Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma
12.07.2017 Uradne ure referata v juliju in avgustu

Uradne ure REFERATA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE v času poletnih počitnic:

  • od ponedeljka do četrtka od 10.00 do 12.00 v juliju in avgustu - ODPRTO
  • od ponedeljka, 7.8.2017 do vključno petka, 11.8.2017 - ZAPRTO.
05.07.2017 Izbira seminarja za študijsko leto 2017/2018

Spoštovani študenti. V prvem tednu septembra se bodo na FA tradicionalno vršili razgovori za izbor enega ob 15 velikih seminarjev. Izbira »pravega« seminarja je ena najpomembnejših možnosti in kvalitet, ki jih Fakulteta za arhitekturo nudi, hkrati pa tudi ena njenih dolgoletnih tradicij. Upam, da ste si junijsko razstavo podrobno ogledali in da za vas izbor ne bo težka naloga. Mentorji, ki v seminar sprejemajo nove študente, v ta namen organizirajo razgovore. Razgovori za vse seminarje bodo v prvem tednu septembra, termini pa bodo objavljeni na vratih kabinetov posameznih mentorjev in na oglasih deskah po FA.
Že lani smo uvedli sistem, da se proces izbire in vpisa v seminar izvaja v okvirih platforme ŠIS.

Vpis bo potekal v naslednjih korakih:

- 3.7 – 2.9. »prijava« vas študentov na do 3 seminarje, ki si jih želite obiskovati v naslednjem študijskem letu. Študent glede na lastne preference izbere do 3 mentorje. Na 1. mestu je seminar, ki si ga najbolj želite obiskovati. Prijava bo odprta v sistemu ŠIS.
- 4.9. – 8.9. razgovori za sprejem v seminarje. Termini za razgovore bodo določeni v dogovoru z mentorji in objavljeni na spletni strani in na oglasnih deskah po FA. Vsakega potencialnega kandidata mentor seminarja oceni z oceno 1 – 10. Ocene ostanejo skrite in se jih ne objavlja.
- 11.9. – 15.9. vnos ocen posameznih študentov, ki so prišli na razgovor, v sistem ŠIS. Za vnos poskrbijo mentorji. Na seznamu za vnos ocene se bodo pojavili zgolj študenti, ki so določen seminar izbrali. To pomeni, da vas mentor ne more »sprejeti«, če se na njegov seminar niste prijavili.
- 18.9. – 22.9. razporeditev študentov po posameznih seminarjih glede na njihovo preferenco in oceno, ki so jo dobili na razgovoru.
- 22.9. objava razporeda študentov po posameznih seminarjih
- oktober 2017 – junij 2018 delo v seminarju.

Izbor za pristop k usmerjenim seminarjem bo potekal po povsem enakem ključu. Študentom, ki se vpisujejo v 5. letnik bo na voljo seznam vseh 26 seminarjev, velikih in usmerjenih.

V primeru, da letos pavzirate ali ponavljate in predmeta Projektiranje ne boste opravljali, mentorja ne izberete.
V primeru, da se odpravljate na izmenjavo Erasmus v tujino, bo to pri izbiri seminarja možno označiti.
Študenti, ki seminarja ne bodo izbrali ali se ne bodo uspeli uvrstit v izbrane seminarje, bodo na prosta mesta po drugih seminarjih razvrščeni po naključnem redu. 

Vnaprej hvala za vaš trud in dobro voljo,

Matej Blenkuš,
prodekan za študijske in finančne zadeve

29.06.2017 Seje Komisije za študijske zadeve v 16/17

Naslednja seja Komisije za študijske zadeve bo v ponedeljek, 3.7.2017.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo v nabiralnik pred referatom oddane do ponedeljka, 3.7.2017 do 8.00.

... več

26.06.2017 Sistematski zdravniški pregledi

Sistematski zdravniški pregledi študentov 5. letnika  Arhitekture in 1. letnike drugostopenjskega magistrskega študija Urbanizma v štud. letu 2016/17 bodo potekali v Zdravstvenem domu za študente, Aškerčeva cesta 4, Ljubljana, po naslednjem razporedu:

Študenti 5. letnika Enovitega magistrskega študija Arhitektura

Začetnice priimkov    Datum in ura pregleda
A - Bir                     sreda, 28.6.2017 ob 11.30 uri
Bog – Bud               četrtek, 29.6.2017 ob 7.30 uri
Bul – Dol                 četrtek, 29.6.2017 ob 11.30
Ere – Gaš                 petek, 30.6.2017 ob 7.30

Gje – Kuz                 sreda, 28.6.2017 ob 11.30. uri
Lah - Rob                 četrtek, 29.6.2017 ob 7.30. uri
Rog - Vas                 četrtek, 29.6.2017 ob 11.30.uri
Ved - Ž                     petek, 30.6.2017 ob 7.30. uri

Študenti 1. letnika  Urbanizem – 2. stopnja   

A - Ž                         petek, 30.6.2017 ob 7.30 uri

Na pregled pridite TOČNO, ker se pregled začne za vso skupino naenkrat in ne posamezno. Pregled traja približno 2-3 ure.

S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in obrazec "Potrdilo o opravljenem sistematskem zdravniškem pregledu" ...več, kamor vam bodo vpisali opravljen pregled. Sistematski pregled velja kot zdravniški pregled pred zaposlitvijo preko študentskih servisov.

Zdravstveni dom za študente UL
Aškerčeva 4, Ljubljana
www.zdstudenti.si

09.06.2017 Preizkus sposobnosti - Arhitektura, Urbanizem

OBVESTILO
o preizkusu sposobnosti za študij ARHITEKTURE za študijsko leto 2017/18
1. prijavni rok

... več 

OBVESTILO
o preizkusu sposobnosti za študij URBANIZMA za študijsko leto 2017/18
1. prijavni rok

... več

Vsi kandidati bodo obvestila prejeli po pošti in e-mailu.

02.06.2017 Plačevanje zagovorov zaključnih del

V zvezi s plačevanjem zagovorov diplomskih del, ki jih zaradi nove dikcije v zvezi s časovnimi roki za opravljanje študijskih obveznosti študentov določa novi Statut Univerze v Ljubljani, obveščamo študente, da na podlagi določbe 128. člena Statuta UL, z dnem 1.10.2017 nastopi za študente brez statusa obveznost plačila vseh študijskih obveznosti, vključno z zagovorom diplom, skladno s cenikom, določenim v 23. členu Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018.

Na podlagi pobud članic in študentov Univerze v Ljubljani glede plačevanje stroškov študija za osebe po izgubi statusa študenta bo navedena problematika ponovno obravnavana v okviru Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. O odločitvah Upravnega odbora UL glede morebitnih sprememb bodo članice UL obveščene predvidoma do konca junija 2017.

 

V kolikor se bodo v zvezi z navedeno problematiko pojavile morebitne spremembe pravil, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

 

Obvestilo UL ...več 

 

20.04.2017 Zagovori zaključnih del - EMŠA

Fakulteta za arhitekturo razpisuje

zagovore zaključnih del na Enovitem magistrskem študiju Arhitektura,

ki bodo v skladu z razpisom potekali

v petek, 21.4.2017.

 

RAZPIS ZAGOVOROV ZAKLJUČNIH DEL NA EMŠA ...več

27.03.2017 Sklep KŠZ - Zagovori zaključnih del

Komisija za študijske zadeve FA je na 5. seji dne 6.3.2017 za študente Enovitega magistrskega študija Arhitektura sprejela naslednji

SKLEP:

Na podlagi prejete vloge študentov, KŠZ sprejema sklep, da se podaljša delo komisije za pregled in zagovor, ki delo opravlja po starem pravilniku in se ji naloži, da opravi tudi zagovore za študente, ki bi morali zaključiti študij po novem pravilniku, do konca junija 2017.

Do tovrstnega zagovora so upravičeni magistrandi, ki bodo predložili ustrezno argumentirano obrazložitev v vlogi (pogodba o štipendiji z iztekom do 30.9.2017, pogodba o zaposlitvi,…)

 

21.03.2017 Ceniki za štud. leto 17/18
Študente obveščamo, da je UL objavila cenike za študijsko leto 2017/18 ...več
10.02.2017 Projektiranje 1 2016/17 - razdelitev študentov
Razdelitev študentov pri predmetu Projektiranje 1 enovitega magistrskega študija arhitektura po mentorjih ...več  

V 1. letniku prehodi med seminarji v nobenem primeru niso dovoljeni (niti s soglasjem obeh mentorjev).
05.12.2016 Obvestilo absolventom in diplomantom
KŠZ je na svoji zadnji seji sprejela sklep, da preverjanja podobnosti vsebin zaključnega dela EMŠA (to je postopek s katerim se preverja v kakšni meri in na kakšen način so v tekstualni del zaključnega dela vključena povzemanja in citiranja drugih virov) v času namenjenem za februarske zagovore še ne bomo izvajali.

To pomeni, da je s študijskim koledarjem predviden termin za izvedbo postopka preverjanja (od ZD1_A, 16.12.2016 do ZD2_A, 13.01.2017) brezpredmeten. Ostaja pa v veljavi določilo, da mora biti podpisana vloga za odobritev pregleda magistrskega dela oddana v referat najkasneje do 13.01.2017.

Stara navodila za izdelavo zaključnega dela ostajajo v veljavi do objave novih. Zaključna dela predstavljena na februarskem roku je možno izdelati po starih ali novih navodilih.
13.10.2016 Izvajanje izbirnih predmetov

Študente obveščamo, da se v študijskem letu 2016/17 po navodilu Komisije za študijske zadeve, zaradi premajhnega števila prijav, ne bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:
- Grafika za arhitekte
- Akustika prostora
- Naselbinska kultura
- Elementi klasične kompozicije
- Idiomatika prostora
- Energijsko ekološka presoja stavb
- Komunalno in stanovanjsko gospodarstvo

Študent lahko odda vlogo o menjavi izbirnega predmeta do petka, 21.10.2016
in to le v primeru, da se njegovi izbrani izbirni predmeti med seboj prekrivajo oz. se zaradi majhnega števila prijav ne izvajajo.

Izjemoma je menjava možna tudi iz drugih vzrokov, vendar le ob podpisanem soglasju obeh nosilcev predmetov.  Menjava je možna samo v okviru istih izbirnih skupin (A za A oz. B za B predmet)
Vloga za zamenjavo izbirnih predmetov …več

 V študijskem letu 2016/17 se izvajajo naslednji izbirni predmeti:

Izbirni predmeti skupine A:
Akcijsko planiranje in strateško presojanje IP A3
Arhitekturna teorija in kritika IP A2
Arhitekturne analogije IP A2
Družbene stavbe IP A1
Ekološka načela gradnje IP A2
Industrijske stavbe IP A1
Interpretacija dediščine IP A2
Oprema prostora IP A1
Rekreacijske stavbe IP A1
Rurizem in ruralna arhitektura IP A3
Sakralne stavbe IP A1
Slovenska arhitektura 20. stoletja IP A2
Stanovanjske stavbe IP A1
Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin IP A3

Izbirni predmeti skupine B:
Arhitektura virtualnega prostora IP B4
Asanacije in adaptacije IP B3
Detajl v arhitekturni kompoziciji IP B5
Detajl v interierju IP B5
Gradbena prefabrikacija IP B5
Integralnost prenov IP B3
Konstrukcijski sistemi IP B5
Kreativno oblikovanje IP B2
Modeliranje fasadnega ovoja IP B5
Multimedijski prostor IP B4
Oblikovanje predmetov IP B1
Oblikovne zasnove IP B1
Okoljska psihologija IP B2
Parametrično oblikovanje in GIS v arhitekturi IP B1
Prostor in rekreacija IP B1
Prostoročno risanje IP B4
Računalniško podprta arhitektura IP B4
Svetloba v arhitekturi IP B1
Zasnova konstrukcij IP B5
Zgodovina in teorija arhitekture 4 IP B2

 

10.10.2016 Razdelitev študentov po skupinah

1. letnik
Skupina A: [A – HAD]
Skupina B: [HAM – KRAMB]
Skupina C: [KRAME – PET]
Skupina D: [PIN – Ž]
Izredni: vsi izredni študenti

Skupine pri predmetu Predstavitvene tehnike 1:
prof.dr. Jaka Bonča: skupina A in B
doc.dr. Špela Hudnik: skupina C in D
doc.dr. Tomaž Novljan skupina IZREDNI in 
                    URBANIZEM REDNI, IZREDNI

2. letnik
 Skupina A: [A – ILJ]
 Skupina B: [JAG – LOR]
 Skupina C: [LOV – PUL]
 Skupina D: [RE – Ž]

3. letnik
 Skupina A: [A – GUD]
 Skupina B: [HID – LEN]
 Skupina C: [LIS – SUČ]
 Skupina D: [ŠAB – Ž]

4. letnk
 Skupina A: [A – GRE]
 Skupina B: [GRO – MAR]
 Skupina C: [MAT – STR]
 Skupina D: [ŠAK – Ž]

06.10.2016 Razporeditev v seminar


Študente 2. do 5. letnika obveščamo, da smo v  sredo 5.10.2016  mentorje velikih in usmerjenih seminarjev obvestili o razporedu študentov po seminarjih.

V primeru, da vas mentorji še niso pozvali na uvodni sestanek, vas obveščamo, da je uvrstitev v seminar razvidna v ŠIS-u (moji podatki -> osebni podatki).
V stik z dodeljenim mentorjem lahko stopite osebno ali preko elektronske pošte.

Razpored je bil narejen na podlagi pravočasno oddanih podatkov o vnosu izbire seminarja in vnosu ocene na razgovoru.

Vsakršne naknadne spremembe so možne samo na podlagi obojestranskega soglasja na predpisanem obrazcu obeh mentorjev.
Podpisan obrazec za soglasje je potrebno oddati v nabiralnik pred referatom ...več