Študijske izmenjave

Študenti lahko v okviru svojega študija izkoristijo priložnosti za študijske mobilnosti na vseh stopnjah študija. Prevladujoče so izmenjave v okviru programa Erasmus+, nekaj izmenjav v okviru meduniverzitetnih in medinstitucionalnih dogovorov, najbolj redko zastopane pa so izmenjave v lastni režiji (študent si poišče možnosti sam in sam tudi išče možnosti financiranja). V nadaljevanju strani sta objavljena aktualna razpisa za klasične Erasmus izmenjave in kratkoročne Erasmus mobilnosti doktorskih študentov.

Tekom leta, glede na ponudbe iz tujine, vabimo študente tudi k udeležbi na Kombiniranih intenzivnih programih (KIP oz. angleško BIP – Blended Intensive Programmes). Povečini gre za format mednarodnih delavnic, kjer študenti za 5-30 dni odidejo na fizično mobilnost institucije organizatorice, potem pa pred ali po takšni mobilnosti nadaljujejo s skupinskim delom na daljavo. O tej ponudbi vas obveščamo preko obvestil na spletni strani FA. V naprej dogovorjeno (glej postopki priznavanja in obrazci) in opravljeno udeležbo na teh programih lahko priznamo kot en izbirni predmet ali dve arhitekturni delavnici.

Podrobne postopke urejanja dokumentacije pred, med in po izmenjavi, obrazce ter pravila glede postopkov priznavanja opravljenih obveznosti v tujini, najdete na podstrani postopki priznavanja in obrazci.

Razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2024/2025


Na podlagi razpisa Univerze v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo objavlja razpis za zbiranje prijav za ‘ERASMUS’ študijske izmenjave za leto 2024/2025. Na razpis se lahko prijavi vsak študent Fakultete za arhitekturo, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa Univerze v Ljubljani (gl. prilogo) in je v študijskem letu 2023/2024 vpisan najmanj v 2. letnik univerzitetnega študija (ta omejitev ne velja za študente drugostopenjskega študija urbanizem in doktorskega študija). Seznam možnosti je sestavni del razpisa fakultete. V tem seznamu so zapisani tudi dodatni pogoji, ki veljajo za posamezne institucije gostiteljice. V primeru uradnih potrditev dodatnih ali spremenjenih možnosti v času razpisa bodo le-te objavljene kot dopolnitev razpisa, in sicer v obliki dopolnjenega seznama možnosti. Več informacij o posameznih študijskih programih lahko najdete na spletnih straneh tujih univerz in fakultet. Prijavna dokumentacija v elektronski obliki je na voljo spodaj.

Prijave v digitalni obliki sprejemamo do vključno nedelje, 14.1.2024. Informativni sestanek za vse zainteresirane bo v petek, 15. 12. ob 11.00 v Predavalnici 2 (in spletni platformi Zoom) – v okviru otvoritve spletne Erasmus razstave FA. Dodatne informacije (po sestanku!) so na voljo po elektronski pošti. Nepopolne ali prepozne prijave ne bodo upoštevane. Vsak kandidat nastopa posamič, kombinacij z drugimi kandidati, zaradi narave izbora ni moč predvideti ali upoštevati.

V primeru, da kandidat pred odhodom ne izpolnjuje pogojev za vpis ali se izmenjavi po izboru kandidatov odpove, se prednostni vrstni red razpisnih rezultatov ne spremeni, takšno mesto izmenjave ostane prazno. Rezultati razpisa bodo objavljeni 14.2.2024 na tej FA spletni strani, kandidate pa bomo s sklepom o izboru obvestili po e-pošti.

Za podrobnostih si temeljito preberite in oglejte priloge razpisne dokumentacije (spodaj)!

prijavni obrazec – v Šis-u – prijava na izmenjavo (ne pozabite naložiti prilog: osebna mapa, izjava in soglasje, jezikovna in druga dokazila, če relevatna)

Posnetek informativnega srečanja 15.12.2023 (ni več dostopen)

Razpis za kratkoročne doktorske mobilnosti za leto 2023/2024 (Erasmus KA131 2022)

Na podlagi razpisa Univerze v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo objavlja razpis za zbiranje prijav za kratkoročne doktorske mobilnosti 2023-24. Gre za novo obliko kratkoročnih mobilnosti trajanja od 5 do 30 dni v novem Erasmus+ okviru, ki financira mobilnosti z namenom študijskih izmenjav in praks na tretji stopnji študija. Za dolgoročne mobilnosti doktorskih študentov (izmenjave od 3 do 12 mesecev in prakse od 2 do 12 mesecev), se je potrebno pravočasno prijaviti na ustaljene razpise višje v stolpcu pod točko 1. in 2. Ker gre za specifični razpis, objavljen po zaključenih rokih nominacij študentov na tuje partnerice ter že tako omejen nabor le-teh, svetujem, da se zainteresirani kandidati usmerijo predvsem na raziskovalne prakse in organizacije kot zapisano v razpisu UL. Kandidati se sami dogovarjajo s tujimi partnerji in iščejo možnosti glede na svoje raziskovalne želje in potrebe ter pripravljenost tujih organizacij na sprejem takšnih praktikantov oziroma izmenjalnih študentov. Upravičene so mobilnosti, ki se bodo izvedle med 1. junijem 2023 do najkasneje 30. junija 2024. Prijavijo se lahko kandidati z že znanim in dogovorjenim gostiteljem. Razpis je odprt do porabe sredstev, kandidati pa se prijavijo najmanj 30 in največ 60 dni pred želenim odhodom z naslednjo dokumentacijo:

  • V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija: Erasmus+ sporazum za študij (Learning Agreement for Studies – obrazec), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter plan raziskovanja, potrjen s strani domače in gostujoče institucije.
  • V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom prakse: Erasmus+ sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship – obrazec), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja oziroma odgovorne osebe v organizaciji ter z opredeljeno vsebino prakse.

Pravočasno oddane in popolne prijave zbira Erasmus koordinator na FA, po epošti na naslovu: matevz.juvancic@fa.uni-lj.si

Podrobne informacije o razpisu si temeljito preberite na spletnih straneh UL, kjer so na voljo informacije tako v slovenskem kot angleškem jeziku in k temu dodana tudi pogosta vprašanja in odgovori.

V primeru dodatnih vprašanj, se lahko obrnete na Erasmus koordinatorja na FA.

Call for applications to short-term doctoral study and/or traineeship mobilities 2023/24 (Erasmus KA131 2022)

Based on the call of the University of Ljubljana, the Faculty of Architecture announces a call for applications for short-term doctoral mobility in the second semester of the academic year 2023/24. It is a new form of short-term mobility lasting 5 to 30 days in the new Erasmus+ framework, which finances mobilities for the purpose of study exchanges and internships at the doctoral level. For long-term doctoral mobilities (exchanges from 3 to 12 months and internships from 2 to 12 months), it is necessary to apply in time at established calls (higher in the column, see 1. and 2.). As this is a specific call published after the nomination deadlines have passed at foreign partners and the already limited range of them, I advise interested candidates to focus primarily on research practices and organizations as stated in the UL call. Candidates arrange mobilities with foreign partners on their own and look for opportunities according to their research wishes and needs and the willingness of foreign organizations to accept such interns or exchange students. Mobilities elegible within this call should start between 1 June 2023 and finish at the latest on 30 June 2024. Only candidates with an already known and agreed host can apply. The call is open until the funds are used up, and candidates apply at least 30 and at most 60 days before the desired departure with the following documentation:

  • In the case of short-term mobility of doctoral students for study purposes: Erasmus+ Learning Agreement for study (forms), signed by the student, domestic and foreign Erasmus coordinator and research plan approved by the home and host institution.
  • In the case of short-term mobility of doctoral students for the purpose of practice/internships: Erasmus + Learning Agreement for Traineeship (forms), signed by the student, domestic and foreign Erasmus coordinator or responsible person in the organization.

Timely submitted and complete applications are collected by the Erasmus coordinator at the FA, by e-mail at: matevz.juvancic@fa.uni-lj.si

Detailed information about the tender should be read thoroughly on the UL website, where information is available in both Slovenian and English, as well as FAQ.

In case of additional questions, you can turn to the Erasmus coordinator at the FA (email above).

Erasmus Intenzivni kombinirani programi (KIP oz. BIP)

! Udeležba na BIP-ih v tujini je mogoča le v koordinaciji s koordinatorjem na FA, saj morajo študenti, ne glede na to, ali prejmejo Erasmus+ štipendijo ali pa gredo na mobilnost kot zero-grant, pravočasno, torej še pred začetkom virtualne mobilnosti, imeti urejeno potrebno dokumentacijo, kar pomeni: potrjen LA, zaključeno prijavo v VIS UL, podpisan sporazum o sredstvih (tudi za zero-grant) !

Kombinirani intenzivni programi (v nadaljevanju: KIP), oziroma angleško Blended Intensive Programmes (BIP) so programi, pri katerih se uporabljajo inovativni načini učenja in poučevanja, vključno s spletnim sodelovanjem. Programi lahko vključujejo učenje, ki temelji na izzivih, kjer transnacionalne in transdisciplinarne skupine sodelujejo pri reševanju izzivov. Namen KIP-ov je omogočiti nove in bolj prilagodljive oblike izmenjav študentov in osebja, ki združujejo fizično (5 do 30 dni) in virtualno mobilnost. Najbolj pogoste oblike takšnih programov na našem področju imajo običajno format arhitekturne ali urbanistične delavnice. Vsak program je ovrednoten z najmanj 3 ECTS točkami. Na KIP-e/BIP-e vas bodo opozorili in nanje povabili vaši mentorji in pedagogi ali pa boste povabila nanje našli med študijskimi obvestili na tej spletni strani. Preko teh kanalov boste tudi dobili informacije o prijavi. Ob razpoložljivih mestih je mogoče kandidirati za Erasmus finančno pomoč za fizični del izmenjave v tujino. Za začetek organizacije finančne pomoči izpolnite in pošljite Erasmus koordinatorju na FA po epošti naslednje priloge:

KIP/BIP lahko na FA priznamo znotraj študijskega programa kot (EMŠA) enega izbirnega predmeta ali arhitekturne delavnice, v primer več ECTS točk smiselno tudi več izbirnih predmetov ali delavnic, na UŠU in MŠU kot delavnic, mednarodnega tedna ipd glede na trajanje in število ECTS točk, ki jih izkazuje potrdilo KIPa. Za potrebe priznavanja, Erasmus koordinatorju na FA po vrnitvi pošljete potrdilo KIPa, ki vam ga je izdal gostitelj in potrdilo o trajanju izmenjave. Na podlagi tega, koordinator pripravi potrdilo o priznanih obveznostih in ga preda referatu, ki obveznosti vpiše in potrdilo pošlje študentu.