Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Študentski svet

Študentski svet je organ UL FA in ga sestavlja deset članov, ki jih izvolijo študentje UL FA. ŠS je sestavljen iz pet predstavnikov EMŠA, enega predstavnika UŠU, enega predstavnika MŠU in treh študentov, ki so ne glede na letnik in smer študija, na volitvah prejeli največje število glasov.

Kontakt
studentski.svet@fa.uni-lj.si

Sestava ŠS UL FA v študijskem letu 2023/2024

Predsednik
Filip Živković
Podpredsednica
Blaž Parežnik
Tajnik
Petra Pogačnik
Svetniki
Marko Štepec Sossa, Tomaž Ogrič, Petra Pogačnik, Tomaž Ogrič, Fedja Kovič, Maša Ferjančič, Miha Jereb, Matic Barlovič, Veronika Tržan, Manca Gjura Godec, Leon Rus, Vasa Potokar, Lara Korošec, Lara Mrak, Lara Jana Gabrijel, Živa Rac.

Mandat svetnikov ŠS UL FA traja 1 leto.

Pristojnosti

  • Spremlja stališča in mnenja večinske študentske populacije,
  • podaja mnenja in predloge o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • daje mnenje o pedagoškem delu v postopkih izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev,
  • oblikuje mnenja študentov članice za Študentski svet Univerze,
  • voli člane organov Fakultete ter predlaga kandidate za delovna telesa iz vrst študentov, kadar je tako določeno s temi Pravili in
  • opravlja druge naloge po sklepu Senata ali dekana fakultete.