Ohranjanje vaške identitete: idejna urbanistična zasnova osrednjega dela Čežarjev

Žana Križanič

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2021/22

V diplomskem delu se bom ukvarjala s problematiko iskanja identitete Čežarjev, vasi ki leži v ruralnem zaledju Kopra.

Vas se nahaja na gričevnatem terenu, kjer se ob glavni cesti nizajo tri vasi. Pobegi, Čežarji in Sveti Anton. Vse tri se zaradi omejenega prostora širijo vzdolž regionalne ceste, ter se počasi zlivajo ena v drugo. Zaradi brisanja mej med naselji, se v prostoru skoraj ne zavemo, kdaj eno izmed njih prestopimo. Čežarji so med vasmi programsko še najmanj razviti, tako so prebivalci precej odvisni od javnih storitev v sosednjih, večjih vaseh.

Naloga se osredotoča na iskanje načinov za krepitev prostorske identitete Čežarjev. Kot teoretična osnova za celotno diplomsko nalogo je delo Kevina Lyncha: Podoba mesta. Lynch opisuje nov metodološki pristop k opredeljevanju čutne zaznave prostora. S pomočjo petih elementov (robovi, povezave, območja, vozlišča in dominante), lahko definiramo zaznavno podobo Čežarjev, ter na podlagi le-te ugotavljamo pomanjkljivosti v organizaciji vasi.

Na podlagi analitične metode smo predpostavili, da je za krepitev identitete Čežarjev potrebna vzpostavitev novega omrežja povezav, ki bodo posledično omogočile organizacijo novega stavbnega tkiva. Tako se bo lahko omejilo razpršeno gradnjo v robnem pasu vasi ter spodbujalo zgoščevanje pozidave v že definiranih stavbnih gručah in nizih v jedru. Javni prostori, ki se tako oblikujejo na vozliščih mreže povezav in stavbnih volumnov tako postanejo programski in prostorski nosilci razvoja naselja.