viš. pred. dr.
Srečko Vratuša

univ. dipl. inž. grad.

Leta 1980 je zaključil Gradbeno tehniško šolo (odsek za visoke gradnje) Ljubljana. Nato je leta 1986 prejel Prešernovo nagrado za študente FAGG za diplomo na konstrukcijskem odseku, s katero je zaključil študij na oddelku za gradbeništvo Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Med letoma 1986–1996 je bil zaposlen na FAGG, Katedra za masivne in lesene konstrukcije (mladi raziskovalec, asistent; pedagoško in raziskovalno delo), kjer je leta 1990 zaključil podiplomski študij konstrukcijske smeri FAGG z magisterijem s področja masivnih konstrukcij z nalogo Probabilistični postopek računanja nosilnih konstrukcij (mentor prof.dr. Rajko Rogač). Leta 1991 je opravil strokovni izpit iz gradbene stroke. Leta 1995 je doktoriral na Univerzi v Ljubljani, FAGG, z disertacijo z naslovom Optimizacija lesenih lameliranih konstrukcij na osnovi zanesljivosti (mentor prof. dr. R. Rogač, somentor prof.dddr. V. Rupnik). Od leta 1996 je zaposlen na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani na Katedri za konstrukcije/Katedra za arhitekturo tehnologijo (asistent, višji predavatelj; pedagoško in raziskovalno delo). Od leta 1999 je pooblaščeni inženir pri Inženirski zbornici Slovenije.

Na Inženirski zbornici Slovenije je član izpitne komisije za strokovne izpite s področja gradbeništva – izpraševalec za področje standardizacija in tehnični predpisi.

Od leta 2005 je predsednik delovne skupine WG5 (Lesene konstrukcije) in član tehničnega odbora Konstrukcije pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST), od leta 1996 tudi predstavnik Slovenije pri Evropskem komiteju za standardizacijo (CEN) v odborih: TC 124 (Timber structures) in TC 250/SC 5 (Structural Eurocodes/Eurocode 5: Design of timber structures). Prav tako je od leta 2005 član Slovenskega društva gradbenih konstruktorjev Slovenije ter od leta 1986

Član v uredniškem odboru: LES/WOOD – revija za lesno gospodarstvo (2010–2013).

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Finite element simulations of the loading and deformation of plywood seat shells
Članek
2017

Finite element simulations of the loading and deformation of plywood seat shells (soavtorji: Mirko KARIŽ, Nadir AYRILMIS, Manja KITEK KUZMAN), 2017, članek: European journal of wood and wood products, vol. 75, iss. 5: str. 729-738, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00107-017-1160-4, doi: 10.1007/s00107-017-1160-4, [COBISS.SI-ID 2725769].

Structural particulars of glued laminated beams of variable height
Članek
2011

Structural particulars of glued laminated beams of variable height (soavtorja: Manja KITEK KUZMAN, Vojko KILAR), 2011, članek: Drewno, vol. 54, nr. 185, str. 19-38, [COBISS.SI-ID 2558340].

Evaluation of Slovenian contemporary timber construction
Članek
2011

Evaluation of Slovenian contemporary timber construction (soavtorja: Manja KITEK KUZMAN, Sergej MEDVED), 2011, članek: Drewno, vol. 53, nr. 183, str. 85-100, [COBISS.SI-ID 1820809]. Gradbeniški priročnik (strokovni urednik in soavtor 4 podpoglavij), 2012, publikacija: Gradbeniški priročnik. 5., dopolnjena izd. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. XV, 843 str., ilustr. ISBN 978-961-251-286-6. [COBISS.SI-ID 262742272].

Evrokod 5 – projektiranje lesenih konstrukcij
Priročnik
2017

Evrokod 5 – projektiranje lesenih konstrukcij (soavtor: Miroslav PREMROV), 2009 in 2017, poglavje v publikaciji: BEG, Darko (ur.), POGAČNIK, Andrej (ur.). Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po evrokod standardih. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije. 2009, str. 5.1–5.117, ilustr. [COBISS.SI-ID 13540118].