Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Scenografska delavnica / Scenography workshop

Na podlagi dramskega besedila Vyrypaev: Nova konstruktivna etika, 2021 / Based on a play text Vyrypaev: New Constructive Ethics, 2021

  • Objavljeno
    16. 5. 2022
Scenografska delavnica / Scenography workshop

Joint Design Studio, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Vodja delavnice: asist. Aleksander Vujović, scenograf

Delovni stimulus: Nina Rajić Kranjac, režiserka

Časovni in prostorski okvir delavnice:
6. – 20. junij 2022
Fakulteta za arhitekturo, UL
Kdo in kako se lahko prijavi?
Kdor študira na Univerzi v Ljubljani.
Udeleženci lahko pridobijo 2 ECTS točki.
Prijavite se lahko na naslov: aleksander.vujovic@fa.uni-lj.si
Namen in uporabnost izdelkov:
Sleherna gledališka uprizoritev terja tehten premislek o igralnem prostoru.
Prostor bomo preučevali skladno z izhodišči sodobnih uprizoritvenih besedil in sodobnih nekonvencionalnih teatarskih pristopov.
 
Namen delavnice je torej preučevanje uprizoritvenega prostora, s potencialom vključitve razmislekov v končni gledališki produkt – predstavo v režiji Nine Rajić Kranjac, ki ima predvideno premiero 22. septembra 2022 v Prešernovem gledališču Kranj.
Območje obravnave:
Potencialni uprizoritveni prostor ne bo le veliki oder Prešernovega gledališča Kranj, temveč tudi njegovi pomožni prostori (predverje, avla, arkade, trg pred gledališčem).
Povzetek vsebine:
Besedilo “Nova konstruktivna etika” opisuje znanstveno raziskavo treh vrhunskih strokovnjakov na svojih področjih: biolog, psiholog in nevroznanstvenik. Anketarji v okvirju svojega raziskovalnega programa skušajo s postavljanjem vprašanj znanstvenikom odgovoriti na najbolj pereče dileme, ki trenutno tarejo človeštvo, pri čemer se postopoma stvari zapletejo.

________________________________________________________________________________________________

Joint Design Studio, University of Ljubljana, Faculty of Architecture

Workshop leadership: assistant Aleksander Vujović, scenogrpaher

Work stimulus: Nina Rajić Kranjac, director

Time and place of the workshop
6th – 20th of June, 2022,
Faculty of Architecture, Ljubljana
Who can apply? And How?
Anyone studying at the University of Ljubljana.
Sign up at: aleksander.vujovic@fa.uni-lj.si
Participants can gain 2 ECTS points.
Purpose and use of products
Every theatre production requires a serious consideration of the playing space.
The space will be examined in accordance with the premises of contemporary performance texts and contemporary unconventional theatrical approaches.
 
The purpose of the workshop is therefore to explore the performance space, with the potential of incorporating the reflections into the final theatrical product – a performance directed by Nina Rajić Kranjac, which is scheduled to premiere on 22 September 2022 at the Prešeren Theatre Kranj.
The area of consideration
The potential performance space will not only be the big stage of the Prešeren Theatre Kranj, but also its ancillary spaces (foyer, lobby, arcades, square in front of the theatre).
Summary of content
The text “A New Constructive Ethics” describes the scientific research of three top experts in their fields: a biologist, a psychologist and a neuroscientist. As part of their research programme, the interviewers try to answer the most pressing dilemas currently facing humanity by asking scientists questions, but gradually things get more complicated.