Oblikovanje kriterijev in usmeritev za umeščanje in oblikovanje neprofitne stanovanjske gradnje ob transportne koridorje po načelih »S prevozom usmerjenega razvoja« v Sloveniji

  • Trajanje
    1. 12. 202330. 11. 2025
  • Številka projekta
    V5-2332
  • SICRIS

O projektu

Cilj projekta je povezava stanovanjske politike, prostorskega načrtovanja in trajnostne mobilnosti s ciljem usklajenega umeščanja predvidenih novih javnih stanovanj v več-modalna vozlišča ob koridorjih javnega potniškega prometa z namenom krepitve javnega potniškega prometa, peš hoje, kolesarjenja in kakovosti bivanjskega standarda prebivalstva. Ker z ukrepi javne stanovanjske politike lahko močno vplivamo na razvoj poselitve in s tem njeno zgoščevanje vzdolž koridorjev javnega prometa, je ključnega pomena opredelitev kriterijev za izbor ustreznih lokacij, vsebin in stavbnih tipologij za neprofitno stanovanjsko gradnjo, ki podpirajo trajnostno mobilnosti, spodbujajo razvoj družbenih dejavnosti ter hkrati preprečujejo razprševanje stanovanjskih stavb in razvoj eno-funkcionalnih spalnih naselij ob prometnih vozliščih.

Sestava projektne skupine

Faze projekta

PRVI SVEŽENJ (1. – 3. mesec)

Analiza virov in dostopnosti relevantnih prostorskih in statističnih podatkovnih baz. Kratka predstavitev vsebine posameznih virov, vrednotenje relevantnosti za predlagani projekt, povzetek za projekt bistvenih vsebin in usmeritev. Seznam dostopnih baz podatkov.

SVEŽENJ (3. – 6. mesec)

Lejerske analize prostorskih podatkov z GIS orodji: prikaz območja obdelave (transportni koridorji po podatkih MOPE). Nadaljnje analize so omejene na obravnavano območje: omrežje obstoječe in načrtovane transportne infrastrukture, omrežje družbene infrastrukture, območja ogrožena z naravnimi nesrečami, območja Nature 2000 in druga območja naravnih vrednot, degradirana območja in degradirana urbana območja, stavbna zemljišča v javni lasti. Izbor lokacij, ki so primerne za nadaljnje analize na podlagi vrednotenja posameznih lejerjev (izločitveni kriteriji in ocena potencialnih razvojnih možnosti na podlagi analize virov iz 1. svežnja).

SVEŽENJ (6. – 8. mesec)

Za izbrane lokacije v 2. svežnju: prikaz gravitacijskih območij dnevnih migracij, dnevne migracije, modal split, gostota prebivalstva in gradnje, število zaposlenih ter vsakodnevnih uporabnikov po kolobarjih znotraj vozliščnih radijev. Vrednotenje potenciala analiziranih lokacij za razvoj v večmodalna vozlišča z zaokroženimi območji za neprofitno stanovanjsko gradnjo.

SVEŽENJ (8. – 12. mesec)

Prostorski prikaz izbranih lokacij, razvrstitev lokacij v tipične kategorije glede na razvojne strategije, opis razvojnih strategij za vsako tipično kategorijo. Kriteriji in usmeritve za izbor in tipološko razvrščanje lokacij, ki so primerne za razvoj v večmodalno vozlišče.

SVEŽENJ (12. – 20. mesec)

Izbor tipičnih lokacij za podrobnejšo analizo iz seznama v 4. svežnju tako, da so v nadaljevanju obravnavana v kontekstu vseh treh tipov poselitvenega vzorca po metodologiji razvrščanja urbanih območij Evropske unije, 2014 (mesta, obmestja, podeželje) v območju obdelave. urbanistične in demografske analize posameznih izbranih tipičnih lokacij, urbanistična zasnova programske in oblikovne zasnove za vsako izbrano lokacijo. Povzetek načel in kriterijev za razmestitev programov, tipologij urbanističnega agregiranja in tipologij objektov, za določanje gabaritov, gostot in razdalj ter omrežje komunikacij za vse oblike mobilnosti, predvsem zasnovo lokalne infrastrukture za hojo in kolesarjenje (pri čemer je cilj zagotoviti močno dostopnost vozlišča in hkrati zmanjšati dostopnost za osebni motorni promet), za povezovanje območij okoli postaj z okoliškim urbanim tkivom in programi z vidika prostorske dostopnosti, dostopnosti do večmodalnih storitev (parkirišča, kolesarnice, podhodi, nadhodi…) in z vidika univerzalne dostopnosti (za osebe z različnimi oviranostmi).

SVEŽENJ (20. – 24. mesec)

Usmeritve in kriteriji za izbor, umeščanje in oblikovanje neprofitne stanovanjske gradnje ob transportne koridorje po načelih »S prevozom usmerjenega razvoja« v Sloveniji: strokovna priporočila za odločanje po sektorjih (stanovanja, infrastruktura, prostorski ukrepi…) in različnih upravnih ravneh (država, regija, občina) ter predlogi za fazno izvedbo razvoja rešitev.