Študijska pravila in pravilniki

STATUT IN PRAVILNIKI UL
- Statut Univerze v Ljubljani ...več  
- Vpis na Univerzo v Ljubljani ...več
- Študijski red Univerze v Ljubljani ...več  
- Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani ...več 
- Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v RS ...več      
- Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani ...več   
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti štdentov Univerze v Ljubljani ...več   
- Pravilnik o študentih s posebnim statusom na UL ...več    
- Pravilnik o študentski izkaznici ...več 
- Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela študija ...več  
- Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti ...več  

- Pravilnik o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih UL zaradi posledic SARS-CoV2 ...več    


PRAVILNIKI FAENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJ ARHITEKTURA, 2. stopnja

PREIZKUS SPOSOBNOSTI:
- Pravilnik za preizkus sposobnosti za študij arhitekture ...več   

PREHOD V VIŠJI LETNIK:
- Pogoji za prehod v višji letnik - EMŠA  ...več


ZAKLJUČNO DELO:
- (do 2018/19) Pravilnik o zaključnem delu EMŠA ...več
- (do 2018/19) Navodila za izbiro teme in izdelavo zaključnega dela na EMŠA ...več

- (od 2019/20) Pravilnik o zaključnem delu EMŠA ...več
- (od 2019/20) Navodila za izbiro teme in izdelavo zaključnega dela na EMŠA ...več
  Dopolnitev navodil (sklep 3. seje senata FA z dne 10.12.2019):
  Predstavitveni plakati: Zaključno delo mora biti predstavljeno na plakatih, katerih priporočljiva velikost je 70 x 100 cm.  
Univerzitetni študij URBANIZEM, 1. stopnja
- Pravilnik o preizkusu sposobnosti za študij Urbanizma ...več
  Spremembe pravilnika o preizkusu sposobnosti  ...več

- Pogoji za prehod v višji letnik - 1. stopnja ...več
- Uradno neprečiščeno besedilo Pravilnika in Navodil, ki velja od študijskega leta 2018/19 za vse potrjene teme po 1.10.2018. Pravilnik …več, Diplomska naloga ...več

Za vse teme potrjene do 1.10.2018 veljajo spodaj navedeni dokumenti:
- Pravilnik o zaključnem delu - diplomskem in magistrskem ...več
- Izpisek iz pravilnika za diplomiranje ...več
- Navodila za pripravo diplomskega dela (1.st.) ...več
- Diplomsko delo - predloga ...več


Magistrski študij URBANIZEM, 2. stopnja
- Pogoji za prehod v višji letnik - 2. stopnja ...več 
- Uradno neprečiščeno besedilo Pravilnika in Navodil, ki velja od študijskega leta 2018/19 za vse potrjene teme po 1.10.2018. Pravilnik …več, Magistrska naloga ...več

Za vse teme potrjene do 1.10.2018 veljajo spodaj navedeni dokumenti:
- Pravilnik o zaključnem delu - diplomskem in magistrskem ...več
- Izpisek iz pravilnika za diplomiranje ...več
- Navodila za pripravo magistrskega dela (2.st.) ...več  
- Magistrsko delo - predloga ...več     DOKTORSKI ŠTUDIJ ARHITEKTURA. 3. stopnja

- Pravilnik doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani (velja na UL od 14.10.2017, v skladu s prehodnimi določbami nadomesti fakultetni pravilnik od 14.10.2018 dalje) ...več

- Sklepi senata FA (sprejem pravilnika, rok za oddajo tem, postopek preverjanja članka v triletnem programu) ...več

- Pravilnik doktorskega študijskega programa Arhitektura...več / Regulations of the Doctoral Programme in Architecture...link (velja do 14.10.2018)

Sprememba drugega odstavka 7. člena Pravilnika doktorskega študijskega programa ARHITEKTURA - sprejeta 2014:

  • Dosedanje besedilo: Kandidat izbere mentorja med redno zaposlenimi učitelji oz. znanstvenimi delavci FA, somentor pa je lahko tudi iz druge institucije, če izpolnjuje pogoje za mentorstvo Univerze v Ljubljani. Somentor je lahko iz tujine, če je njegov naziv primerljiv z ustreznimi nazivi UL oz. če na svoji instituciji izpolnjuje pogoje za mentorstvo doktorandom.
  • Spremenjeno besedilo: Kandidat izbere mentorja, lahko tudi somentorja, med redno zaposlenimi učitelji oz. znanstvenimi delavci FA. Mentorja ali somentorja lahko kandidat izbere tudi iz druge institucije, če izpolnjuje pogoje za mentorstvo Univerze v Ljubljani, in če je tematika, ki jo raziskuje, v skladu z doktorskim študijskim programom ARHITEKTURA in v interesu znanosti s področja arhitekture.

Priloge pravilnika / attachments: 

priznavanje obveznosti starih programov ob vpisu: opravljen predbolonjski  magistrski/specialistični študij FA...več, opravljen 1. letnik predbolonjskega magistrskega programa arhitektura FA...več, opravljeni vsi letniki starega doktorskega študija, tema ni več veljavna...več

programski del pogodbe o izobraževanju: osnutek načrta doktorskega študija...več/ Doctoral Study Plan Draft...link , načrt doktorskega študija...več/ Doctoral Study Plan...več

vprašanja za člane komisij: ocena ustreznosti teme doktorske disertacije...več/Review Form...link

Druga navodila glede doktorskega študija:

mentorstvo/supervision ...več/link

obseg dispozicije doktorske disertacije/thesis proposal max. length ...več/link

objava recenziranega članka - gl. pogoje za prehod iz drugega v tretji letnik doktorskega študijskega programa ARHITEKTURA (predstavitveni zbornik str. 12. ...več)- pozor! uveljavitev novih habilitacijskih meril UL 1.11.2011 (gl. 49. člen glede objave v enem svetovnih oz., od 25.4.2012, tujih jezikov!) ...več / scientific article publication - see conditions for promotion from the second to the third year (programme brochure p.12 ...link) - since 1.1.2011: the article should be published in one of "world languages" / since 25.4.: "foreign languages" ...link

mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij / relevant bibliographic databases where magazines should be listed ...več/link

revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij /other relevant magazines  ...več/link

mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizacij znanstvenih publikacij v primeru tehnološko usmerjenih tem / international publishers, relevant for monographs or scientific chapters in the case of arcectural technology  ...več/link - za recenzirane publikacije, usmerjene v humanizem ali družboslovje, se upoštevajo tudi druge založbe / for peer-reviewed research publications, related to humanities and social sciences, other publishers are relevant as well

 

 

< Nazaj