Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Doktorat (DRŠA)

Doktorska disertacija je pisno zaključno delo, ki je samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju doktorske disertacije

Oddaja doktorske disertacije

Doktorand odda doktorsko disertacijo na članici UL v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in morebitnega somentorja najpozneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oziroma v dodatno leto.

V primeru upravičenih razlogov (npr. starševstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, status študenta s posebnimi potrebami) lahko članica doktorandu na podlagi prošnje podaljša rok za oddajo disertacije največ za eno leto.

Doktorand lahko predloži disertacijo v oceno tudi brez predhodnega soglasja mentorja in morebitnega somentorja, vendar mora mentor oziroma somentor senatu članice pisno pojasniti, zakaj se s predloženim delom ne strinja.

Doktorska disertacija mora biti oddana v skladu z določili Statuta UL o oddaji zaključnih del ter v skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost.

Če Senat UL potrdi spremembo dispozicije doktorske disertacije pred potekom roka za predložitev izdelane doktorske disertacije, se rok za oddajo doktorske disertacije, določen ob potrditvi prvotne dispozicije doktorske disertacije na Senatu UL, ne spremeni.

Pravila in postopki

Zaključene doktorske disertacije / Finished PhD research

2022

 • GROM, Janez Peter. Vpliv utrdbenih sistemov Rapalske meje na razvoj prostora (The impact of the Rapallo border fortification systems on spatial development). Mentorica: prof.dr. Alenka Fikfak (FA).
 • JUUL NIELSEN, Birgite. Grajenje relacijskih prostorov (Building Relational Spaces). Mentorica: prof.dr. Tadeja Zupančič (FA), somentor: Prof. MSO, Ph.D. Claus Peder Pedersen (Aarhus School of Architecture). Na podlagi pogodbe o skupnem mentorstu med UL in Aarhus School of Architecture je predvidena dvojna diploma. (Double degree between the University of Ljubljana and the Aarhus School of Architecture is based on the agreement aimed at the joint supervision of doctoral students.)

2021

 • BOGDANOVA, Viktorija. Čustveno vživljanje skozi pesem-risbo v oblikovanju prostora. (Emotive Immersion through Poem-drawing in Spatial Design.) Mentorica: prof. dr. Tadeja Zupančič (FA), somentor: doc. Paul O Robinson (FA).
 • BERČIČ, Tomaž. Vrednotenje prostorskih rešitev z večparametrskimi modeli. (Evaluation of spatial solutions through multiparametric models.) Mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski (FA), somentor: prof. dr. Marko Bohanec (Univerza v Novi Gorici).

2020

 • ANDREJČIČ MUŠIČ, Polonca. Celostni pristop k integraciji kolesarskega prometa v urbano okolje. (A holistic approach to the integration of bicycle traffic into the urban landscape.) Mentorica: doc. dr. Ilka Čerpes (FA).

2019

 • XERXA BEQIRI, Flaka. Konstruiranje moderne arhitekture Kosova 1970-1980. (Constructing modern architecture of Kosovo 1970-1980.) Mentorica: izr. prof. ddr. Petra Čeferin (FA), somentorica Prof. Asist. Dr. Vlora Navakazi (Univerza v Prištini).

2018

 • OLAJ, Artur. Prostor, kultura in identiteta: odraz v obrečnem javnem prostoru. (Place, culture and identity: reflections on riverside urban public space.) Mentor: prof. mag. Peter Gabrijelčič, somentorica: izr. prof. dr. Alenka Fikfak (FA).
 • ANĐELKOVIĆ, Goran. Specifičnosti in pomen tlorisne zasnove večstanovanjske arhitekture modernizma v obdobju 1950-1973 v Beogradu, Ljubljani in Zagrebu. (The specifics and significance of plans in modernist housing 1950-1973 in Belgrade, Ljubljana and Zagreb.) Mentor: prof. mag. Tadej Glažar, somentorica: izr. prof. ddr. Petra Čeferin (FA).

2017

 • LOMBARDI, Marta. Vrednotenje parametrov za trajnostno prenovo stavb in območij na primeru urbani regie Gorizia-Nova Gorica. (Evaluation of parameters for sustainable preservation of buildings and sites in the case study of urban region Gorizia – Nova Gorica.) Mentorji: doc. dr. Sonja Ifko (FA), Prof. Sergio Pratali Maffei, PhD (Units), Prof. Paolo Rosato PhD (Units). Na podlagi pogodbe o skupnem mentorstu med UL in Units je predvidena dvojna diploma. (Double degree between the University of Ljubljana and the University of Trieste is based on the agreement aimed at the joint supervision of doctoral students.)
 • SKALICKY, Vanja. Sodobna skandinavska načela in kriteriji za urbanistično načrtovanje bivanjsko visokokakovostnih stanovanjskih okolij. (Contemporary Scandinavian urban planning principles and criteria for high-quality living n residential environments.) Mentorica: doc. dr. Ilka Čerpes (FA).
 • MAHOVIČ, Andrej. Razvoj stadiona in športne dvorane v večnamenski objekt spektakla. (Evolution of the stadium and sports hall into a polyvalent object of spectacle.) Mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski (FA).
 • LEVIČNIK, Nina. Preučevanje sistema odnosov med arhitekturo in vinogradništvom in vinarstvom na Slovenskem. (The Study of the Relationships System between Architecture and Viticulture ad Viniculture in Slovenia.) Mentor: doc. dr. Tomaž Novljan (FA), somentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski (FA).

2016

 • KOREN, Mirjana. Metodologija celostnega ohranjanja kulturne dediščine mizarskih delavnic na primeru slovenske Štajerske. (Integrated conservation methodologz on the cultural heritage of joinery with the case studz of the Styrian region of Slovenia.) Mentorica: doc. dr. Sonja Ifko (FA); somentor: prof. dr. Peter Fister (FA), somentorica: doc. dr. Nina Vodopivec (ISH).
 • MUJKIĆ, Sabina. Vplivi vzhoda in zahoda na urbano strukturo in podobo mesta – primer Sarajeva. (Effects of the East and the West in the urban structure and the image of the city – in the case of Sarajevo.) Mentorica: izr. prof. dr Tadeja Zupančič (FA), somentorica: doc. dr. Breda Mihelič (UIRS).
 • VIDMAR, Jernej. Interaktivna regulacija oblike zazidave. (Interactive regulation of built form.) Mentor: prof. Janez Koželj (FA).
 • JORDAN, Sabina. Optimizacija arhitekturne zasnove prenove fasad poslovnih stavb za delovanje stropnega sevalnega sistema. (Architectural design optimisation of the retrofitting of office building facades for the operation of ceiling radiation systems.) Mentorica: izr. prof. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik (FA), somentor: izr. prof. dr. Andraž Legat (ZAG, hab: UM).
 • MARKELJ, Jernej. Model za arhitekturno-tehnološko vrednotenje trajnostnih stavb. (A model for architectural-technological assessment of sustainable buildings.) Mentorica: izr. prof. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik (FA), somentorica: izr. prof. dr. Manja Kitek Kuzman (BF).
 • AZINOVIĆ, Boris. Vpliv sklenjenega toplotnoizolacijskega ovoja na potresno odpornost energijsko učinkovitih stavb. (The influence of continuous thermal insulation layer on seismic resistance o flow-energy buildings.) Mentor: prof. dr. Vojko Kilar (FA), somentor: doc. dr. David Koren (FA).
 • MRAK, Gašper. Prostorski razvoj turizma na slovenskem podeželju v območju Alp. (Spatial development of tourism in rural Slovenia in the area of the Alps.) Mentorica: izr. prof. dr. Alenka Fikfak (FA), somentorica: doc. dr. Alma Zavodnik-Lamovšek (FGG).
 • BENKO, Andreja. Sodelovanje uporabnika pri projektiranju stanovanjske arhitekture. (User Participation in residential architecture design.) Mentor: prof. dr. Borut Juvanec (FA), somentor: doc. dr. Domen Zupančič (FA), somentor: prof. dr. Marko Polič (FF).
 • JANČIČ, Luka. Posledice uporabe dodajalnega izdelovanja v arhitekturnem načrtovanju (Implications of the use of additive manufacturing in architectural design.) Mentor: doc. dr. Igor Toš (hab.: FA).
 • STOJNIĆ, Brankica. Zasebnost stanovanjskega prostora v digitalni dobi. (Privacy of residential space in the digital age.) Mentor: doc. dr. Tomaž Novljan (FA).

2015

 • DEMŠAR VREŠ, Tina. Model in metode upravljanja kulturne krajine z avtohtono arhitekturo na primeru otokov Severnega Kvarnerja. (Model and methods of management of cultural landscape with vernacular architecture – example of the Northern Kvarner Islands.) Mentor: doc. dr. Ljubo Lah (FA).
 • ŠARAC, Darko. Vpliv vojsk na prostorski in urbanistični razvoj mesta Ljubljana. (The army’s influence on the spatial and urban development of the city of Ljubljana.) Mentorja: prof. dr. Živa Deu (FA), izr. prof. dr. Anton Prosen (FGG).
 • KAVČIČ, Martin. Bogoslužne stavbe na Slovenskem po drugi svetovni vojni – metodologija in kriteriji vrednotenja. (Ecclesiastic buildings in Slovenia after the second world war – evaluation methodology and criteria.) Mentorja: doc. dr. Leon Debevec (FA); prof. dr. Peter Fister (FA). 

2014

 • IVANIŠIN, Krunoslav. Merila veličastnega: arhitekturna definicija Bližnjega Vzhoda. (Scales of the sublime: An architectural definition of the Midle East.) Mentorja: izr. prof. mag. Tadej Glažar (FA); prof. dr. Josep Lluis Matteo (ETH-Zuerich). 
 • BROJAN, Larisa. Potencial uporabe slame pri gradnji v Sloveniji. (Potential of using straw in building in Slovenia.) Mentorja: doc. dr. Domen Zupančič (FA), prof. dr. Peggy L. Clouston (UMassAmherst). 
 • PAHOR, Maša. Model trajnostne prenove večstanovanjskih objektov, zgrajenih me letoma 1946 in 190 v Sloveniji. (Sustainable renovation model for multi-apartment buildings, built during the years 1946 and 1990 in Slovenia.) Mentor: doc. dr. Ljubo Lah (FA).
 • STEFANOVSKA, Jasna. Načrtovanje post-socialističnih mest: urbane transformacije in spremembe središčnosti po socializmu. Planning the post-socialist city: urban transformations and changing centralities after socialism.) Mentorja: prof. Janez Koželj (FA), izr. prof. dr. Drago Kos (FDV). 
 • MARINČEK PROSENC, Darja. Implementacija konservatorskega načrta za prenovo v prostorskem načrtovanju. (Implementation of conservation plan in spatial planning.) Mentorja: prof.dr. Peter Fister (FA), prof.dr. Andrej Pogačnik (FGG).
 • ŽGALIN KOBE, Rok. Preučevanje odnosa med krajem in arhitekturo v obdobju 2000 – 2010. (Between site and architecture: Examining the relation in the period from 2000 to 2010.) Mentorica: izr.prof.dr. Lucija Ažman Momirski (FA).
 • KOTNIK, Jure. Zasnova sodobnega vrtca po metodi hibridizacije. (Contemporary kindergarten design using hybridization method.) Mentor: prof. Janez Koželj (FA).
 • PRAZNIK, Miha. Kvalitativni parametri za energijsko učinkovite enodružinske hiše. (Quality parameters for the energy efficient single-family houses.) Mentorja: izr.prof.dr. Martina Zbašnik-Senegačnik (FA), prof.dr. Vincenc Butala (FS).

2013

 • POTOČNIK, Tina. Razvoj in preobrazba primestnih naselij s primerom naselja Mengeš. (Development and transformation of suburban settlements with the case study of Mengeš.) Mentorja: prof.dr. Peter Fister, doc.dr. Nataša Koselj.
 • JUTRAŽ, Anja. Sistem vizualnih digitalnih orodij za participacijo splošne javnosti v prostorskem načrtovanju / Visual digital system of tools for public participation in urban design. Mentorica: izr.prof.dr. Tadeja Zupančič.
 • PETROVČIČ, Simon. Potresna izolacija kot sistem za povečanje varnosti arhitekturne dediščine / Seismic base isolation as a szstem for earthquake mitigation of architectural heritage. Mentor: izr.prof.dr. Vojko Kilar.
 • KUKOČ, Višnja. Metoda za načrtovanje javnih mestnih prostorov v obdobju tranzicije na primeru Split III. Mentorja: doc. dr. Ilka Čerpes, prof. dr. Aleš Vodopivec.

2012

 • VEROVŠEK, Špela. Razvoj predstavitvenih tehnik za posredovanje interdisciplinarnih prostorskih vsebin laični javnosti. (Development of presentation techniques for communicating interdisciplinary spatial topics to lay public.) Mentorica: izr.prof.dr. Tadeja Zupančič. 
 • FURMAN OMAN, Mojca. Razpršena gradnja v luči razvoja slovenske prostorske zakonodaje. (Dispersed housing in light of the Slovenian spatial planning legislation.) Mentor: prof.mag. Peter Gabrijelčič.
 • ROŽMAN, Helena. Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki. Mentorica: izr.prof.dr. Živa Deu.

2011

 • JANKOVIČ GROBELŠEK, Liljana. Javni in za javnost odprti prostori sodobnega mesta. Mentorica: doc. dr. Ilka Čerpes.
 • MLADENOVIČ, Luka. Kriteriji za trajnostno načrtovanje in gradnjo območij z visoko gostoto poselitve. Mentorica: doc. dr. Ilka Čerpes.
 • KOREN, David. Potresna izolacija in nesimetrična konstrukcijska zasnova v arhitekturi / Seismic isolation and structural asymmetry in architecture. Mentor: prof. dr. Vojko Kilar.

2010

 • SLAK, Tomaž. Značilnosti, vrednotenje in potenciali potresne arhitekture. Mentor: prof. dr. Vojko Kilar.

2009

 • KOROŠIC, Marko. Slovensko oblikovanje interierjev in opreme v zamejskem prostoru. Mentor: prof. dr. Fedja Košir.
 • GRABAR Nika. Med klasicizmom in modernizmom – arhitektura Vinka Glanza. / Between Classicism and Modernism – Architecture of Vinko Glanz. Mentor: prof. dr. Vojteh Ravnikar. Somentorica: prof. dr. Mary McLeod (Columbia University).
 • KOPRIVEC, Ljudmila. Vpliv sodobnih gradiv in tehnologij na oblikovanje fasadnega ovoja. Mentorica: prof. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik.

2008

 • BEŽAN, Jaka. Napihljive konstrukcije za prireditve na prostem. Mentor: prof. dr. Igor Kalčič.
 • JUVANČIČ, Matevž. Vpliv lastnosti in elementov izobraževalnih vmesnikov na njihovo učinkovitost v arhitekturnem izobraževanju splošne javnosti. Mentorica: prof. dr. Tadeja Zupančič.
 • NIKŠIČ, Matej. Povezovanje urbanih mikroambientov v prepoznavno celoto. Mentor: prof. dr. Peter Gabrijelčič. Somentorica: prof. dr. Kaliopa Dimitrovska – Andrews (Urbanistični inštitut RS).

2007

 • ETTLINGER, Or. The architecture of virtual space. Mentor: prof. dr. Igor Kalčič.
 • KITEK KUZMAN, Manja. Leseni prostorski konstrukcijski elementi v procesu arhitekturnega načrtovanja (novi načini oblikovanja lesa). Mentor: prof. dr. Jože Kušar.
 • SLIVNIK, Lara. Zgradbe svetovnih razstav – konstrukcija, arhitektura, urbanizem, oblikovanje. Mentor: prof. dr. Jože Kušar.

2006

 • BUGARIČ, Boštjan. Univerza in mesto : univerzitetne vsebine kot generator družbenega dogajanja. Mentor: prof. dr. Aleš Vodopivec. Somentor: doc. dr. Marjan Hočevar (FDV).

2005

 • KOVAČIČ, Iztok. Fizična pojavnost računalnika v bivalnem okolju. Mentor: prof. dr. Igor Kalčič.
 • VIŠNAR, Katarina. Vloga laične javnosti v procesu revitalizacije stavbne dediščine Slovenije: historiat, stanje in metodologija razvoja aktivne participacije. Mentor: prof. dr. Peter Fister. Somentorica: doc. dr. Mojca šašek Divjak (Urbanistični inštitut RS).
 • ZUPANČIČ, Domen. Oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja z ozirom na izrabo naravnih obnovljivih virov med vernakularno in sodobno arhitekturo. Mentor: prof. dr. Borut Juvanec.
 • KUŠAR, Domen. Varnost v arhitekturi nekoč in danes. Mentor: prof. dr. Peter Fister.

2004

 • MAROLT, Peter. Pomen likovnosti za arhitekturni prostor. Mentor: prof. dr. Igor Kalčič.
 • AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. Arhitektura in arheologija : razlike in sorodnosti. Mentor: prof. dr. Fedja Košir.
 • ŠEME, Špela. Vpliv potrošništva na sodobno arhitekturo. Mentor: prof. dr. Igor Kalčič.
 • FIKFAK, Alenka. Evolucijske konstante naselbinske kulture v prenovi z aplikacijo na Slovenskem primorju – Goriška brda. Mentor: prof. dr. France Rihtar. 
 • ČOK, Gregor. Razvoj regionalnega omrežja gospodarskih con v pogojih sodobne informacijske družbe. Mentor: prof. mag. Peter Gabrijelčič.
 • PLAZAR MLAKAR, Manca. Regionalno planiranje kot delovna metoda v procesu celovitega strateškega regionalnega programiranja. Mentor: prof. mag. Peter Gabrijelčič.

2003

 • KOSELJ, Nataša. Tradicija napredka. Kriteriji vrednotenja in metodologija zaščite arhitekture, nastale med leti 1945-70 v Sloveniji. Mentor: prof. dr. Peter Fister. Somentor: prof. dr. Aleš Vodopivec.
 • IFKO, Sonja. Varstvo industrijske arhitekturne dediščine v Sloveniji. Mentor: prof. dr. Vladimir Brezar.
 • JERAJ, Margareta. Urbanistične smernice za umeščanje šolskih in zdravstvenih objektov v prostor. Mentor: prof. mag. Peter Gabrijelčič.
 • ČEFERIN, Petra. Constructing a legend : the international exhibitions of Finnish achitecture 1957-1967. Mentor: prof. dr. Jože Kušar.
 • HUDNIK, Špela. Mobilna arhitektura in možnosti njene uresničitve v realnem svetu. Mentor: prof. mag. Peter Gabrijelčič.
 • TOŠ, Igor. Arhitektura in sistemiologija. Mentor: prof. dr. Vladmir Brezar.
 • BLENKUŠ Matej. Uporabniku in okolju prilagojeno načrtovanje stanovanjske gradnje. Mentor: prof. dr. Miloš Bonča.

2002

 • ČERPES Ilka. Samoorganizacija in urejanje naselji. Mentor: prof. dr. France Rihtar.
 • LAH, Ljubo. Muzeji na prostem – večplastnost pomenov za ohranjanje arhitekturne dediščine. Mentor: prof. dr. Peter Fister.
 • PETREŠIN, Vesna. Časovna dimenzija v arhitekturni kompoziciji. Mentor: prof. dr. Jaka Bonča.
 • GRUEV, Marta. Računalniško podprto modeliranje avtocestnega pristopa : postopki za presojo ambientalne ustreznosti prometnih infrastrukturnih objektov. Mentor: prof. mag. Peter Gabrijelčič.

2001

 • BATISTA, Dominika. Alternativni pristopi k arhitekturnemu oblikovanju in projektiranju. Mentor: doc. dr. Jaka Bonča.

2000

 • ZUPANČIČ, Bogo. Stanovanjska arhitektura v tržnih pogojih: denar, tržni pogoji in menedžment v arhitekturi. Mentor: prof. dr. Vladimir Brezar.
 • NOVLJAN, Tomaž. Fraktalno v arhitekturi – struktura, tekstura in barva. Mentor: prof. dr. Jože Kušar.

1998

 • JAN, Andreja. Historični vzori v Plečnikovi arhitekturi. Mentor: prof.dr. Vladimir Brezar.

1997

 • DEBEVEC, Leon. Prenova in gradnja sakralnih objektov v Sloveniji. Mentor: prof. dr. Jože Marinko.
 • DEU, Živa. Stavbni členi kot sooblikovalci identitete slovenskega zunaj-mestnega prostora. Mentor: prof. dr. Peter Fister.

1996

 • ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Negativni vplivi gradiv na človeka in okolje. Mentor: prof. dr. Janez Kresal.
 • KRISTL, Živa. Energetsko varčni stanovanjski modeli z osvetljevanjem prostorov s svetlobnimi vodniki. Mentor: prof. dr. Aleš Krainer.
 • LIKAR, Darko. Arhitekturno postinformacijski sistem. Mentor: prof. dr. Peter Fister.

1995

 • ZUPANČIČ STROJAN, Tadeja. Univerza in mesto, ubikacijski razvoj Univerze v Ljubljani. Mentor: prof. dr. France Rihtar.

1994

 • DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa. Urbanistično oblikovalsko orodje v sistemu prostorskega planiranja kot osnova za estetsko kontrolo mesta. Mentor: prof. dr. Vladimir Brezar. Somentorica: prof. dr. Georgia Butina Watson (Oxford Brookes University).
 • CAPUDER, Tatjana. Vrednotenje kompozicijskih odnosov med obstoječimi in novimi prostorskimi strukturami. Mentor: prof. dr. Fedja Košir.
 • VODOPIVEC, Aleš. Temelji in meje arhitekturne avtonomije. Mentor: prof. dr. Miloš Bonča.

1993

 • PEROSSA, Mario. Prostorsko-stanovanjska kultura Istre v okviru regionalne stanovanjske kontinuitete. Mentor: prof. dr. Stanko Kristl.
 • HROVATIN, Jasna. Opredelitev kriterijev za vrednotenje konstrukcije sedežnega pohištva. Mentor: prof. dr. Jože Kušar.
 • BONČA, Jaka. Prostor, gibanje in barva v arhitekturi. Mentor: prof. dr. Jožef Muhovič (ALU).

1992

 • KALČIČ, Igor. Narodna identiteta v povojni slovenski stanovanjski arhitekturi. Mentor: prof. dr. Vladimir Brezar.
 • LESKOVEC, Boris. Raziskava razvoja telesnokulturnih objektov na Slovenskem. Mentor: prof. dr. Peter Fister. Somentor: prof. dr. Rajko Šugman.

1988

 • FERREIRA, Albino Jose Clemente. Možnosti za kulturno in tehnološko dekolonizacijo v bivalni arhitekturi afriških dežel južno od Sahare. Mentor: prof. dr. Vladimir Brezar.
 • MUHIČ, Lojze. Krožne kompozicije v arhitekturi. Mentor: prof. dr. Tine Kurent.
 • PUST, Viktor. Modeli stanovanjske gradnje in zazidave z ozirom na spreminjajoče potrebe.

1987

 • KUŠAR, Jože. Rediminzioniranje gradbenih elementov v merskem sistemu po JUS.U. A9 003.
 • MARINKO, Jože. Tipologija ruralnih naselij v Sloveniji.

1985

 • JUVANEC, Borut. Vloga in možnosti v migracijskem procesu. Mentor: prof. Marjan Amalietti.

1982

 • KOŠIR, Fedja. Razvoj kompozicije multifunkcionalnih arhitekturno-urbanističnih sklopov. Mentor: prof. dr. Jože Koželj.
 • BREZAR, Vladimir. Kompozitna struktura ovojnih konstrukcij. Mentor: prof. Edo Mihevc.
 • KRISTL, Stanko. Primerjalna raziskava arhitekturne zasnove bolnišnične porodniške oskrbovalne enote in obravnava izdelanega modela.
 • SELIŠKAR, Niko. Projektiranje različnih konstrukcijskih sklopov in njihov vpliv na kvaliteto in življenjsko dobo objektov. Mentor: prof. Edo Mihevc.

1981

 • KRESAL, Janez. Kriteriji opremljanja turistične poti v Postonjski jami.

1976

 • TEPINA, Marjan. Ekološki in sistemski pristop v teoriji urbanizma.

1975

 • VOGELNIK, Blaž. Sistemsko orientiran pristop k načrtovanju visokoregalnih skladišč.

1974

 • FISTER, Peter. Arhitektura slovenskih protiturških taborov.

1960

 • KURENT, Tine. Izbor preferencialnih modularnih mer za dimenzioniranje gradbenih elementov.