Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Študijska praksa EMŠA 1

 • Urna obremenitev
  • Druge oblike študija
   45
  • Samostojno delo
   75
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Vpis v letnik študija. Enomesečna praksa na gradbišču. Poročilo o praksi v obliki seminarske naloge.

Splošno

Predmet Študijska praksa 1 je namenjen spoznavanju študentov s konkretnim izvajanjem oz. gradnjo objektov na gradbišču. Študent z obiskovanjem gradbišča, spremljanjem gradnje in dokumentiranjem posameznih delovnih faz pridobiva znanje in izkušnje o gradnji, izvedbeni problematiki v arhitekturi in nadzoru. Konkretno in pobliže se spoznava tudi s kompleksnostjo gradnje in s specifiko ter koordinacijo ostalih udeležnecev pri gradnji.

Način izvajanja

Praksa naj poteka na gradbišču (ne v projektivi). Priporočamo obisk več gradbišč, kjer spremljate dela “od gradbene jame do stavbe” tako, da spoznate vse faze gradnje. Študent poročilo iz gradbišča izdela samostojno. V njem predstavi ves slikovni material, opiše katere objekte je obiskoval in postopke, ki jih je pri tem spremljal in spoznal. Pri tem so zaželjeni različni komentarji – tudi npr. o morebitnih nepravilnostih pri gradnji. Če se gradbišče, katerega ste si izbrali, odvija prepočasi in bo zaključeno po roku za oddajo poročila, predlagamo, da poiščete še druga gradišča pri katerih boste spremljali vsa dela, ki jih zaradi časovne omejitve ne boste uspeli spremljati pri prvem gradbišču.

Postopek izpolnjevanja prijave in pristop k predmetu

Predmet se izvaja po predmetniku UL FA v drugem letniku študija. Obremenitev študenta je predvidena kot individualno delo. Za Študijsko prakso 1 so predvidene 4 kreditne točke.

 • Prvi korak k uspešnemu opravljanju Študijske prakse 1 je, da si poiščete gradbišče in da z odgovorno osebo na gradbišču sklenete ustni dogovor, da gradbišče lahko obiskujete. Gradbišče si študent poišče sam. Eno gradbišče lahko spremlja samo en študent. Izjeme (večja ali kompleksnejša gradbišča) je treba dogovoriti pri nosilcu predmeta.
 • Preko e-maila zaprosite za pridobitev ožigosanega obrazca: »Prijavo študenta na praktično usposabljanje« Pišite nam na: andreja.anzin@fa.uni-lj.si.
 • Prijavo pred odhodom na (že izbrano) gradbišče neizpolnjeno prinesete v podpis strok. svet. mag. Viktorju Žigonu (kabinet 22A), oziroma izjemoma nosilcu predmeta. Ob pridobitvi podpisa navedete tudi podatke o gradbišču (lokacija, vrsta gradnje), ki se jih vpiše v spisek. Če bo zaradi pandemije nujno, se bo ta korak lahko opravil preko e-maila (viktor.zigon@fa.uni-lj.si) o čemer vas bomo pravočasno obvestili preko foruma na e-učilnici. Zadnji rok za prijavo gradbišča in pridobitev podpisa (potrditve) za tekoče študijsko leto 2021/22 z obrazcem “Prijava študenta” je 15.07.2022.
 • Ko boste opravili z obiski na gradbišču, obrazec v celoti izpolnite. Izpolnjeno prijavo vam na koncu podpiše odgovorna oseba na gradbišču. Gradbišče obiskujte redno in izdelajte Poročilo o Študijski praksi 1. Pri obiskih gradbišč prosimo upoštevajte vsa varnostna priporočila NIJZ-ja in Fakultete za arhitekturo
 • Za pozitivno oceno (»opravil«) je potrebno izdelati Poročilo o Študijski praksi 1, ki ga v elektronski obliki (pdf) oddajte na e-učilnico do dneva razpisanih izpitnih rokov. Tiskana verzija Študijske prakse se NE oddaja.
 • Dokončno izpolnjena (podpisana in žigosana) »Izjava – Potrdilo podjetja o opravljeni študijski praksi« na katerem mora biti tudi podpis storkovnega sodelavca ali nosilca predmeta in datum prijave gradbišča naj bo skenirana in dodana v Poročilo o Študijski praksi 1.

Vsebina poročila

Poročilo o študijski praksi 1 mora obsegati podatke o objektu in gradbišču (projektanti, izvajalec del, vodja gradbišča, odgovorni vodja projekta…), fotodokumentirane faze gradnje z razlago oz. spremnim tekstom, grafične priloge (pomanjšani načrti, skice in detajli za dela, ki jih je študent spremljal med prakso – samo osnovno gradivo, morda dva tlorisa in en prerez ipd.), kratko tehnično poročilo in »Izjavo – Potrdilo podjetja o opravljeni študijski praksi«. (Vzorci ustrezno izdelanih Poročil so objavljeni na spletni učilnici (glej spodaj).

Konzultacije

Konzultacije so možne ob ponedeljkih, sredah in petkih med 10. in 12. uro pri strok. svet. mag. Viktorju Žigonu in po dogovoru pri nosilcu predmeta.