Raziskovalni program P5-0068: Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja

 • Vrsta projekta
  Nacionalni
 • Trajanje
  1. 1. 201831. 12. 2023
 • SICRIS

Predlog za nadaljevanje programa dopolnjuje obstoječe raziskovalne vsebine z novimi smernicami in politikami Evropske komisije, kot tudi nadgrajuje dosedanje raziskovalno delo. Nadaljevanje programa se od predhodnega razlikuje po zožitvi in poglobitvi vsebine raziskovanja na teme, ki sledijo predlaganim slovenskim akcijskim načrtom in nacionalnim raziskovalnim ciljem kot tudi direktivam in politikam razvijajoče se EU. Posebna pozornost je namenjena raziskavam odnosa med kreativno prakso arhitekture in uporabnikom, trajnostnemu urbanizmu in razvoju politike varovanja in načrtovanja kulturne krajine.

V tehnološkem delu je program usmerjen v razvoj nizkoenergijskih in pasivnih hiš, pri čemer sledimo zastavljenim nacionalnim ciljem iz Akcijskega načrta RS za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, ki prinaša obvezo, da se letno prenovi 3 % skupne tlorisne površine vseh stavb ožjega javnega sektorja na način, da so zanje izpolnjene minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti po Direktivi 2010/31/EU. Program je zato na tehnološkem področju usmerjen predvsem v raziskave, ki se nanašajo na zmanjšane porabe energije, optimizacijo rabe energije v življenjskem ciklusu stavbe, raziskave klimatskih energijskih, okoljskih in ekonomskih optimumov in raziskave vpliva sodobnega fasadnega ovoja na rabo energije v lokalnem in širšem kontekstu.

Posebni del raziskav bo usmerjen v možnosti, da se sočasno z energijsko prenovo poveča tudi potresna varnost objekta, saj je tako naenkrat lahko izpolnjenih več ciljev. V raziskavah bomo zato izvedli pregled tistih ukrepov za povečanje potresne varnosti, ki so primerni za izvajanje skupaj z energetsko prenovo, in izvedli njihovo kataloško ovrednotenje v tehnološkem in finančnem smislu.

Namen raziskav je tudi preučiti, kateri urbani sistemi se bolje odzovejo na pojav naravne nesreče in katere ukrepe je potrebno izvajati, da bo urbani sistem trajnosten tudi v primeru naravne nesreče oziroma da bo čas za povrnitev v prvotno stanje čim krajši.

V prizadevanju za povečanje učinkovitosti smo v predlogu nadaljevanja programa predlagali naslednje 4 raziskovalne sklope:

 • Razvoj sodobnih teoretičnih konceptov arhitekture in urbanizma
 • Raziskave, vezane na uporabo novih tehnologij
 • Raziskave, vezane na presojo odpornosti urbanega sistema na naravne nesreče
 • Raziskave metod dialoga in izobraževanja o trajnostnem prostorskem razvoju

Cilji, ki jih poskuša doseči raziskovalni program na teoretičnem področju, so predvsem spoznavanje novih specifik arhitekturnega prostora v Sloveniji; razvoj kritičnega odnosa do naravne in kulturne dediščine ter razvoj sodobnih konceptov racionalnosti, varnosti in prepoznavnosti prostora. Na tehnološkem področju je cilj programa razvoj napotkov za sočasno energijsko in potresno varno prenovo stavb in razvoj arhitekturnih tehnologij in ukrepov za manjšo rabo energije v stavbah. Na področju dialoga in izobraževanja je cilj programa predvsem razvoj meddisciplinarnega in medgeneracijskega dialoga in učenja o trajnostnem prostorskem razvoju.