Reurbanizacija območja Porto Vecchio v Trstu

Nika Lužar

  • Študijski programi
    Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)
  • Študijsko leto
    2017/18

Magistrsko delo obsega teoretični del in preveritev slednjega v projektu. V teoretičnem delu sta izpostavljeni dve temi: prva raziskuje, kako izboljšati življenje v obstoječih mestih, kako oblikovati kvalitetne javne prostore v njih ter kako načrtovati prostorske posege z načrtovanjem vizije: trajnosten, zdrav, aktiven in varen urbani prostor za vse vključene uporabnike. Druga tema se dotika vprašanja degradiranih urbanih območij (DUO). Ta del vsebine je neposredno povezan z lokacijo v Trstu, ki je predstavljena v projektnem delu: obala in njena bližnja okolica kot potencial za oživitev mesta. Cilj projekta je preoblikovati, s pomočjo regene-racije območje ‘‘Porto Vecchio’’ v urbani prostor življenja, ki tako postane privlačen za prebivalce in obisko-valce, predvsem pa vplivati na kakovost bivanja v mestu ter hkrati omogočiti dostopnost vsem uporabnikom. Nova ureditev obsega območje obstoječih, ohranjenih in novih objektov z aktivnimi pritličji z vnosom raznolikih dejavnosti. Prepletenost programov po vertikali vpliva na pestrost v objektih in se poveže z ureditvijo zunanjega javnega odprtega prostora. V projekt so vključena načela oblikovanja prostora po meri človeka. Organi-zirane so nove sprehajalne in kolesarske poti. Mesto Trst se s tovrstnim preoblikovanjem obstoječih območij in jasno začrtano strategijo razvoja spremeni v mesto sodobne mobilnosti – prijazno do pešcev in kolesarjev.