Med zidovi stojimo, a nad nami nebo : idejna zasnova prenove Schweigerjeve hiše v Stari Ljubljani

Nika Curk Nagode

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

Naloga obravnava problematiko stare Ljubljane, ki danes predstavlja zgolj fasadno kuliso. Notranjost z dvorišči in vrtovi v zaledju Grajskega griča je nedostopna, degradirana, nejasna in prezidana. V starem mestnem jedru živi vedno manj stalnih prebivalcev, vsebine so marginalne, namenjene turistom in komercialnim dejavnostim.

Na primeru treh hiš na Starem trgu kažem možne pristope k prenovi stare Ljubljane. Na primeru Schweigerjeve hiše, ki je spomenik lokalnega pomena (EŠD 358), je prikazan konzervativnejši pristop, kjer se visoko vrednotena arhitekturna dediščina skoraj v celoti ohrani, po prenovi pa je univerzalno dostopna, programsko osmišljena in na ogled javnosti. Sosednji dve hiši sta zaščiteni kot naselbinska dediščina. Ulična trakta s fasado prenovim, na zaledni strani pa z novogradnjo stanovanjskih volumnov zaključujem stavbni niz ob Grajskem griču in definiram notranji dvorišči.

S programsko prenovo osmislim vsebino hiš, ki s komunikacijami, statično sanacijo in varstvom pred požarom lahko zaživijo v današnjem času. Prenovljena Schweigerjeva hiša na določene dni v letu odpre vrata obiskovalcem in postane hiša – muzej. V zgornjih nadstropjih ostalih hiš so stanovanja za vse generacije, povezana v stanovanjsko skupnost, ki ponuja nov način bivanja v strogem centru. Notranja dvorišča hiš postanejo nova mestna dnevna soba, prostor združevanja in povezovanja stanovalcev, prebivalcev mesta in mimoidočih.