izr. prof. dr.
Ljubo Lah

univ. dipl. inž. arh.

Aktiven je na področju prenove, interpretacije in popularizacije arhitekturne dediščine, uvajanju integralnih oblik varstva dediščine, uvajanju participativnih oblik soodločanja deležnikov pri urejanju prostora v skladu z mednarodnimi priporočili in doktrino varstva. Objavil je več kot šestdeset strokovnih in znanstvenih besedil v obliki monografij in člankov. Ob tem je v praksi izvedel več modelnih projektov prenov. Vabljen je bil na številne strokovne posvete, javne tribune in omizja v Sloveniji in tujini: med drugim v Državni svet RS, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, Cankarjev dom. Kot strokovni sodelavec in intervjuvanec je za RTV SLO sodeloval pri nastanku štirih dokumentarno-izobraževalnih oddaj. V letu 1998 je v vodstveni ekipi sodeloval pri formiranju in vodenju Državne tehnične pisarne (DTP) pri popotresni obnovi v Posočju. Že petnajst let kontinuirano sodeluje s francoskim mednarodnim inštitutom iz Burgundije pri raziskovanju in dokumentiranju romanske arhitekturne dediščine v Franciji. S svojim raziskovalnim delom je postavil nove temelje razumevanja odnosa med lastnostmi okolja in v njem nastajajočo avtohtono arhitekturo na primeru Krasa. S posodobljenimi in izvirnimi razlagami razvoja in značilnosti avtohtone arhitekture ter poselitve je pomembno prispeval tudi k splošnim opredelitvam in ponazoritvam pojma identiteta v arhitekturi. Kot strokovnjak se vključuje v civilnodružbena gibanja, društva in organizacije, ki stremijo k ohranjanju arhitekturne dediščine, napredku, demokratizaciji in humanizaciji družbe, prostora in delovanja strok.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Adaptive re-use of the built heritage : fundamental principles in the doctrine of heritage conservation
Znanstveni članek
2019

LAH, Ljubo, Adaptive re-use of the built heritage : fundamental principles in the doctrine of heritage conservation = Obnova i prenamjena graditeljskoga naslijeđa : temeljna načela očuvanja naslijeđa / Ljubo Lah ; translated by Martin Cregeen, Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. ISSN 1330-0652. - Vol. 27, no. 1 (57) (2019), str. 140-151 [COBl5S.SI-ID 3783812]

An outstanding cultural Karst landscape : terraced landscape features and strengthening the natural and cultural values of the Karst Plateau
Znanstveni članek
2018

LAH, Ljubo, AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. An outstanding cultural Karst landscape : terraced landscape features and strengthening the natural and cultural values of the Karst Plateau. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 4, str. 741–758, [COBl5S.SI-ID 3694980]

Participacija javnosti v arhitekturi in urbanizmu : med teorijo in prakso
Znanstveni članek
2011

LAH, Ljubo. Participacija javnosti v arhitekturi in urbanizmu : med teorijo in prakso. Arhitektov bilten : AB, ISSN 0352-1982, jul. 2011, letn. 41, št. 188/189, str. 30–32, 103, [COBl5S.SI-ID 2573444]

Zavarovana območja podeželja – francoski pogodbeni model
Poglavje v zborniku
2010

LAH, Ljubo. Zavarovana območja podeželja – francoski pogodbeni model = Safeguarded countryside areas – french contractual model. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.), BARBIČ, Ana (ur.).Podeželje na preizkušnji : jubilejna monografija ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Antona Prosena. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije. 2010, str. 237–244, [COBl5S.SI-ID 5028961]

Kraška hiša in arhitektura Krasa : med očarljivostjo in vsakdanom
Monografija
2008

LAH, Ljubo, RENČELJ, Stanislav. Kraška hiša in arhitektura Krasa : med očarljivostjo in vsakdanom. 1. spremenjena in dopolnjena izd. Koper: Libris, 2008. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-6618-14-4 [COBl5S.SI-ID 240944384]

Umetniška dejavnost

Idejna zasnova celovite prenove Delavske zbornice arhitekta Vladimirja Šubica
Razstava
2018

Idejna zasnova celovite prenove Delavske zbornice arhitekta Vladimirja Šubica: razstava, Slovenska kinoteka, Ljubljana, 5. 3. 2018, Ljubo Lah, (avtor razstave) Elida Hostnik, (avtorica razstave), Simon Petrovčič, (avtor razstave) [COBISS.SI-ID 3713412]

Re-use: a fundamental principle in the strategy of preserving heritage
Razstava
2015

Re-use: a fundamental principle in the strategy of preserving heritage : razstava, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 22.–23. 10. 2015, Ljubo Lah, Igor Seljak, Tina Krmelj, [COBISS.SI-ID 3268740]

Razstava arhitekturne delavnice PR' KRAČ, Dolsko 19, spomenik državnega pomena (EŠD 118)
Razstava
2012

Razstava arhitekturne delavnice PR' KRAČ, Dolsko 19, spomenik državnega pomena (EŠD 118), Dolsko 19, stalna razstava na kmečkem dvorcu od novembra 2012

Potovanje v vznemirljivi svet romanike – dokumentiranje romanske arhitekture v Burgundiji
Razstava
2009

Potovanje v vznemirljivi svet romanike – dokumentiranje romanske arhitekture v Burgundiji: razstava, Spomeniškovarstveni center, Ljubljana, 2.–16. 3. 2009

Dokumentiranje romanske arhitekture v Burgundiji
Razstava
2007

Dokumentiranje romanske arhitekture v Burgundiji: razstava, Spomeniškovarstveni center, Ljubljana, 1.–10. 3. 2007