Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Prostori ulične umetnosti : nova priložnost za ustvarjanje varne soseske na območju Rakove Jelše

Nevzeta Toromanović Durić

  • Študijski programi
    Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)
  • Študijsko leto
    2022/23

Vprašanje ali so grafiti umetnost ali vandalizem ima različno interpretacijo odgovorov, ki so odvisni od določenih parametrov, ki sem jih raziskala v magistrski nalogi. Danes se ob sprehodu po mestu skoraj ni mogoče izogniti kakšnemu grafitu, ki pozitivno ali negativno vpliva na dojemanje prostora. Naselje Rakova Jelša velja za eno izmed nerazvitih naselji v Ljubljani, kar je posledica tega, da je Mestna občina Ljubljana v preteklosti premalo ali nič vlagala v njegov napredek tega dela mesta in ga prepuščala samostojnemu razvoju. Nerazvitost je povzročila povečano nevarnost kriminala, primanjkljaj urejenih javnih površin, parkov, centralnih dejavnosti ter s tem še povečala možnost kriminalnih dejanj. Tako naselje predstavlja lahko tarčo vandaliziranja in širjenja ilegalnih grafitov. Po izvedeni raziskavi (anketi in terenskemu ogledu) sem raziskala na katerih območjih se nahajajo grafiti in ugotovila, da je grafiterstvo problem ne samo raziskovanega naselja, temveč tudi ostalih delov Ljubljane. V magistrski nalogi posebno pozornost posvečam predvsem k enemu izmed protivandalskih ukrepov, in sicer ustvarjanju prostorov za grafitiranje, tj. skušam podpirati ulično umetnost ter s tem varovati sosesko pred degradacijo in vandalizmom, ki sta medsebojno tesno povezani. V novi soseski bodo poleg območja za grafitiranje urejena območja centralnih mešanih dejavnosti v izmeri 20.298 m² in 185 stanovanjskih enot.