Študijska pravila in pravilniki

STATUT IN PRAVILNIKI UL
- Statut Univerze v Ljubljani ...več
- Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani ...več
- Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji ...več
- Jeziki na univerzi ...več


PRAVILNIKI FA
- Pravilnik o študentski izkaznici ...več
- Izpitni pravilnik ...več
- Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami ...več


ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJ ARHITEKTURA, 2. stopnja
- Pravilnik za preizkus sposobnosti za študij arhitekture ...več
- Pogoji za prehod v višji letnik - EMŠA (do vključno 2015/16) ...več     
- Pogoji za prehod v višji letnik - EMŠA (od vključno 2016/17) ...več
- Pravilnik o zaključnem delu ...več
- Navodila za izbiro teme in izdelavo zaključnega dela na EMŠA ...več


URBANIZEM, 1. in 2. stopnja
- Pravilnik o preizkusu sposobnosti za študij Urbanizma ...več
- Pogoji za prehod v višji letnik - 1. stopnja ...več
- Pogoji za prehod v višji letnik - 2. stopnja ...več
- Pravilnik o zaključnem delu - diplomskem in magistrskem ...več
- Izpisek iz pravilnika za diplomiranje ...več
- Navodila za pripravo diplomskega dela ...več
- Vloga za odobritev teme diplomskega dela ...več
- Vloga za pregleda diplomskega dela ...več
- Diplomsko delo - predloga ...več
 

DOKTORSKI ŠTUDIJ ARHITEKTURA. 3. stopnja
- Pravilnik doktorskega študijskega programa Arhitektura...več / Regulations of the Doctoral Programme in Architecture...link

Sprememba drugega odstavka 7. člena Pravilnika doktorskega študijskega programa ARHITEKTURA - sprejeta 2014:

  • Dosedanje besedilo: Kandidat izbere mentorja med redno zaposlenimi učitelji oz. znanstvenimi delavci FA, somentor pa je lahko tudi iz druge institucije, če izpolnjuje pogoje za mentorstvo Univerze v Ljubljani. Somentor je lahko iz tujine, če je njegov naziv primerljiv z ustreznimi nazivi UL oz. če na svoji instituciji izpolnjuje pogoje za mentorstvo doktorandom.
  • Spremenjeno besedilo: Kandidat izbere mentorja, lahko tudi somentorja, med redno zaposlenimi učitelji oz. znanstvenimi delavci FA. Mentorja ali somentorja lahko kandidat izbere tudi iz druge institucije, če izpolnjuje pogoje za mentorstvo Univerze v Ljubljani, in če je tematika, ki jo raziskuje, v skladu z doktorskim študijskim programom ARHITEKTURA in v interesu znanosti s področja arhitekture.

Priloge pravilnika / attachments: 

priznavanje obveznosti starih programov ob vpisu: opravljen predbolonjski  magistrski/specialistični študij FA...več, opravljen 1. letnik predbolonjskega magistrskega programa arhitektura FA...več, opravljeni vsi letniki starega doktorskega študija, tema ni več veljavna...več

programski del pogodbe o izobraževanju: osnutek načrta doktorskega študija...več/ Doctoral Study Plan Draft...link , načrt doktorskega študija...več/ Doctoral Study Plan...več

vprašanja za člane komisij: ocena ustreznosti teme doktorske disertacije...več/Review Form...link

Druga navodila glede doktorskega študija:

mentorstvo/supervision ...več/link

obseg dispozicije doktorske disertacije/thesis proposal max. length ...več/link

objava recenziranega članka - gl. pogoje za prehod iz drugega v tretji letnik doktorskega študijskega programa ARHITEKTURA (predstavitveni zbornik str. 12. ...več)- pozor! uveljavitev novih habilitacijskih meril UL 1.11.2011 (gl. 49. člen glede objave v enem svetovnih oz., od 25.4.2012, tujih jezikov!) ...več / scientific article publication - see conditions for promotion from the second to the third year (programme brochure p.12 ...link) - since 1.1.2011: the article should be published in one of "world languages" / since 25.4.: "foreign languages" ...link

mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij / relevant bibliographic databases where magazines should be listed ...več/link

revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij /other relevant magazines  ...več/link

mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizacij znanstvenih publikacij / international publishers relevant for monographs or scientific chapters ...več/link

Roki za oddajo vlog v tekočem študijskem letu komisiji za doktorski študij FA, termini predstavitev v tekočem študijskem letu / deadlines for diverse submissions to the doctoral commission, presentation dates ...več/link

Povezava na pravila doktorskega študija Univerze v Ljubljani ...več/link

PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJ
- Pravilnik o podiplomskem magistrskem in specialističnem študiju arhitekture ...več

DOKTORSKI ŠTUDIJ (stari)
- Pravila o postopku za pridobitev naslova doktorja znanosti na FA ...več

 

< Nazaj