E-viri

Navodila in uporabne povezave do on-line informacijskih virov

COBISS+

COBISS+ omogoča iskanje tako po lokalnem knjižničnem katalogu (akronim: FALJ) kot po katalogih drugih visokošolskih, specialnih in splošnih knjižnic ter Narodne in univerzitetne knjižnice.

V katalogu najdeno gradivo lahko rezervirate s prijavo v profil Moj COBISS (Moja knjižnica). Če gesla zanj še nimate, ste ga pozabili ali pa ne deluje, se oglasite v knjižnici oz. nam pišite na naš e-poštni naslov.

Študentje UL si lahko izposojate gradivo brez dodatnih stroškov v vseh visokošolskih knjižnicah Univerze v Ljubljani, Centralni tehniški knjižnici (CTK) ter v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK).

Oddaljeni dostop

Oddaljeni dostop je storitev, ki omogoča članom knjižnic UL, NUK in CTK dostop do naročniških informacijskih virov s poljubne lokacije ob poljubnem času. Storitev lahko uporabljajo aktivni člani naše knjižnice: zaposleni in študenti vpisani na FA.

Za takšen način dostopa je potrebna prijava s številko članske izkaznice knjižnice ter geslom. Geslo je isto, kot ga uporabljate za vstop v Moj COBISS (Moja knjižnica), ki se uporablja za rezervacije, pregled in podaljševanje izposojenega gradiva v sistemu COBISS. Če gesla še nimate, ste ga pozabili ali pa ne deluje, se oglasite v knjižnici oz. nam pišite na naš e-poštni naslov.

Študentje in zaposleni na UL se lahko prijavite tudi s svojo Digitalno identiteto UL. V tem primeru na rdečem prijavnem obrazcu kliknete gumb AAI Prijava.

Oba načina prijave preverita identiteto uporabnika in upravičenost za dostop do posamezne zbirke ali vira. Katere vire bo posameznik lahko uporabljal je odvisno od njegovega statusa (študent ali zaposlen na UL, študent drugih univerz, zaposlen itn.) in licenčnih pogojev.

Elektronski dostop do revij

Do nekaterih revij, ki jih v fizični obliki ponujamo v naši knjižnici, lahko dostopate tudi preko spleta v odprtem ali oddaljenem dostopu (navodila za oddaljeni dostop).

El Croquis

El Croquis je ena najodmevnejših in prestižnih arhitekturnih revij na svetu, ki izhaja 5x letno. Vsaka posamezna številka je posvečena izbranemu mednarodno priznanemu arhitektu, arhitekturnemu biroju ali določeni aktualni temi. Vključuje eseje, intervjuje in kratke biografije, v ospredju pa so predvsem izčrpne dokumentacije grajenih del in projektov. Dvojezični tekst (španščina, angleščina) spremlja bogato vizualno gradivo; ilustracije, načrti, detajli, idejne risbe, prerezi …

Detail

Revija DETAIL, ki izhaja 12x letno v dvojezični nemško-angleški izdaji, vsako številko posveča specifičnim temam iz gradbeništva in gradbenih detajlov v arhitekturi. Aktualni mednarodni arhitekturni projekti so dokumentirani s čudovitimi fotografijami in primerljivimi risbami v merilu 1:20. Revija dvakrat letno objavlja posebno prilogo Detail GREEN o trajnostni arhitekturi in dve številki DETAIL Interior. Revija v elektronski obliki kot celota ni dostopna, pač pa je v spletni zbirki DETAIL Inspiration zbranih več kot 5.500 projektnih dokumentacij, objavljenih v tiskani reviji vse od začetka njenega izhajanja. Zbirka se z vsako novo številko tiskane revije sproti dopolnjuje. Z uporabo profesionalnih funkcij iskanja in možnosti filtriranja za iskanje ključnih izrazov, kot so tipologija stavb, material, leto gradnje ali tema izdaje, zbirka DETAIL Inspiration podpira arhitekte pri njihovem iskanju rešitev ter vsakodnevnem delu.

AV Monografias, Arqitectura Viva, AV Proyectos

AV Monografias izhaja 10x letno. Vsaka posamezna številka je posvečena izbranemu arhitektu. Poleg opisov projektov, vključuje tudi tehnične podatke, fotografije, načrte in eseje vodilnih strokovnjakov.

Arquitectura Viva izhaja 10x letno in objavlja arhitekturne in kulturne novice o najnovejših delih pomembnejših nacionalnih in mednarodnih studiev ter druge zanimivosti s sveta umetnosti, kulture ter publicistike.

AV Proyectos je dvojezična revija, zasnovana predvsem za študente in mlade strokovnjake. Osredotoča se na oblikovalske projekte priznanih arhitektov in nastajajočih studiev ter vključuje razdelke o arhitekturnih natečajih in gradbenih procesih s poudarkom na gradbenih podrobnostih.

On Architecture

On Architecture je avdiovizualni arhiv, ki ponuja preko 600 videoposnetkov, tako portretov stavb kot intervjujev z arhitekti, umetniki, kustosi, raziskovalci, krajinskimi arhitekti in urbanisti z vsega sveta.

Architectural Design

Revija Architectural Design izhaja 6x letno. Vsaka posamezna številka pokriva izbrano temo s področja arhitekturne zgodovine in teorije urbanizma, notranjega oblikovanja, krajinske arhitekture in najnovejših digitalnih praks v arhitekturi. Tematske zvezke urejajo povabljeni gostje-uredniki, ki so mednarodno uveljavljeni strokovnjaki. Številne barvne ilustracije spremljajo poglobljeni članki, eseji in intervjuji arhitektov, arhitekturnih zgodovinarjev, teoretikov, umetnikov in akademikov.

Architectural Record

Revija Architectural Record ima zelo dolgo tradicijo, saj je prva številka izšla davnega leta 1891. Je odličen vir informacij o sodobni ameriški arhitekturi, saj je velik poudarek prav na Združenih državah Amerike. V člankih se prepletajo oblikovanje, sodobni trendi in aktualne novice, predstavitve poslovnih strategij, računalniško podprtega oblikovanja, gradbenih tehnologij in najnovejših izdelkov. Vključuje tudi intervjuje ter recenzije knjig, razstav in predavanj.

Architectural Review

Britanska revija Architectural Review predstavlja premišljeno, kritično in včasih provokativno vizijo sodobne globalne arhitekture. Vsaka od desetih številk, objavljenih v enem letu, se osredotoča na drugo temo, kot so npr. voda ali Afrika in ženske v arhitekturi. Članke, študije primerov, mnenja in eseje spremljajo barvne fotografije, načrti in detajli. Članki o nastajajočih ali mednarodno znanih arhitektih in birojih so vedno vključeni v izdajo, kot tudi raziskave tipologije stavb, povezane s temo (na primer jezovi v izdaji o vodi).

Footprint

Footprint je akademska revija, namenjena objavljanju arhitekturnih in urbanističnih raziskav. Temeljni izhodišči revije sta področji arhitekture in urbanizma. S tega vidika revija spodbuja preučevanje arhitekture in urbanega okolja kot sredstev za razumevanje kulture in družbe ter kot orodji za njihovo povezovanje s spreminjajočimi se ideološkimi doktrinami in filozofskimi idejami. Revija spodbuja ustvarjanje in razvoj – oziroma revizijo – konceptualnih okvirov in metod raziskovanja. Ukvarja se z ustvarjanjem korpusa kritičnih in refleksivnih besedil s širino in globino misli, ki bi obogatila arhitekturno disciplino in ustvarila nova znanja, konceptualne metodologije in izvirna razumevanja.

Prostor

Znanstvena revija PROSTOR objavlja (izvirne) znanstvene članke s področja arhitekture in urbanizma ter prispevke z drugih znanstvenih področij, ki se nanašajo na primarno problematiko. PROSTOR tiska le neobjavljene članke, ki jih ni mogoče ponuditi drugemu založniku hkrati in v enaki obliki. Recenzije in predstavitve (revije, knjige, znanstvene konference) ter povzetki doktorskih in magistrskih nalog so objavljeni v spremnih rubrikah.

AR/Arhitektura, Raziskave

AR/Arhitektura, raziskave je recenzirana znanstvena revija, ki jo letno izdaja Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. AR je kritična platforma za znanstveno raziskovanje in pisanje na najvišji ravni akademske ustvarjalnosti. Integrativni format revije prinaša raznolike korespondence med nekaterimi najbolj ustvarjalnimi sodobnimi avtorji s področja arhitekture in povezanih disciplin.

Igra ustvarjalnosti

Revija Igra ustvarjalnosti predstavlja rezultate strokovnega, pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela, ki z ustvarjalnostjo in abstraktnim načinom razmišljanja oblikujejo neprekinjen tok izkustvenega učenja o vrednotah prostora in o procesih, ki potekajo v njem. V recenzijski postopek sprejema članke, ki izhajajo iz teoretičnih in praktičnih izkušenj s področja arhitekture in gradbeništva, urbanizma, prostorskega planiranja, krajinske arhitekture, sociologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih in tehničnih disciplin. Objavlja recenzirane znanstvene članke, recenzije knjig, predstavitve raziskovalnih in strokovnih projektov, predstavitve delavnic, predstavitve znanstvenih in strokovnih srečanj, predstavitve strokovnih ogledov in znanstvenih kongresov in podobno.

Filozofski vestnik

Filozofski vestnik je znanstveni časopis za filozofijo z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo in je forum za diskusijo o širokem spektru vprašanj s področja sodobne filozofije, etike, estetike, politične, pravne filozofije, filozofije jezika, filozofije zgodovine in zgodovine politične misli, epistemologije in filozofije znanosti, zgodovine filozofije in teoretske psihoanalize. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja teoretski dialog med njimi. Izdaja ga Filozofski inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

Elektronski informacijski viri (DiKUL, RUL …)

Pred vami je seznam nekaterih naročniških elektronskih informacijskih virov s področij humanistike, družboslovja, tehnike in drugih vej znanosti, ki vam lahko pomagajo pri študiju, raziskovanju in pisanju zaključnih del. Za dostop do še več e-virov uporabite NUK-ov Mrežnik.

Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani – DiKUL

DiKUL nudi dostop do naročniških informacijskih virov, kot so elektronske knjige, leksikoni, specializirane podatkovne zbirke, elektronski znanstveni in strokovni članki, avdiovizualno gradivo idr.

Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL

Repozitorij Univerze v Ljubljani omogoča zbiranje, hranjenje in dostop do elektronskih oblik diplomskih, magistrskih in doktorskih del ter objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov.

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si

Portal dLib.si vsebuje tako digitalizirano kot izvorno digitalno gradivo. Digitalizirano gradivo je zaradi upoštevanja avtorskopravne zakonodaje v večji meri starejše (ustvarjeno pred letom 1945) in vključuje znatno število knjig, časopisov in časnikov, fotografij, rokopisov, notnega gradiva in drugih kulturnih zakladov, ki jih hranijo slovenske knjižnice. Izvorno digitalno gradivo po drugi strani vključuje veliko število naslovov sodobnih znanstvenih in drugih serijskih publikacij. Vse večji delež gradiva predstavljajo tudi sodobne elektronske knjige slovenskih založnikov. Prek portala lahko dostopate do arhivov revij AB, Anthropos, Ars et humanitas, ČKZ, Dialogi, Grafičar, Kino, Poligrafi … ali npr. do knjig založbe KUD Logos itn.

Repozitorij Univerze v Mariboru – DKUM

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM) je institucionalni repozitorij Univerze v Mariboru. Podpira odprti dostop do znanstvenoraziskovalnih, strokovnih in drugih del in raziskovalnih podatkov, ki nastajajo na univerzi v procesih raziskovanja in izobraževanja. DKUM vsebuje dela vseh članic Univerze v Mariboru. Poleg diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih del študentov vključujemo tudi recenzirane objave iz sofinanciranih projektov, elektronske visokošolske učbenike in učna gradiva ter druga dela, katerih avtorji so sodelavci Univerze v Mariboru ali je Univerza v Mariboru njih založnik.

Iconda

Iconda služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja gradbeništva in arhitekture. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz preko 1000 znanstvenih in strokovnih časopisov, prispevkih iz zbornikov konferenc, knjigah, raziskovalnih poročilih, disertacijah itn.

Avery Index to Architectural Periodicals

Zbirka Avery Index to Architectural Periodicals vsebuje bibliografske podatke z izvlečki iz več kot 700 ameriških in mednarodnih strokovnih in znanstvenih revij, kakor tudi iz številnih drugih publikacij, kot na primer: biltenov in katalogov strokovnih združenj in podobno, s področij arhitekture, urejanja krajine, urbanizma, notranje opreme in oblikovanja ter ohranjanja arhitekturne dediščine. Z več kot 13.000 zapisi o preminulih znamenitih arhitektih je tudi dragocen vir biografskih podatkov. Zajema obdobje od leta 1934 dalje, posamezne naslove od začetka izhajanja (npr. American Architect od leta 1876). Vsebuje tudi celotna besedila člankov, kadar to dovoljujejo založniki.

Grove Art Online/Oxford Art Online

The Grove Dictionary of Art je temeljna enciklopedija umetnosti – slikarstva, kiparstva, arhitekture ter tudi dekorativnih umentosti – keramika, steklo, notranje oblikovanje itn. Obsega preko 30.000 člankov (20.000 biografij) o umetnikih, smereh, šolah, tehnikah, teorijah, mestih, državah, obdobjih itn. itn. Vključuje tudi 40 000 slik (povezava “diagrams” pri članku). Članki so dopolnjeni z bibliografskimi referencami za nadaljne poglobljeno raziskovanje ter s povezavami do izbranih spletnih mest.

eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Zbirka eBook Collection ponudnika EBSCOHost,  vsebuje več kot 180.000 elektronskih knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja, tehnike ter tudi arhitekture. Večino knjig si je možno tudi izposoditi na prenosne naprave kot so: tablični računalniki, namenski bralniki in/ali pametni telefoni. Večina knjig nima omejitev glede sočasnega števila uporabnikov. Zbirka je tudi popolnoma integrirana v mEga iskalnik NUK, zato je knjige najlažje iskati kar preko le tega.

De Gruyter Online

De Gruyter Online je informacijski vir, ki omogoča dostop do zbirke De Gruyter Complete eJournals Collection, ki vključuje mnogo znanstvenih in strokovnih revij (od tega nekaj več kot 100 v odprtem dostopu) ter do zbirke De Gruyter eBooks (EBA – All eBooks Collection), ki vključuje več kot 100.000 znanstvenih in strokovnih knjig, ki jih objavlja več kot 40 uglednih založnikov (npr. New York University Press, De Gruyter, Harvard University Press). Knjige pokrivajo tako področja družboslovja in humanistike, kakor tudi naravoslovja, tehnike in medicine. Pokrivajo tudi področje arhitekture, najdete lahko npr. knjige založbe Birkhäuser. Knjige si lahko prenesete na svoj računalnik – ponujajo PDF, včasih tudi EPUB format.

JSTOR

JSTOR (Journal Storage) je arhiv namenjen iskanju in branju celotnih besedil več kot 1700 znanstvenih časopisov z različnih področij kot so: antropologija, arheologija, ekonomija in podjetništvo, filozofija, glasba, izobraževanje, jezikoslovje in književnost, matematika, naravoslovne znanosti, politologija, pravo, sociologija, umetnost in umetnostna zgodovina, zgodovina itn. Poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, tako da so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja. Navadno pa ni možen dostop do najnovejših letnikov. Zapora dostopa je v povprečju 2 do 3 leta.

ProQuest Dissertations & Theses Global

Podatkovna zbirka ProQuest Dissertations and Theses Global (PQDT) je namenjena iskanju, pregledovanju in uporabi magistrskih ter doktorskih nalog z vsega sveta od leta 1861, tudi s področja arhitekture in urbanizma. Za večino naslovov, dodanih po letu 1997, je na voljo celotno besedilo, pri starejših nalogah pa so na voljo bibliografski podatki, ponekod tudi povzetki. Kjer je to mogoče, je na voljo predogled dela, dolg 24 strani.

Directory of Open Access Journals – DOAJ

DOAJ služi za iskanje znanstvenih časopisov ter tudi člankov iz teh časopisov. Omogoča dostop do celotnih besedil člankov iz preko 11.500 znanstvenih in strokovnih revij, ki izhajajo v odprtem dostopu. Iskanje je možno po naslovu, tematiki in besedah iz bibliografskih zapisov o časopisih ter tudi po bibliografskih podatkih člankov: avtorju, naslovu, abstraktu, ključnih besedah itn. Med drugim boste tu našli hrvaško revijo Prostor, nizozemski Footprint ter slovenski AR/Arhitektura, Raziskave in Igra ustvarjalnosti.

SpringerLink

Zbirka SpringerLink je namenjena za iskanje, pregled in uporabo znanstvene literature iz biomedicinskih, naravoslovnih in tehničnih ved, poslovnih ved in ekonomije, humanistike, psihologije, sociologije, prava itd. Vključuje dostop do celotnih besedil znanstvenih in strokovnih revij, znanstvenih knjig ter referenčnih del (enciklopedij, priročnikov) različnih založb, združenih v skupini Springer Science+Business Media, katere temelj predstavljata založbi Springer-Verlag in Verlag Kluwer Academic Publishers. Med drugim boste tu npr. našli knjigo Sustainable Technologies for Nearly Zero Energy Buildings (Sašo Medved et al.).

Wiley Online Library

Zbirka Wiley Interscience je namenjena za iskanje ter branje znanstvenih in strokovnih člankov s področij naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd. Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od leta 1996 dalje oziroma kasneje. V njihovi zbirki boste med drugim našli dostop do aktualnih člankov revije Architectural Design.

Academic Search Complete

Academic Search Complete sodi med največje multidisciplinarne zbirke. Namenjena je iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov z različnih znanstvenih področij. Pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike. Poleg znanstvene literature pa vključuje tudi aktualna dogajanja iz sveta politike, ekonomije, kulture, tehnologije, zabave itn. Med drugim boste v tej zbirki našli reviji Architectural Record in Architectural Review.

Taylor and Francis Online

Zbirka Taylor and Francis Online je namenjena za iskanje in branje celotnih besedil člankov iz več kot 2.000 znanstvenih in strokovnih elektronskih revij. Revije pokrivajo področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti, ekonomije, veterine, verstev, umetnosti, gradbeništva, arhitekture, politologije, izobraževanje, sociologije, biologije, psihologije, matematike, kemije, fizike itn. Celotna besedila so dostopna večinoma od leta 1997.

Scopus

Informacijski servis Scopus omogoča iskanje po multidisciplinarni bibliografski bazi podatkov z indeksi citiranosti. Namenjen je predvsem profesorjem in raziskovalcem.

Web of Science

Informacijski servis Web of Science omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI). Namenjen je predvsem profesorjem in raziskovalcem.