Razvoj načrta prilagodljive zunanje razsvetljave osrednjega prometnega vozlišča Ljubljana

Lanlan Wei

  • Študijski programi
    Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)
  • Študijsko leto
    2019/20

Magistrska naloga raziskuje načrtovanje zunanje razsvetljave kot enega bistvenih elementov urbanističnega načrtovanja, ki je poleg ostalih eden izmed pomembnih kazalnikov kakovosti urbanega življenja. “Razvoj načrta prilagodljive zunanje razsvetljavne osrednjega prometnega vozlišča v Ljubljani” se osredotoča na načrt za izvedbo ustrezno posodobljene razsvetljave ulic, zunanjih javnih površin postaje, širše okolice in fasade glavne stavbe (vključno s stolpom z uro, parkirišči, ploščadjo, območjem podhoda in križišči). Obenem definira tudi način osvetlitve znakov ter načrt vzdrževanja. Glede na različne funkcije je obravnavano območje razdeljeno na posamezne dele, ki so osvetljeni v skladu z zahtevami standardov in priporočil. Posebna pozornost je posvečena tudi vidni povezavi obravnavanega območja z neposredno okolico. Pri načrtovanju prenove razsvetljave so bile uporabljene nove tehnologije z možnostjo zatemnjevanja in krmiljenja svetlobnih virov. Predvidene rešitve razsvetljave imajo poleg ustreznih svetlobnotehničnih parametrov tudi pozitiven vpliv na nočno življenje obravnavanega območja.

Raziskovalne metode:

  • študij teorije, standardov in predpisov,
  • študij primerov dobre prakse in
  • terensko delo in meritve svetlobnotehničnih veličin.

Glavni cilj načrta prilagodljive zunanje razsvetljave na glavni železniški postaji v Ljubljani je spremeniti obravnavano območje in njegovo bližnjo okolico (ulice in javne odprte površine) v varnejše in bolj dostopno območje v nočnem času, ki bo »pametnejše« in bolj prijazno do okolja. Tako bi se uporabniki na postaji in v njeni okolici ne glede na način prehajanja (s kolesom, vozilom, lokalnim prevozom ali peš) počutili bolj udobno in varno. Hkrati bi prenova razsvetljave zmanjšala porabo električne energije in svetlobno onesnaževanje okolja ter tudi negativen vpliv na okolje in javno zdravje. Z uporabo novega inteligentnega sistema razsvetljave je le-to možno krmiliti tako, da so posamezne “scene” ustrezno krajevno umeščene in časovno krmiljene na način, ki omogoča uporabnikom in okolju prijaznejše svetlosti okolja. Raziskanih je več možnosti, povezanih z zunanjo razsvetljavo, interakcijo med razsvetljavo in uporabniki ter »inteligentnim« mestom. Nov pristop k razsvetljavi obravnavanega območja naj bi obogatil aktivnosti na prostem in spodbudil sodelovanje med obravnavanim območjem, njegovo sosesko in mestom v nočnem času. Nov načrt zunanje razsvetljave bi območju osrednjega prometnega vozlišča v Ljubljani prinesel določene prednosti, saj je zunanja razsvetljava eden od pomembnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na kakovostno zasnovo mesta Ljubljana.