VPISI V VIŠJI LETNIK

za študijsko leto 2020/21

 

Spoštovani študenti!

 

 
Vpisi v višji letnik na 1. in 2. stopnji študija bodo potekali

do petka, 25. septembra 2020 do 12. ure.

Vpisno dokumentacijo lahko referatu posredujete po pošti ali v kuverti v nabiralnik pred referatom. 
 

 

ODPIRANJE VPISNIH LISTOV

Študentom, ki so izpolnili pogoje za vpis v višji letnik bomo v referatu odprli vpisni list v ŠIS-u.

V kolikor vaš vpisni list ne bo odprt v dveh dneh od izpolnitve pogojev za vpis, lahko to sporočite na e-naslov: vpisni.list@fa.uni-lj.si
Ob vpisu vaše finančne obveznosti do fakultete ne smejo presegati 10 €. 

 

- pogoji za prehod - enoviti magistrski študij Arhitektura ...več    
- pogoji za prehod - urbanizem - 1. st. ...več

- pogoji za prehod - urbanizem - 2. st. ...več  

 

Do vpisnega lista dostopate na ŠIS-u pod VPIS / VPISNI LIST,
kjer ga pregledate (v primeru sprememb dopolnite),
natisnite (pod VPIS/TISKANJE) in podpišite.

 

 

VPISNA DOKUMENTACIJA

obsega:

-          natiskan in podpisan vpisni list

-          študentsko izkaznico 

 

 

Vpisno dokumentacijo pošljite na naslov:

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE

»ZA VPIS«

Zoisova 12

1000 Ljubljana

 

ALI jo v kuverti oddajte v nabiralnik pred referatom (ne v referat!).

 

VPISNI STROŠKI

Račun s položnico za vpisne stroške boste po odprtju vpisnega lista prejeli po e-pošti.

 

POTRDILA O OPRAVLJENIH IZPITIH

V kolikor potrebujete potrdila o opravljenih izpitih, jih lahko naročite izključno preko ŠIS-a. Željeno število potrdil vam bomo poslali po pošti. Račun s položnico boste prejeli po e-pošti.

 

ZAKLJUČEK VPISA

Na podlagi prejetega vpisnega lista vas referat vpiše in vam po pošti posreduje 3 potrdila o vpisu in študentsko izkaznico z nalepko za novo študijsko leto. V kolikor potrebujete več potrdil o vpisu, jih lahko natisnete iz svojega ŠIS-a.

 

   

PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ

Študenti izrednega študija, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik ali pa jim je vpis v višji letnik brez izpolnjenih pogojev odobrila KŠZ, lahko v ŠIS-u izpolnejo vlogo za prepis na redni študij.

 

ODDAJA VLOG ZA VPIS V VIŠJI LETNIK BREZ IZPOLNJENIH POGOJEV

Vloge za vpis brez izpolnjenih pogojev je potrebno posredovati KŠZ v nabiralnik pred referatom najkasneje do vključno ponedeljka, 14. septembra 2020 do 12. ure.

 

 

Do vlog lahko dostopate v ŠIS-u.

 

 

SKLEP SENATA UL FA, z dne 12.5.2020:

Senat UL FA sprejme sklep, da študent pri prehodu iz 2. v 3. letnik na EMŠA in URB 1, ki nima opravljenega predmeta Študijska praksa oz. Študijska praksa 1 in ne dosega zadostnega števila ECTS za vpis v višj letnik ali ponovni vpis, mu je tudi brez drugih opravičljivih razlogov, na podlagi oddane vloge, omogočen prehod v višji letnik oz. ponovni vpis a le pod pod pogojem, da ima opravljene obvezne predmete določene s pogoji za redno napredovanje in doseženih minimalno 44 ECTS v tekočem študijskem letu za vpis v višji letnik oz. opravljenih 26 ECTS v tekočem študijskem letu za ponovni vpis.

Med upravičene razloge, ki jih določata 124. in 125. čl. Statuta UL glede vpisa študenta v višji letnik kljub temu, da nima opravljenih vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, se kot olajšave pri prehodu v višji letnik, ponovni vpis ali podaljšanje statusa študenta, dodajo še upravičeni razlogi, ki so nastali v času začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19):
- Posebna obravnava pri izbirnem predmetu Prostor in rekreacija ter predmetih študijska praksa (1 in 2)
- Arhitekturne delavnice 1-3 (nosilci arhitekturnih delavnic so zadolženi, da sporočijo Študentskemu referatu katerih delavnic iz razloga razglašene epidemije niso mogli izvesti)
dostopnost do interneta (seznam študentov, ki nima dostopa do interneta je UL FA že prejela in se dopolnjuje)
Študenti morajo za vse razloge, ki jih navajajo v zvezi s situacijo COVID-19, priložiti potrdilo.