Ideologija in mesto: center mesta kot materializacija absolutnega subjekta

Tisa Lozej

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2021/22

Diplomska naloga z naslovom »IDEOLOGIJA IN MESTO: CENTER MESTA KOT MATERIAL- IZACIJA ABSOLUTNEGA SUBJEKTA« se posveča raziskavi razmerja med ideologijo in strukturo urban- ih središč. V odnosu do konceptualne in teoretske vrzeli v literaturi, kjer je center mesta večinoma tretiran izključno funkcionalno, se osredotočim na vpliv dominantne družbene ideologije na lokacijo, organizacijo in podobo centra mesta, in obratno, na vpliv centra mesta na dominantno družbeno ideologijo.

Noviteta teoretičnega dela izhaja iz aplikacije Althusserjevega razumevanja položaja absolutnih subjektov v dominantni ideologiji na položaj absolutnih subjektov v urbani strukturi. Izpeljavi razmerja med absolutnim subjektom in centrom mesta sledi trditev, da se center mesta nahaja natanko tam, kjer se materializira absolutni subjekt dominantne ideologije družbe. Prav tako pa sklepam tudi, da absolutni subjekt v centru mesta utrjuje dominantno ideologijo družbe.

Konceptualne izpeljave teoretskega dela nadalje podkrepim v empirični študiji mesta Ljubljane. S projektni de- lom, ki sestoji iz razdelave razmerja med dominantno ideologijo in centrom mesta na današnjem Prešernovem trgu, pokažem kako se je absolutni subjekt religiozne, nacionalne in kapitalistične ideologije vmestil v prostor in ga poslednje tudi oblikoval. S prespraševanjem o nujno potrebnem premiku k trajnosti pokažem, kako bi se lahko tovrstna ideologija, katere absolutni subjekt je simbol drevesa, manifestirala v obstoječi zaznovi centra Ljubljane.

Poleg odpiranja novih raziskovalnih poti in nuje po širši aplikaciji teoretičnega dela na število različnih empiričnih primerov, diplomsko delo prispeva k razvoju teorije urbanega planiranja na splošno.