Urejanje mestnega obrobja skladno z načeli trajnostne mobilnosti – območje ob Barjanski cesti v Ljubljani

Manca Gjura Gobec

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2020/21

Diplomska naloga z naslovom “Urejanje mestnega obrobja skladno z načeli trajnostne mobilnosti – območje ob Barjanski cesti v Ljubljani” naslavlja probleme prometa v urbanem okolju, soodvisnost prometnih tokov z obliko in funkcijo mest, prometne politike in možne trajnostne izboljšave na področju mobilnosti. Diplomska naloga je nadgradnja načrta pripravljenega pri predmetu “Urbanistično projektiranje 3” pri mentorici izr. prof. dr. Alenka Fikfak. Območje obdelave se nahaja ob južnem delu ljubljanske obvoznice in ima dobro povezanost z mestnim središčem. Območje predstavlja dobro izhodišče za urejanje mestnega obrobja skladno z načeli trajnostne mobilnosti in s tem preprečevanje razprševanja mesta z zazidavo nizke gostote. V diplomskem delu se osredotočam na omejevanje uporabe osebnega prometa, izboljšave obstoječega prometnega omrežja in spodbujanje bolj trajnostnih oblik mobilnosti: hoja, kolesarjenje in uporaba javnega prometa. Pri ureditvi novega naselja sem uporabila princip mešanja rabe tal in s tem uporabnikom približala vsakodnevno potrebne dejavnosti na razdaljo, ki jo lahko opravijo peš. Uporabila sem tudi principe načrtovanja grajenega tkiva po konceptu transit oriented development (razvoj usmerjen v tranzit), ki spodbuja umeščanje goste zazidave ob koridorje in postajališča javnega prometa, uporabo raznolikih tipologij in mešanje rabe tal. V okviru spodbujanja trajnostne mobilnosti sem izpostavila tudi pomembnost izobraževanja uporabnikov, zlasti otrok, o uporabi bolj trajnostnih oblik mobilnosti. V to spadajo različni izobraževalni programi kot so Evropski teden mobilnosti in Aktivna pot v šolo. V zaključnem delu naloge sem s pomočjo ilustracij prikazala ambiente odprtih javnih površin, ki sem jih načrtovala znotraj naselja. Omrežje javnih površin na območju je raznoliko in fleksibilno ter nudi uporabnikom kakovosten prostor za preživljanje prostega časa.