Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Bibliografije raziskovalcev

Vse informacije v zvezi z vnašanjem in vodenjem osebnih bibliografij raziskovalcev

Splošno

Knjižnica Fakultete za arhitekturo skrbi za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS. Vrednotenje dela raziskovalcev ureja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti na ARRS.

Knjižnica vodi bibliografije:

zaposlenim na FA, ki imajo šifro raziskovalca;

zaposlenim raziskovalcem, ki sodelujejo v okviru projektov FA, in sicer:

 • za čas trajanja takega projekta,
 • le za gradivo, ki je vezano na projekt,
 • če prihaja raziskovalec z druge inštitucije, kjer mu že vodijo bibliografijo, se z vodjo projekta že na začetku dogovori, kje se bo vodila njegova bibliografija v času poteka sodelovanja na projektu FA.

Navodila

Za vodenje bibliografije mora raziskovalec bibliotekarju, ki mu vodi bibliografijo, predložiti:

 • za objavljena tiskana dela (monografije, članki v revijah, prispevki v zbornikih, idr.) fizični izvod gradiva,
 • za objave v elektronski obliki (na spletu), natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
 • za izvedena dela (dogodki) dokazila o izvedenem delu (npr. vabila, potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.).

Oddanemu gradivu mora priložiti izpolnjeni obrazec za vodenje bibliografij. Na obrazcu mora poleg drugih podatkov obvezno navesti:

 • tipologijo dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS,
 • vsebinske oznake v slovenščini in angleščini,
 • natančen spletni naslov objave, če gre za objave v elektronski obliki.

Raziskovalec je odgovoren za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot, zato mora na obrazcu določiti tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov.

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 •  neobjavljenih gradiv za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije konferenc,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrade – saj ne gre za bibliografske enote,

Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

Priporočila

 • Raziskovalci sproti spremljajo svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke sporočajo v knjižnico, ki jim vodi bibliografijo (npr. če določene enote manjkajo, če se ista bibliografska enota ne izpiše ali se izpiše dvakrat ipd.).
 • Izpise bibliografij brez točkovanja pridobimo iz sistema COBISS.
 • Izpise bibliografij s točkovanjem pridobimo iz sistema SICRIS.
 • Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji in metodologiji za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC).