Obvestilo o prilagojenem opravljanju študijskih obveznosti zaradi poplav

Študente obveščamo, da je Senat Univerze v Ljubljani na 11. korespondenčni seji, ki je trajala od 22. 8. 2023 do 24. 8. 2023, na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spremembami in dopolnitvami), sprejel naslednje sklepe:

  • Objavljeno
    28. 8. 2023
  • Rubrika

SKLEP št. 1:

Senat UL poziva članice, da obvestijo študente in študentke o možnosti oddaje prošenj zaradi izjemnih razmer, med katere sodijo za š. l. 2023/2024 tudi poplave, plazovi in odpravljanje njihovih posledic. Študenti lahko na tej podlagi uveljavljajo možnost za:

– ponavljanje letnika

– podaljšanje statusa iz naslova izrednih razmer (poplave) na podlagi 126. člena Statuta UL

– napredovanje v višji letnik na podlagi 125. člena Statuta UL

– podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov do 30.10.2023.

Obravnava prošenj in ustreznosti dokazil (stalno/začasno bivališče študenta na prizadetih območjih, posnetki, vloge za povračilo škode…) so v pristojnosti članice.

SKLEP št. 2:

V študijskem koledarju UL za študijsko leto 2022/2023 se lahko podaljša jesensko izpitno obdobje. Članice UL lahko razpišejo dodatne izpitne roke do 15. 10. 2023 za vse študente in študentke, ki so bili prizadeti v zadnjih poplavah, in bodo za dodatni rok/e zaprosili pri izvajalcu učne enote.

SKLEP št. 3:

Vpis v študijsko leto 2023/2024 se iz naslova izrednih razmer zaradi poplav in odprave njihovih posledic lahko podaljša do 30. 10. 2023 za prizadete študente in študentke.

SKLEP št. 4:

Senat UL poziva članice, da lahko za š. l. 2023/2024 izjemoma znižajo pogoje za napredovanje v višje letnike v š. l. 2023/2024 ne glede na to, kaj je potrjeno v vsakem akreditiranem programu, vendar tako, da znaša pogoj najmanj 40 KT ECTS (125. člen Statuta UL). Pogoj bo veljal samo v primeru sprejetja določbe v interventnem zakonu in za študente, ki bodo v tem zakonu navedeni. Članice lahko sklep o tem sprejmejo na svojih senatih in obvestijo Senat UL na enaslov rektorat@uni-lj.si in sprememb ne vlagajo v EŠP, sklep pa bo veljal samo v primeru, če bo sprejet interventni zakon z navedeno določbo. Senat UL o tem obvesti NAKVIS. Pri interdisciplinarnih programih druge stopnje, potrdi članica koordinatorica, pri doktorskih interdisciplinarnih programih pa sklep sprejmejo vse sodelujoče članice.

SKLEP št. 5:

Na podlagi prošnje študentk in študentov, ki so bili kakorkoli prizadeti v zadnjih poplavah, in ugotovljenih upravičenih razlogov, se tem študentom in študentkam podaljša status v študijskem letu 2023/2024, ne glede na to, ali so pravico do podaljšanja statusa že izkoristili, če bo to sprejeto z interventnim zakonom. Če to z interventnim zakonom ne bo omogočeno, podaljšanje statusa za študente in študentke, ki so to možnost že izkoristili, ne bo mogoče.