Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Prvi vpis v študijski program

Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)

Prijavno-sprejemni in vpisni postopek

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Information for foreign candidates

Admission process

All important information on the application and acceptance procedure for undergraduate and single cycle master's study programmes will be published in the »Call for enrolment« around February 3th 2023 for academic year 2023/24 on the Ministry of Education, Science and sport website (in English).

The »Call for enrolment« will contain information on number of places available for enrolment, deadlines for applications and acceptance procedures, which are conducted by the Higher Education Application and Information Service of the University of Ljubljana.

For furher information, please contact our Office of student affairs, referat@fa.uni-lj.si.

Information guide for international students - Living in the Republic of Slovenia - Temporary resident permit

RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2023/24

Način prijave

Prijavo za vpis kandidat/-ka odda elektronsko v času odprtih prijavnih rokov na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/

bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SIPASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi kandidat/ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2023/2024 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevani pod 6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka določenega z razpisom.

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komumnikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu pozivi in drugi dokumenti, ki se vročajo, kandidatom/-kam ne bodo odpremljeni po pošti, temveč jim bodo vročeni izključno v elektronski obliki pred spletnega portala eVŠ. V tem primeru se bo štelo, da je sklep kandidatu/-ki vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.

Prijavni roki za slovenske državljane/-ke in državljane/-ke držav članic EU ter Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva

Prijavo lahko oddajo:

 • državljani/-ke Republike Slovenije in državljani/-ke držav članic Evropske unije ter Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva,
 • državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/-e ali njihovi starši rezidenti Republike Slovenije za davčne namene in
 • osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci/-ke za mednarodno zaščito.

Prvi prijavni rok

17. 2. 2023 - 20. 3. 2023

Število vpisnih mest

Redni: 30
Izredni: 5

Postopek prijave in vpisa

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 20. marec 2023.
Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do 3 študijske programe.

Drugi prijavni rok

21. 8. 2023 – 25. 8. 2023

Število vpisnih mest

Število prostih vpisnih mest bo objavljeno 18. avgusta 2023.

Redni: 8
Izredni: 5

Postopek prijave in vpisa

Prijavo lahko oddajo:

 • kandidati/-ke, ki se niso prijavili/-e v prvem prijavnem roku,
 • kandidati/-ke, ki se niso uvrstili/-e v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov,
 • kandidati/-ke, ki se niso vpisali/-e v študijski program, v katerega so bili/-e sprejeti/-e v prvem prijavnem roku in
 • kandidati/-ke, ki so se iz študijskega programa, v katerega so bili/-e sprejeti/-e v prvem prijavnem roku, izpisali/-e do vključno 17. avgusta 2023.

Prijavo za vpis kandidat odda elektronsko na spletnem portalu eVŠ v času odprtih prijavnih rokov na spletni povezavi: https://portal.evs.gov.si/prijava/

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 25. avgust 2023.
Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do 3 študijske programe.

Preizkus sposobnosti

Preizkus sposobnosti preverja naslednje temeljne spretnosti, talent in znanje
kandidatov in kandidatk:

 • sposobnost prostorskega dojemanja in izražanja,
 • posluh za problematiko urejanja in razvoja prostora,
 • sposobnost analitičnega mišljenja, sodelovanja v skupini, vodenja in komunikacije.

Vsak kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij urbanizma opravlja samo enkrat v istem študijskem letu.

Datumi preizkusa sposobnosti

Prvi prijavni rok:  6. 7. 2023

Drugi prijavni rok: 7. 9. 2023

Obvestilo kandidatom za pristop k preizkusu sposobnosti

PRVI PRIJAVNI ROK:

DRUGI PRIJAVNI ROK:

Prijavni roki za tujce/-ke iz držav nečlanic EU

Prijavijo se lahko državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije.
Tuji državljani morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji.
Na podlagi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja so državljani/-ke Črne gore, Kosova, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Srbije za vpis v študijskem letu 2023/24 izenačeni/-e z državljani/-kami Slovenije in državljani/-kami držav članic Evropske unije glede plačila stroškov študija, torej so oproščeni/-e plačila šolnine za tujce/-ke za redni študij.

Prvi prijavni rok

17. 2. 2023 – 20. 4. 2023

Roki za oddajo prilog k prijavi:
do 20. aprila 2023 za kandidate/-ke, ki že imajo zaključna spričevala, in do 1. avgusta 2023 za kandidate/-ke, ki jim bo zaključno spričevalo izdano v letu 2023.

Število vpisnih mest

Redni: 5

Postopek prijave in vpisa

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 20. april 2023. Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.

Drugi prijavni rok

4. 9. 2023 – 5. 9. 2023

Število vpisnih mest

Redni: /

Postopek prijave in vpisa

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 5. september 2023.
Kandidati/-ke lahko oddajo največ tri (3) prijave, v vsai lahko navedejo eno študijsko željo.

Preizkus sposobnosti

Preizkus sposobnosti preverja naslednje temeljne spretnosti, talent in znanje kandidatov in kandidatk:

 • sposobnost prostorskega dojemanja in izražanja,
 • posluh za problematiko urejanja in razvoja prostora,
 • sposobnost analitičnega mišljenja, sodelovanja v skupini, vodenja in komunikacije.

Vsak kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij urbanizma opravlja samo enkrat v istem študijskem letu.

Datum preizkusa sposobnosti

Prvi prijavni rok:  6. 7. 2023

Drugi prijavni rok: 7. 9. 2023

Obvestilo kandidatom za pristop k preizkusu sposobnosti

Prijavni rok za vpis v višji letnik po merilih za prehode

Prijavijo se lahko vsi kandidati, ne glede na državljanstvo.

Kandidati/-ke, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, v spodaj navedenih rokih pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ.

Prijave za vpis v višji letnik obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov:

 • ob upoštevanju meril za prehode, kot so navedena pri posameznem študijskem programu za študente/-ke, ki želijo spremeniti študijske programe, akreditirane po 11. juniju 2004 (tako imenovani bolonjski študijski programi), ali
 • v skladu s postopki visokošolskega zavoda za hitrejše napredovanje za kandidate/-ke, ki prejšnjega študija niso končali/-e in se želijo vpisati v isti ali nižji letnik, kot so že bili/-e vpisani/-e v prejšnjem študijskem programu, vendar ne v prvi letnik.

Kandidati/-ke, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat/-ka lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat/-ka označil/-a v prijavi za vpis.

Prvi prijavni rok

17. 2. 2023 – 20. 3. 2023

Število vpisnih mest

Redni: 2. letnik: 2  / 3. letnik: 3

Rok za oddajo elektronske prijave na spletnem portalu eVŠ je 20. marec 2023.

Preizkus sposobnosti

Preizkus sposobnosti preverja naslednje temeljne spretnosti, talent in znanje kandidatov in kandidatk:

 • sposobnost prostorskega dojemanja in izražanja,
 • posluh za problematiko urejanja in razvoja prostora,
 • sposobnost analitičnega mišljenja, sodelovanja v skupini, vodenja in komunikacije.

Vsak kandidat lahko preizkus sposobnosti za študij urbanizma opravlja samo enkrat v istem študijskem letu.

Preizkus za kandidate, ki se vpisujejo v višji letnik po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje je sestavljen iz dveh delov:

1. Ocena osebne mape (portfelja) kandidata, ki vključuje njegove lastne reprezentativne študijske naloge dosedanjega študija, iz katerega se kandidat prepisuje.

2. Razgovor s kandidatom, katerega namen je prepoznati kandidatove interese, motive, osveščenost, osebnostne značilnosti in povezavo z arhitekturo ter kritično poznavanje in vrednotenje urbanističnega okolja.

Datum preizkusa sposobnosti:

Prvi prijavni rok:  6.7.2023

Obvestilo kandidatom za pristop k preizkusu sposobnosti