Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Idejna zasnova revitalizacije nekdanje vojašnice Srečka Kosovela v Ajdovščini

Ela Kranjc

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

Območje nekdanje vojašnice Srečka Kosovela je degradirano območje v središču stanovanjskega predela Ajdovščine. Naloga območje prepozna kot potencialno lokacijo za razvoj obstoječih in novih programov, ki pripomorejo k kvalitetnejšemu življenju prebivalcev soseske in mesta. Cilj revitalizacije je ustvariti območje s prepoznavno identiteto, ki s svojimi programi služi prebivalcem mesta. Teoretično-analitični del naloge analizira širše značilnosti lokalnega okolja ter valorizira obstoječe stanje območja vojašnice. Ureditev specifičnega razgibanega terena, ki ovira prehodnost in povezovanje različnih delov območja med seboj, naloga prepozna kot osrednji problem urbanistično-krajinske ureditve območja. Naloga v projektnem delu potezo zidu vojašnice, ki je v preteklosti ločevala območje od mesta, definira kot prepoznavni element območja. Nova zasnova zid preoblikuje v programski element, ki uporabnike območja združuje. Poteze ohranjenih in novih zidov postanejo osrednji element celostne urbanistično-krajinske ureditve območja. Naloga predlaga novo programsko zasnovo območja glede na že prisotne programe ter potrebe okoliških prebivalcev. V teoretsko-analitičnem delu izpostavi naraščajoče potrebe mesta po dostopnih stanovanjih ter območje bivše vojašnice prepozna kot potencialno lokacijo za pilotni projekt stanovanjske zadruge. V projektnem delu se podrobneje posveti urbanistično-arhitekturni zasnovi stanovanjske zadruge. Urbanistično zasnova smiselno zaključi območje vojašnice in ga poveže z okoliškim tkivom. Pri oblikovanju upošteva robne pogoje urbanizma ohranjenih objektov vojašnice na eni strani ter merilo stanovanjskih objektov na drugi. Stanovanjska zadruga je zasnovana kot skupina objektov na severnem delu vojašnice. Arhitekturna zasnova objektov odgovarja na specifične pogoje lokalnega podnebja in razgibanega terena mikrolokacije. Pri tem se opira na analizirane primere lokalne arhitekture ter pasivne sisteme izkoriščanja sončne energije.