe 21. stoletja pomenijo reformo izobraževalnega sistema, kar zahteva uvajanje novosti na področju pedagogike in snovanja sodobnih šolskih stavb. Zato so v mednarodnem prostoru prepoznane ‘trajnostne’ zasnove šol, z veliko stopnjo fleksibilnosti za vzpostavljanje drugačnih medsebojnih povezav, pilotni projekti za analizo, raziskovanje ter prenos ugotovitev v domačo prakso. Pomen celovite kakovosti prostora in arhitekture vzgojno izobraževalnih stavb (na nivoju države, investitorja, upravljavca in uporabnika) je pri nas zanemarjen predvsem zaradi nizke kulturne ozaveščenosti družbe in odsotnosti nacionalnih dokumentov, zakonov, predpisov in pravilnikov, ki bi to področje regulirali. S ciljem izboljšati posege in gradnjo ter delovanje šol v prihodnje, je ključno na formalnem in normativnem nacionalnem nivoju uveljaviti interdisciplinarni pristop, za določitev načel oblikovanja in smernic za zasnovo sodobne ‘trajnostne šole’, kot podporo celovitemu trajnostnemu načinu življenja in dela v šoli.

Šolske stavbe v uporabi so v Sloveniji nastajale, se posodabljale in dograjevale skozi čas, kar se odraža v njihovem prostorskem in tehničnem stanju. Pri načrtovanju in gradnji jim je bila namenjena velika pozornost, vendar nekdanje tehnične rešitve in normativi večinoma ne ustrezajo več aktualni regulativi.

Metode dela

A

V uvodnem delu raziskave bo na osnovi študije in analize sodobne teorije o učnem prostoru opravljen teoretični prikaz aktualnega stanja in ugotovitev na obravnavanem področju. Študija bo opravljena ločeno za področje arhitekture, pedagogike in telesne vzgoje. Ključne ugotovitve, ki bodo služile kot podlaga za nadaljnje raziskovanje, pa bodo sintetizirane.

Osrednji del projekta bo obsegala deskriptivna (ne-eksperimentalna) raziskava sestavljena iz več korakov oz. sklopov:

B

Analiza in vrednotenje arhitekturne zasnove po dejavnikih kakovosti na izbranih primerih šolskih stavb iz tujine

B.1 Oblikovanje meril za izbor referenčnih držav in objektov, ki bodo predmet analize, oblikovana bodo na osnovi ugotovitev iz uvodnega teoretičnega dela raziskave.

B.2 Oblikovanje meril za analizo in vrednotenje objektov. Merila bodo oblikovana na osnovi ugotovitev iz uvodnega teoretičnega dela raziskave.

B.3 Pridobivanje podatkov o objektih

B.4 Urejanje podatkov o objektih in priprava podatkov za analizo

B.5 Analiziranje podatkov o objektih po dejavnikih kakovosti in vrednotenje na osnovi meril

C. Intervjuji z uporabniki izbranih objektov v tujini in izbranih osnovnih šol v Sloveniji

D. Interdisciplinarni posvet

E. Sinteza smernic

Pomen projekta

Projekt bo omogočil sodelovanje različnih strok, ki delujejo na področju izobraževanja, predvsem v sklopu arhitekture šol ter njihove (upo)rabe. Raziskovalna ekipa je izrazito interdisciplinarna, tako na področju vsebin kot tudi na področju raziskovalnih in aplikativnih rezultatov, saj vključuje tudi raziskovalce, ki so dejavni na aplikativnem področju, v konkretnem primeru pri načrtovanju stavb.

Smernice za zasnovo šolskih stavb bodo predstavljale pomemben strokovni in znanstveni doprinos pri povezovanju znanj, saj bodo v projekt vključena tudi znanja drug strok, ki jih navajamo v izhodiščih projekta. V času, ko se pedagogika srečuje s sodobnejšimi prostorskimi koncepti vzgoje in poučevanja, je pred stroko velik izziv, kako omenjene posodobitve izvajati skladno s prepoznanimi kvalitetami preteklosti in skladno z dognanji mednarodnih izkušenj. Projekt bo imel zaradi svojega interdisciplinarnega pristopa velik doprinos tudi pri razvoju pedagoške stroke, ki bo imela z bolj sodobnim in prilagodljivo oblikovanim šolskim prostorom več možnosti za izvajanje raznolikih pedagoških pristopov.

Partnerji

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Fakulteta za arhitekturo (FA) izhaja iz dolgoletne tradicije izobraževanja in raziskovanja na področju arhitekture in urbanizma. Ustanovljena je bila leta 1919. FA je del mednarodne univerzitetne in raziskovalne mreže. V procesu evropske integracije smo prisotni v različnih programih (Socrates, Tempus, Erasmus itd.).

Raziskovalci
prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik, doc. Mojca Gregorski, doc. Mitja Zorc, doc. Polona Filipič, asist. dr. Ljudmila Koprivec
Sodelavka
Barbara Viki Šubic

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško delo na področju edukacijskih znanosti.

Raziskovalka
doc. dr. Barbara Horvat

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani izobražuje učitelje športne vzgoje. Utrjuje vodilno vlogo nacionalne izobraževalne, strokovne ter znanstveno-raziskovalne ustanove na področju športne vzgoje, športa in kineziologije ter se vključuje v evropski in svetovni športni prostor.

Raziskovalec
prof. dr. Ivan Čuk

Aktivnosti in rezultati

Rezultati raziskovalnega projekta bodo uporabni tako na znanstvenem kot na strokovnem oz. aplikativnem nivoju. Rezultati prevedeni v »arhitekturne smernice« so kot strokovna izhodišča namenjeni institucijam, načrtovalcem, oblikovalcem, investitorjem in odločevalcem na področju vzgoje in izobraževanja, ter lahko uporabni za izboljšanje razmer na področju prenove, načrtovanja in gradnje objektov za vzgojo in izobraževanje. Rezultati bodo namenjeni tudi pedagogom in uporabnikom kot pomoč in usmerite za raznolike načine organizacije in uporabe fizičnega prostora šolskih stavb.

Pregled pričakovanih rezultatov oz. izsledkov raziskave

1. Oblikovanje meril za izbor referenčnih držav in primerov kakovostne sodobne trajnostne arhitekturne prakse na področju šolske infrastrukture v tujih državah, ki so širše prepoznavne po dosežkih na področju trajnostnega oblikovanja šolskega prostora ter v mednarodnih raziskavah primerljive s Slovenijo po dosežkih znanja

Datum
december, 2021
Nosilec
UL FA, UP PEF (Vodilni partner)
Pomen k uresničevanju ciljev projekt
Oblikovanje meril za izbor referenčnih primerov kakovostne trajnostne arhitekturne prakse na področju šolske infrastrukture v tujih državah je predpogoj za argumentiran izbor referenčnih primerov objektov, ki bodo v nadaljevanju predmet analize in vrednotenja, kar je eden od ciljev raziskovalnega projekta.

2. Oblikovanje meril za analizo in vrednotenje kakovostne arhitekture oz. fizičnega prostora objektov (osnovnih) šol z vidika različnih strok, ki bodo vključene v raziskavo

Datum
december 2021, avgust 2022, marec 2023
Nosilec
UL FA (vodilni partner), UP PEF, UL FSP
Pomen k uresničevanju ciljev projekt
 Oblikovanje meril za analizo in vrednotenje kakovostne arhitekture oz. fizičnega prostora objektov (osnovnih) šol je osnova za izvedbo analize in vrednotenja objektov, kar je eden od ciljev raziskovalnega projekta. Merila bodo oblikovana oz. dopolnjevana v več korakih, skladno z napredovanjem projekta oz. vključevanjem posameznih strok v raziskavo.

3. Opredelitev osnovnih elementov in oblikovalskih načel zasnove sodobne trajnostne šolske arhitekture, skladno s sodobnimi pedagoškimi pristopi in z vidika strok, ki bodo vključene v raziskavo, ter vsebinskim poudarkom na inkluzivnem pristopu in celovitejši integraciji telesne vzgoje v šolski vsakdan

Datum
maj 2023
Nosilec
UL FA (vodilni partner), UP PEF, UL FSP
Pomen k uresničevanju ciljev projekt
Opredelitev osnovnih elementov in oblikovalskih načel zasnove sodobne trajnostne šolske arhitekture, skladno s sodobnimi pedagoškimi pristopi in z vidika strok, ki bodo vključene v raziskavo, ter vsebinskim poudarkom na inkluzivnem pristopu in celovitejši integraciji telesne vzgoje v šolski vsakdan neposredno ustreza enemu od ciljev projekta. Hkrati je osnova za sintezo arhitekturnih smernic oz. priporočil za oblikovanje sodobne trajnostne šolske arhitekture v Sloveniji, ki je prav tako eden od ciljev projekta.

4. Splošna ocena o stanju potresne odpornosti obstoječega stavbnega fonda osnovnih šol v Sloveniji glede na čas gradnje

Datum
marec 2023
Nosilec
UL FA
Pomen k uresničevanju ciljev projekt
Splošna ocena o stanju potresne odpornosti obstoječega stavbnega fonda osnovnih šol v Sloveniji glede na čas gradnje je eden od ciljev projekta. Hkrati pa je osnova za sintezo arhitekturnih smernic oz. priporočil za oblikovanje sodobne trajnostne šolske arhitekture v Sloveniji, ki je prav tako eden od ciljev projekta.

5. Arhitekturne smernice oz. priporočila za oblikovanje sodobne trajnostne šolske arhitekture v Sloveniji z vsebinskimi poudarki

Datum
maj 2023
Nosilec
UL FA (vodilni partner), UP PEF, UL FSP
Pomen k uresničevanju ciljev projekt
Arhitekturne smernice oz. priporočila za oblikovanje sodobne trajnostne šolske arhitekture v Sloveniji (s specifičnimi vsebinskimi poudarki) predstavljajo enega od ciljev projekta.

Poleg poročila o raziskavi, ki bo predan naročniku MIZŠ, bodo rezultati raziskave predstavljeni na sledeč način

1

Arhitekturne smernice oz. priporočila za oblikovanje sodobne trajnostne šolske arhitekture v Sloveniji (kot izvleček iz poročila o raziskavi), pripravljene v pdf formatu bodo (predvidoma) dostopne v spletni knjigarni Zavoda RS za šolstvo ter na spletni strani vodilne partnerske institucije (UL FA) ter partnerskih institucij (UP PEF in UL FSP) oz. v dogovoru z naročnikom raziskave na drugih spletnih mestih. Dokument je namenjen predvsem strokovni javnosti različnih profilov.

2

Razstava, na kateri bodo predstavljene ključne ugotovitve raziskave, vključno s predstavitvijo referenčnih primerov kakovostne sodobne trajnostne šolske arhitekture v tujini, ki bodo predmet raziskave, bo pripravljena ob zaključku raziskovalnega projekta ter razstavljena na UL FA ter partnerskih institucijah (UP PEF, UL FSP).
Predvidoma bo razstava gostovala tudi v prostorih MIZŠ ter Galeriji Dessa v Ljubljani (specializirani za razstave s področja arhitekture) in drugih lokacijah po Sloveniji. Razstave bodo pripravljene v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije, Zavodom za izobraževanje o arhitekturi, prostoru in oblikovanju ter Zavodom Dessa. Za delno financiranje gostovanja razstav se bomo dogovarjali z MIZŠ in ZRSŠ. Razstava je namenjena strokovni javnosti različnih profilov, zasnovana pa bo tako, da bo nagovarjala tudi širšo javnost.

3

Rezultati raziskave bodo objavljeni na spletni strani projekta. Ta bo organizirana v okviru krovne spletne strani vodilne partnerske institucije (UL FA). Poleg rezultatov raziskave bodo predstavljene tudi splošne informacije o raziskovalnem projektu. Spletna stran bo prosto dostopna strokovni in splošni javnosti.
Rezultati raziskave bodo predvidoma disemenirani tudi prek znanstvenih in strokovnih člankov, predavanj in predstavitev.

4

Interdisciplinarni posvet, ki bo organiziran v drugem letu raziskovalnega projekta, bo vključeval predstavnike velikega števila strok, ki so neposredno ali posredno povezane z načrtovanjem (in izvedbo) prostorov za vzgojo in izobraževanje (predvidoma: arhitektura, krajinska arhitektura, arhitekturna tehnologija, gradbene konstrukcije, pedagogika, pedagogika inkluzije, teorija vzgoje, psihologija, medicina in ergonomija, ekonomija in ekonomika (upravljanje z objekti), pedagogika področja športa, informacijsko komunikacijska tehnologija), predstavnike uporabnikov (učitelji, ravnatelji) ter predstavnike investitorjev in odločevalcev (predstavniki občin, MIZŠ). Omenjeni udeleženci bodo pridobljene informacije in znanja posredovali drugim deležnikom v svojem okolju in s tem pripomogli najmanj k širjenju primarne informacije o projektu ter posredno vplivali na povečanje interesa za vpogled v končne rezultate.

Časovni načrt

Interdisciplinarni posvet

Kontakti

Vodja projekta UL FA
prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik
+386 (0)1 200 07 46
martina.zbasnik@fa.uni-lj.si