Študentski svet FA - ŠSFA
Predstavitev

Študentski svet Fakultete za arhitekturo (ŠSFA) je organ Fakultete za arhitekturo UL, ki je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani in s Poslovnikom študentskega sveta.

Svet je sestavljen iz 10 članov. ŠSFA ima predsednika, podpredsednika in tajnika. Predsednik in podpredsednik, oziroma njuna namestnika, zastopata študente FA v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani (ŠSUL).

ŠSFA deluje na javnih sejah, na katerih svetniki razpravljajo o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Poleg tega še:

• volimo člane iz vrst študentov za senat FA, akademski zbor FA in druge delovne organe določene s Statutom UL
• dajemo pristojnim organom fakulteta mnenje o aktih, predlogih aktov in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov
• na podlagi študentske ankete, dajemo pristojnim organom fakultete mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv učiteljev ali sodelavcev
• dajemo mnenje o kandidatih za dekana fakultete
• sprejemamo pravilnike in druge akte ŠSFA
• oblikujemo mnenja študentov ŠSFA


Mandat svetnikov ŠSFA traja 1 leto. Za svoje delo člani ne prejemamo nobenih plačil.

Dosegljivi smo na email: studentski.svet@fa.uni-lj.si

Spletna stran ŠSFA. (https://www.facebook.com/ssfa.studentskisvet)

 

 

PREDSTAVITEV

ČLANI

ZAPISNIKI SEJ